ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Η Συνέλευση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (συνεδρίαση της 5ης/04/2017) αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της υπ΄ αριθμ. Φ2/125186/Β3/22.11.06 (Β΄1758/05-12-2006) υπουργικής απόφασης, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. Φ1/192329/Β3/19-12-2013 (Β΄ 3185/16-12-2013) υπουργική απόφαση, καθορίζει το ποσοστό και τον τρόπο κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ως εξής:

            Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών και σε ποσοστό 12% (36 άτομα) επί του αριθμού των εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 κατατάσσονται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (καθημερινά, κατά τις ώρες 10.00-13.00), από τον ίδιο τον πτυχιούχο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και είναι:

 1. 1.Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία)
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Προκειμένου για πτυχιούχους ισοτίμων Ανωτέρων Σχολών του εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Ι.Τ.Ε. ή το Συμβούλιο Ισοτιμίας των ΚΑΤΕΕ.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει η Γραμματεία του Τμήματος, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τις κατατακτήριες εξετάσεις θα αναρτηθεί στο site του Τμήματος. (http://pubadmin.panteion.gr/).

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ   ΥΛΗ

ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

Έννοια και σκοπός του Δικαίου

 1. Θετικό και φυσικό Δίκαιο
 2. Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο

Κριτήρια και διακρίσεις

 1. Διακρίσεις και κλάδοι του δημοσίου δικαίου
 2. Διοικητικό Δίκαιο (έννοια-αντικειμενικά χαρακτηριστικά του διοικητικού δικαίου)
 3. Δικαιώματα του Διοικητικού Δικαίου
 4. Εξέλιξη του Διοικητικού Δικαίου
 5. Η έννοια της Δημόσιας Διοίκησης

   Έννοια της Δημόσιας Υπηρεσίας

 1. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

Έννοια

Κράτος δικαίου (έννοια, χαρακτηριστικά)

Έννοια των διασταυρώσεων

 1. Πηγές του διοικητικού δικαίου

Έννοια-Περιεχόμενο-Διακρίσεις

Α) Πηγές συντακτικού τύπου

Β) Πηγές διακρατικές (ευρωπαϊκό κλπ.)

Γ) Πηγές νομοθετικού τύπου

Δ) Πηγές κανονιστικού τύπου

     - Διατάγματα, διακρίσεις

   - Άλλες κανονιστικές πράξεις της διοίκησης

   - Εγκύκλιες οδηγίες

   - Γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου

   -   Νομολογία – Έθιμο

 1. Χρονικά όρια της ισχύος των κανόνων του διοικητικού δικαίου

Δημοσίευση, τυπική και ουσιαστική ισχύς

Αναδρομική ισχύς, λήξη της ισχύος

 1. Αρχές του δικαίου ως δράσης της δημόσιας διοίκησης

-          Αρχή της νομιμότητας

-          Αρχή του δημοσίου συμφέροντος

-          Αρχή της αναλογικότητας

-          Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ανδρ. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2013, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη,

Δημ. Κόρσος, Διοικητικό Δίκαιο-Γενικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

 Η ύλη για το μάθημα «Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή- Γενικό Μέρος Ι), περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

 • Το αντικείμενο της Γενικής Πολιτειολογίας, η σχέση της με τη νομική και την πολιτική επιστήμη
 • Η έννοια του κράτους, η κρατούσα θεωρία για το κράτος και τα στοιχεία αυτού
 • Η γένεση και η κατάργηση του κράτους
 • Η μαρξιστική θεωρία για το κράτος
 • Η δικαιολόγηση του κράτους (οι κρατικές και οι αναρχικές θεωρίες για το κράτος)
 • Σύνταγμα (διακρίσεις συνταγμάτων) και συντακτική εξουσία
 • Οι πηγές του ελληνικού συνταγματικού δικαίου
 • Έναρξη και λήξη της ισχύος των νόμων
 • Το πολίτευμα της Ελλάδας και τα στοιχεία αυτού
 • Το εκλογικό σώμα ( η σύνθεσή του, οι συνταγματικές εκλογικές αρχές, η νομική θέση και οι αρμοδιότητές του)
 • Τα πολιτικά κόμματα (η έννοια, η συνταγματική τους προστασία, η ρύθμιση του νόμου, η ελευθερία ίδρυσης και συμμετοχής σε αυτά, η διάλυσή τους και η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτικών κομμάτων)
 • Η σύνθεση της Βουλής
 • Τα προσόντα εκλογιμότητας των βουλευτών (θετικά και αρνητικά)
 • Η εκλογική διαδικασία (συνοπτικά)
 • Τα εκλογικά συστήματα γενικά και το ισχύον στην Ελλάδα εκλογικό σύστημα
 • Η νομική θέση της Βουλής και οι αρμοδιότητές της
 • Η νομική θέση των βουλευτών, τα ασυμβίβαστα έργα, οι βουλευτικές ασυλίες, η απώλεια του βουλευτικού αξιώματος          

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνεται ενδεικτικά στο σύγγραμμα Αθαν. Ραϊκου, «Γενική Πολιτειολογία και συνταγματικό δίκαιο Ι, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη».

ΜΑΘΗΜΑ « ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι»

 Καμπύλες ζήτησης, Καμπύλες προσφοράς, Ισορροπία στην αγορά, Ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, Εισοδηματική ελαστικότητας της ζήτησης, Σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης, Ελαστικότητα της προσφοράς ως προς την τιμή, Προτιμήσεις του καταναλωτή, Συναρτήσεις χρησιμότητας, Εισοδηματικός περιορισμός, Άριστη επιλογή, Άριστη επιλογή και ζήτηση, Οι επιπτώσεις μιας μεταβολής της τιμής ή του εισοδήματος, Αποτέλεσμα υποκατάστασης και αποτέλεσμα εισοδήματος, Η έννοια του πλεονάσματος του καταναλωτή, Συναρτήσεις παραγωγής, Οριακό και μέσο προϊόν, Καμπύλες ισοπαραγωγής, Οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης, Αποδόσεις κλίμακας, Τεχνολογικής πρόοδο, Η έννοια του κόστους, Ελαχιστοποίησης του κόστους, Βραχυχρόνιες καμπύλες κόστους.  

ΒΙΒΛΙΑ

Besanko D. Braeutigam R. «Μικροοικονομική» Εκδόσεις Gutenberg. 2009.

Varian Hal. «Μικροοικονομική. Μία σύγχρονη προσέγγιση. Τόμος Α και Β» Εκδόσεις Κριτική. 2006.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search