ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του E΄ Εξαμήνου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ότι η διδασκαλία του μαθήματος της Λογιστικής Τυποποίησης ,από τον ομότιμο .Καθηγητή Απ.Αποστόλου ,έχει αρχίσει από την Τετάρτη 4/10
Η ύλη του μαθήματος η οποία έχει ήδη διανεμηθεί κατά την διάρκεια των μαθημάτων είναι η παρακάτω

¬¬ΜΑΘΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ TΥΠΟΠΟΙΗΣΗ -700149- (υποχρεωτικό Ε Εξαμήνου) Διδάσκων:Α. Αποστόλου
Περιγραφή -Περιεχόμενο του Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών θεμάτων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) – τα οποία αποτελούν το βασικό υπόβαθρο για την κατάρτιση και τη χρήση των Λογιστικών Καταστάσεων των οικονομικών μονάδων στην Ελλάδα- τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής εφαρμογής. Δίδεται έμφαση στην κριτική ανάλυση και ανάπτυξη ,της δομής και του περιεχομένου των λογαριασμών , και της διαμόρφωσης των διαφόρων λογαριασμών της Λογιστικής όπως διέπονται από τις διατάξεις των ΕΛΠ.Το μάθημα συμπληρώνεται με ασκήσεις λογιστικοποίησης βασικών οικονομικών γεγονότων, προσαρμογής λογαριασμών , και κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
Στόχος του Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι ,η απόκτηση γνώσεων από το μελλοντικό στέλεχος μίας Ελληνικής επιχείρησης (εμπορικής ,μεταποιητικής, παροχής υπηρεσιών)η Οργανισμού (Ν.Π.Δ.Δ) , που θα το καταστήσει ικανό, να συμβάλλει στην κατάρτιση των Λογιστικών Καταστάσεων των παραπάνω επιχειρήσεων .
Προαπαιτούμενες γνώσεις
Συνιστάται η γνώση σε ικανοποιητικό επίπεδο μαθημάτων τα οποία αναφέρονται σε ύλη της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Επιλογές Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ)
Βιβλίο [41955126]: Χρηματοοικονομική Λογιστική, τόμος B;, Γεώργιος Αληφαντής,έκδοση 4η ,2015 ,Εκδόσεις Διπλογραφία
[ηλεκτρ. βιβλ.] Α.Αποστόλου ( 2015) «Ανάλυση Λογιστικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων ». To σύγγραμμα είναι ανοικτής πρόσβασης ,αναπτύχθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και ευρίσκεται στην διεύθυνση http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760. Xρήσιμα για το παρόν μάθημα τα Κεφάλαια 1,5 ,το Κεφ 2,και τo Παράρτημα1
Διάγραμμα Παραδόσεων-Συνοπτική περιγραφή
Ενότητα 1η : Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση από τις λογιστικές καταστάσεις
Σύγχρονες προσεγγίσεις της Λογιστικής και ειδικότερα σαν πληροφοριακού συστήματος. Περί της επεξεργασίας (processing) του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος .Περί της εκροής (output) toυ λογιστικού πληροφοριακού συστήματος .Αρχές και κανόνες Επιμέτρησης (Αποτίμησης). Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.Το οικονομικό-λογιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα .Περί της λογιστικής τυποποίησης-λογιστικού σχεδιασμού στην Ελλάδα
Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Ενότητα 2η: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία
Λέξεις κλειδιά (Ακινητοποιήσεις, Ενσώματα Πάγια, Αυλα Πάγια, Λογιστικός χειρισμός επέκτασης- προσθήκης- βελτίωσης-συντήρησης & επισκευών , Aπόκτηση Παγίων(Κόστος κτήσεως Eνσώματων & Αυλων Παγίων),Εκμετάλλευση Παγίων( Αποσβέσεις-Γενικές αρχές λογισμού αποσβέσεων)), Απομάκρυνση Παγίων (Πώληση, Ανταλλαγή, Καταστροφή), Λογιστικός χειρισμός εξόδων κτήσεως & εξόδων διαμορφώσεως εδαφικών εκτάσεων, Λογιστική Αξία Παγίων, ,Συμμετοχές ( Σχέσεις μητρικής –θυγατρικής, Αποτίμηση συμμετοχών), Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Ενότητα 3η:Αποθέματα
Λέξεις κλειδιά ,Απογραφή, Συστήματα παρακολούθησης αποθεμάτων(Διαρκής και Περιοδική απογραφή), κόστος πωληθέντων, Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων, Αποτίμηση αποθεμάτων (κατά τα ΕΛΠ) ,Λογιστική παρακολούθηση αποθεμάτων, Κόστος αγοράς αποθεμάτων, Τιμολογιακή αξία, Ειδικά Έξοδα αγορών ,Κόστος κτήσεως αγαθών από το εξωτερικό, Λογαριασμοί εσόδων από πωλήσεις, Προσδιορισμός κόστους πωληθέντων, Προσδιορισμός αποτελέσματος από την αγορά και πώληση — αποθεμάτων –Λογαριασμός - Γενικής -*Εκμετάλλευσης; -
Ενότητα 4η:Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Λέξεις κλειδιά Απαιτήσεις & Διαθέσιμα Πελάτες , Ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις, επισφαλείς απαιτήσεις, προεξόφληση απαιτήσεων, προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, (συναλλαγματικές) –γραμμάτια εισπρακτέα (Αξιοποίηση ,είσπραξη ,απογραφή σε ευρώ και ξένο νόμισμα ), Χρεόγραφα (Τι θεωρούνται ως χρεόγραφα κατά τα ΕΛΠ μετοχές, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων)Κόστος κτήσης, απογραφή -αποτίμηση, διάθεση-ρευστοποίηση, έσοδα χρεογράφων.REPOS ,Mεταβατικοί λογαριασμοί Εξοδα επόμενων χρήσεων -Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα-- Αγορές υπο παραλαβή , Διαθέσιμα , Καταθέσεις όψεως προθεσμίας ,απογραφή διαθεσίμων.Παρουσίαση λογαριασμών απαιτήσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις, κατά τα ΕΛΠ.
Ενότητα 5η: Καθαρή Θέση,
Λέξεις κλειδιά Καθαρή Θέση –Μετοχικό Κεφάλαιο( Συγκέντρωση -Αύξηση-Μείωση-
Ενότητα 6η:Υποχρεώσεις
Λέξεις κλειδιά Προβλέψεις, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Πρoβλέψεις (Σχηματισμός- Χρησιμοποίηση ) Δημιουργία Υποχρεώσεων (από εμπορικές πιστώσεις, από Τραπεζικά Δάνεια, από διάφορες πιστώσεις) Εξόφληση και απογραφή υποχρεώσεων κατά τα ΕΛΠ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού
Ενότητα 7η: Έξοδα και ζημιές
Ενότητα 8η: Έσοδα και κέρδη
Ενότητα 9 η Ειδικά Λογιστικά Θέματα ( ΦΠΑ-Αμοιβές προσωπικού & τρίτων)
Ενότητα 10 Λογιστική τέλους χρήσεως
Λέξεις κλειδιά ,Επιμέτρηση-Απογραφή παγίων,αποθεμάτων,απαιτήσεων, διαθεσίμων ,υποχρεώσεων ,μεταβατικών λογαριασμών, έγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως, αποτελέσματος χρήσεως,και διαθέσεως κερδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε΄

ΔΙΔ.: Καθηγητής Βασίλης Ν. Κέφης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1.Περιεχόμενο του μαθήματος
Η ικανότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και μεγιστοποίησης της απόδοσης αποτελεί θεμελιώδη αναγκαιότητα για τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη. Το μάθημα «Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» βοηθά στην ανάπτυξη αναλυτικών και σχεδιαστικών ικανοτήτων από τους ηγέτες των ομάδων. Από την έρευνα, τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων και την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου (strategic plan) έως την αναθεώρηση και την αναπροσαρμογή του, όλα τα θέματα εφαρμογής και εξέλιξης μιας επιτυχημένης στρατηγικής εξηγούνται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια και πληρότητα.

2.Διανεμόμενο σύγγραμμα
-Παπαδάκης Β. Μ., (2016), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, 7η έκδοση, τόμος Α’, εκδ. Μπένου, Αθήνα.

2.1.Για περαιτέρω εμβάθυνση
-Johnson G.-Scholes K.-Whittington R., (2011), Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, επιμ. Ν. Κωνσταντόπουλος, μεταφ. Η. Νικολάου, εκδ. Κριτική, Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων χρησιμοποιείται επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, από ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και journals καθώς και από πηγές του Διαδικτύου.

3.Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών
α)Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα απαλλακτικό τεστ (γραπτή πρόοδος). Εάν συγκεντρώσουν βαθμολογία πέντε (5) και άνω απαλλάσσονται από τις τελικές εξετάσεις. Στην περίπτωση που επιθυμούν βελτίωση του βαθμού τους, μπορούν να προσέλθουν στις επίσημες εξετάσεις της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018.

β)Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα δίδονται εργασίες προς εκπόνηση από ομάδες φοιτητών ή ατομικά για θέματα που αφορούν τη τρέχουσα πραγματικότητα.

γ)Η ενεργός συμμετοχή με διατύπωση ερωτημάτων και προβληματισμών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία στο μάθημα. Η παρουσίαση σχετικών papers από τους φοιτητές και η επίλυση περιπτωσιακών μελετών (case studies) αναβαθμίζει την ποιότητα του μαθήματος.

4.Ενδεικτικό πρόγραμμα διδασκαλίας
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» θα έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να διδαχθούν τα εξής:
-Λειτουργίες του μάνατζμεντ

-Ορισμός της στρατηγικής

-Στάδια της στρατηγικής

-Αναγκαιότητα στρατηγικής

-Πρoγραμματισμένη (deliberate) και αναδυόμενη (emergent) στρατηγική

-Τα 5P’s του Mintzberg

-Λειτουργική αποτελεσματικότητα και στρατηγική

-Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

-Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

-Συγκριτική προτυποποίηση ή αξιολόγηση (benchmarking) και εξωτερίκευση διαδικασιών (outsourcing)

-Αποστολή (mission) και όραμα (vision)

-Θεωρήσεις της στρατηγικής

-Επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης (corporate growth strategy)

-Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive
strategies)

-Διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας

-Στρατηγική και διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας

-Ανάλυση επιλεγμένων case studies (περιπτωσιακών μελετών) ή papers (δημοσιεύσεων) για συγκεκριμένα πεδία στρατηγικής

5.Ημερομηνία διεξαγωγής της προόδου

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής προόδου (τεστ), ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2017.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search