ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Κατεύθυνση «Οικονομική Επιστήμη» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ­σης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνο­λικά τα τρία έτη (2 προβλεπόμενα συν 1 επιπλέον).

Στην κατεύθυνση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, και συναφών Τμημάτων, Τμημάτων Μαθηματικών, Τμημάτων Φυσικής και Τμημάτων Μηχανικών Επιστημών, εσωτερικού και αναγνωρισμένων, από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφών επιστημονικών κατά κατεύθυνση κλάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από 28 Αυγούστου 2017 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017 κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρα 10.00-13.00, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, κεντρικό κτήριο Διοίκησης 2ος όροφος) τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/09/2017) στη διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. κατεύθυνση «Οικονομική Επιστήμη» Λεωφ. Συγγρού 136 – Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1. Έντυπη Αίτηση.

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

3.  Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικοί βαθμοί (όσοι υφίστανται) των υποψηφίων στα ακόλουθα μαθήματα (ή σε ισοδύναμα αυτών): Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Διεθνής Οικονομική, Θεωρία Γενικής Ισορροπίας, Οικονομική Πολιτική, Δημόσια Οικονομική, Κοινωνική Οικονομία, Οικονομετρία, Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης, Θεωρία Κυκλικών Διακυμάνσεων, Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Εθνικοί Λογαριασμοί.

6. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

7. Δύο συστατικές επιστολές διδασκόντων (για μη προερχόμενους/ες από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου).

8. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που ενισχύει την υποψηφιότητα (γνώση Η/Υ κ.ά.).

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση: (i) του βαθμού πτυχίου, (ii) των βαθμών στα βασικά μαθήματα της οικονομικής επιστήμης, (iii) του επιπέδου και του βαθμού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (θα ληφθεί υπόψη η επίδοση στο GRE ή στο GMAT), (iv) της πιθανής γνώσης άλλης ξένης γλώσσας, και (v) της συνέντευξης στην οποία πιθανόν θα κληθούν οι υποψήφιοι.

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέντευξης θα ανακοινωθεί στη Γραμματεία και θα αναρτηθεί στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search