ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η σχετική Γενική Προκήρυξη .

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι αντίστοιχων ή συναφών με τα ανωτέρω Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών και Οικονομικών Επιστημών άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισοτίμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επειδή για την επιλογή στην Κατεύθυνση κρίσιμο κριτήριο αποτελεί η επίδοση στη γραπτή εξέταση επί τριών συνολικά μαθημάτων, ο κατώτερος βαθμός πτυχίου που απαιτείται για να γίνει τυπικά δεκτή η αίτηση του υποψηφίου είναι έξι (6), ενώ τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών πρέπει να είναι επιπέδου Β2.

Μετά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων διεξάγεται:

 

(α) γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο.

(β) μετά την επιτυχή έκβαση της γραπτής δοκιμασίας και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει προφορική εξέταση για τους επιτυχόντες και εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο από ενδεχόμενες ισοψηφίες.

Οι ημερομηνίες διενέργειας των γραπτών εξετάσεων θα αναρτηθούν στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος: http://pubadmin.panteion.gr

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

 1. Ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 2. Η πολιτειακή αρχιτεκτονική της ΕΕ
 3. Η Ένωση, τα κράτη μέλη και η διεθνής κοινότητα
 4. Τα όργανα της ΕΕ
 5. Η ενωσιακή έννομη τάξη
 6. Το σύστημα της δικαστικής προστασίας

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Δονάτος Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2011
 2. Ευγενία Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα 2013

Διοικητικό Δίκαιο

 1. Μορφές της Διοικήσεως
 2. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου
 3. Γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου
 4. Θεμελιώδεις έννοιες του Διοικητικού Δικαίου
 5. Έννοια της Διοικητικής Πράξεως και κατηγορίες ατομικών διοικητικών πράξεων
 6. Τυπικές προϋποθέσεις εκδόσεως διοικητικών πράξεων, ουσιαστικές προϋποθέσεις
 7. Διοικητική Σύμβαση
 8. Αστική ευθύνη του κράτους
 9. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης
 10. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όργανα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
 11. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Πρ. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
 2. Δημ. Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, 2013
 3. Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011.

Συνταγματικό Δίκαιο

 1. Κωλύματα, ασυμβίβαστα βουλευτών
 2. Εκλογικά συστήματα
 3. Δημόσιοι υπάλληλοι
 4. Σχέσεις Διεθνούς και Συνταγματικού Δικαίου

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Αθ. Ράϊκου, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012
 2. Κων. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 2014

Σημείωση: τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι ενδεικτικά και οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν σε οποιαδήποτε άλλο σύγγραμμα τη σχετική εξεταστέα ύλη.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής

Καθηγητής Δονάτος Παπαγιάννης

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search