ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Ελεγκτική & Φορολογία»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «Ελεγκτική & Φορολογία»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση «Ελεγκτική & Φορολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η σχετική Γενική Προκήρυξη.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου, αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ ιδρύματος της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο στα πεδία Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών Επιστημών, και άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων.

Ο κατώτερος βαθμός πτυχίου που απαιτείται για να γίνει τυπικά δεκτή η αίτηση του υποψηφίου είναι Λίαν Καλώς (6,5), ενώ τα πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας πρέπει να είναι επιπέδου Β2.

Η επιλογή των φοιτητών μεταξύ των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των κατωτέρω τριών παραγόντων:

(α) του βαθμού πτυχίου,

(β) της επίδοσης στις γραπτές εξετάσεις (οι εξετάσεις αφορούν τη διαπίστωση γνώσεων κυρίως Λογιστικής, δευτερευόντως Ελεγκτικής και Φορολογίας, και σε μικρότερο βαθμό στατιστικής και γνώσης της Αγγλικής) οι οποίες  διενεργούνται κυρίως με την μέθοδο των πολλαπλών επιλογών - multiple choice – όπου συνεκτιμούνται οι ορθές και οι λανθασμένες απαντήσεις (ήτοι υπολογίζονται αρνητικά οι λανθασμένες απαντήσεις) και

(γ) της προσωπικής συνέντευξης, ενώπιον επιτροπής (όπου θα συνεκτιμηθούν δραστηριότητες και ειδικές ικανότητες, εργασίες που έχουν εκπονηθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, η παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και συνεδρίων, η γνώση υπολογιστών, το περιεχόμενο των συστατικών επιστολών κλπ). Σημειωτέον ότι σε προσωπική συνέντευξη θα κληθούν περίπου 25 υποψήφιοι, αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία (α) και (β) ανωτέρω.

Οι ημερομηνίες διενέργειας των γραπτών εξετάσεων θα αναρτηθούν στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος: http://pubadmin.panteion.gr

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η ύλη των εξετάσεων αφορά τα επιστημονικά πεδία (αναφέρονται τα σημαντικότερα σημεία για καθένα):

  1. της λογιστικής (χρηματοοικονομική λογιστική, διοικητική λογιστική, ενοποιήσεις, ελληνικά λογιστικά πρότυπα, διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ανάλυση οικονομικών καταστάσεων κλπ),
  2. της ελεγκτικής (σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ανάλυση κινδύνων, διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεις ελέγχου κλπ),
  3. της φορολογίας (φυσικών και νομικών προσώπων, ΦΠΑ, φόροι μεταβίβασης κλπ) και
  4. της στατιστικής (βασικές έννοιες και σχετικές εφαρμογές/ υπολογισμοί).

Για την εξέταση της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα υπάρχουν δύο παράγραφοι για μετάφραση από την Ελληνική στην Αγγλική και δύο παράγραφοι για μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική.

Για την ανωτέρω ύλη δεν προτείνεται κανένα συγκεκριμένο σύγγραμμα. Τα περισσότερα διανεμόμενα στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σχετικά συγγράμματα καλύπτουν την εξεταζόμενη ύλη.


Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής

 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Φίλος

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search