ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε δύο εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία πρέπει να υποστηριχθεί το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου 2018. Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2018.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι κάτοχοι πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης, Διοικητικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Ψυχολογίας από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής, ή από αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής.

Με ειδική τεκμηριωμένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων επιστημονικών κλάδων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με το μάνατζμεντ και τη διοικητική επιστήμη.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 20 (είκοσι), επιπλέον εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο παρόμοιο του μεταπτυχιακού προγράμματος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 28/8 έως και 15/09/2017 κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και ώρα 11.00-13.00 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Λεωφόρος Συγγρού 136, Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος) τα κατωτέρω δικαιολογητικά, σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/09/2017) στη διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. κατεύθυνση ‘Ελεγκτική & Φορολογία’ Λεωφ. Συγγρού 136 – Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1) Βαθμός πτυχίου 6,5 και άνω (Λίαν Καλώς).

2) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας (όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά του θεσμικού πλαισίου του Α.Σ.Ε.Π.).

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πληροί μια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν μπορεί να καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη έντυπη αίτηση που δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

2) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.  

3) Φωτοαντίγραφο του Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (βαθμός πτυχίου 6,5-Λίαν Καλώς και άνω) ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

4) Φωτοαντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.  

5) Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού (και της μετάφρασής του) πολύ καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας (όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και κάθε άλλου αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας αποδεικτικού).

6) Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή μια από καθηγητή και μια από εργοδότη που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν υποβάλλουν συστατικές επιστολές.

7) Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

8) 1 φωτογραφία ταυτότητας.

9) Υπεύθυνη δήλωση ότι : α) δεν παρακολουθούν άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, β) τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που υπάρχουν στην κατοχή του/της υποψηφίου/φιας και γ) όταν ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ότι αυτά θα προσκομισθούν εντός προθεσμίας 3 ημερών από τον/την υποψήφιο/φια (επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση).

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ επιτυγχάνεται ως εξής: Εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προαναφερθείσες τυπικές προϋποθέσεις, καλούνται σε γραπτή εξέταση βασισμένη στη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) και σε σύντομη περιφραστική απάντηση δύο-τριών ερωτήσεων. Στην περίπτωση κατά την οποία η βαθμολογία τους είναι 5 (πέντε) και άνω περνούν στο επόμενο στάδιο που είναι η συνέντευξη. Ευνόητο είναι ότι συνυπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου. Σημειωτέον ότι σε προσωπική συνέντευξη θα κληθούν περίπου 30 υποψήφιοι, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα κριτήρια επιλογής. Εάν ο βαθμός που θα λάβουν από την γραπτή εξέταση είναι κάτω από 5 (πέντε), αποκλείονται από τη συνέντευξη αλλά και από τη διαδικασία εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η προτεινόμενη βιβλιογραφία γνωστοποιείται κατωτέρω. Οι ημερομηνίες διενέργειας των δοκιμασιών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και στην κεντρική σελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Τα αναφερόμενα κατωτέρω εγχειρίδια (κατ’ αλφαβητική σειρά) είναι ενδεικτικά και η ύλη των εξετάσεων μπορεί να αναζητηθεί σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο του ίδιου γνωστικού αντικειμένου.

-Βενετσανοπούλου Μαρία (2014), Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), σελ. 13-168.

-Θεοδώρου Μ.-Σαρρής Μ.-Σούλης Σ. (2001), Συστήματα Υγείας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.  

-Κέφης Β. (2014), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 2η εκδ., εκδ. Κριτική, Αθήνα.

-Κοντιάδης Ξ. (2009), Ελλειμματική δημοκρατία, εκδ. Σιδέρης,τα κεφάλαια 1 (Κομματοκρατία και πολιτική διαφθορά-σελ 45-58) και 8 (Είναι μια άλλη δημόσια διοίκηση εφικτή-σελ. 235-258).

-Κτιστάκη Στ. (2014), Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.

-Μπαμπαλιούτας Λ. (2013), Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος Β’, εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), σελ. 1-34, 81-112, 173-340.

-Μπέσιλα-Βήκα. Ευρ. (2010), Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τόμος Ι, εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), σελ. 88-111 (μέχρι και την παρ. 7), 273-292.

-Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλ. (1998), Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη).

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2017

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΟΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής:

α) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • International English Language Testing System
 • Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.
 • CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
 • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).
 • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 • Test of Interactive English, C1 + Level.
 • Test of Interactive English, C1 Level.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή,ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής:

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
 • DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτομέχριτο
 • DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
 • CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),   Departement de francais, τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγηςΕπίπεδο
 • Certificat V.B.L.T. Niveau opEratioNnelτουΠανεπιστημίουΓενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν παράρτημα, απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών - Υπηρεσία Εξετάσεων) για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής:

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
 • GOETHEZERTIFIKATC1 του Ινστιτούτου Goethe.
 • ZENTRALEMITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
 • PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) τουΙνστιτούτου
 • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch.
 • Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges LebenτουΠανεπιστημίουΓενεύης.

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται ως εξής:

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
 • DIPLOMADILINGUAITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
 • DIPLOMAAVANZATODILINGUAITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
 • CERTIFICAΤODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANALIVELLO 4 (CELI
 • CertificatoV.B.L.T. Livello του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται και από φωτοτυπία της επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

γ) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search