ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δημόσια Διοίκηση» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/18 με τις παρακάτω Κατευθύνσεις:

 1. 1.Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση
 2. 2.Δίκαιο, τεχνολογία και οικονομία
 3. 3.Διοικητική επιστήμη και δημόσιο μάνατζμεντ
 4. 4.Οικονομική επιστήμη
 5. 5.Ελεγκτική και φορολογία

Διάρκεια προγράμματος

Οι κυρίως σπουδές για την ολοκλήρωση του προγράμματος διαρκούν δύο (2) διδακτικά εξάμηνα (πλην της Κατεύθυνσης «Οικονομική Επιστήμη»). Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία, η υποστήριξη της οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2018.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε δέκα πέντε (15) για κάθε Κατεύθυνση.

Δίδακτρα

Υπό το ισχύον νομικό καθεστώς δεν προβλέπονται δίδακτρα, κάτι όμως που δεν μπορεί να αποκλεισθεί, εφόσον ο υπό ψήφιση νόμος για τα μεταπτυχιακά προγράμματα το επιτρέψει.

Προϋποθέσεις

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις εισαγωγής  (διαδικασία επιλογής, συνάφεια, εξεταστέα ύλη κ.λπ.) ορίζονται στις επιμέρους Προκηρύξεις των Κατευθύνσεων που συνοδεύουν την παρούσα Γενική Προκήρυξη.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη έντυπη αίτηση  που δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: http://pubadmin.panteion.gr
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία 7 εξαμήνων, με την δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων θα ισχύσει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους. Σε αντίθετη περίπτωση η υποψηφιότητα θα κριθεί άκυρη.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές  που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης δεν υποβάλλουν συστατικές επιστολές.
 6. Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 7. Δικαιολογητικά ξένης γλώσσας (ορίζονται ξεχωριστά για κάθε Κατεύθυνση).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους από 28 Αυγούστου 2017 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 έως 13.00 στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Λεωφόρος Συγγρού 136, Τ.Κ. 176.71 Καλλιθέα, δεύτερος όροφος) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/9/2017) στη διεύθυνση:

                Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

                Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

                Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

                Λεωφόρος Συγγρού  136, Τ.Κ. 176.71. Καλλιθέα

Αθήνα 23 Ιουνίου 2017

Ο Διευθυντής του Μ.Π.Σ.

Δονάτος Παπαγιάννης

Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search