Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.)

1.5 Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.)
Ίδρυση
Ιδρύεται Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.Β.Α.-στο εξής: το Κέντρο) στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (στο εξής: το Τμήμα) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (στο εξής: το Πανεπιστήμιο).
Το Κέντρο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με διοικητική, διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια. Εποπτεύον όργανο είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.
Η οργάνωση και η λειτουργία του Κέντρου διέπονται από τον Γενικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου, όπως αυτός συμπληρώνεται από τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό.
Σκοποί
Οι αντικειμενικοί σκοποί του Κέντρου είναι:
-η ενδελεχής μελέτη και η διερεύνηση των μεταβολών του πολιτικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, θεσμικού, οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος,
-η παρακολούθηση και η επεξεργασία πολιτικών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα,
-η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους λήπτες αποφάσεων (φορείς οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικούς εταίρους κ.ά.) για την πληρέστερη κατανόηση των μεταβολών του διεθνούς οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,
-η διατύπωση προτάσεων και παρεμβάσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων,
-η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών διοίκησης,
-η προαγωγή συστηματικής μεθοδολογικής διερεύνησης των προβλημάτων που απασχολούν τη Δημόσια Διοίκηση και τους πολίτες,
-οι ασφαλείς προβλέψεις και η παροχή λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζόμενων στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς,
-η μελέτη θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης σε διεθνές, κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο,
-η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η εξάλειψη των χρονικών υστερήσεων στις συναλλαγές κράτους-πολίτη με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
-η παρακολούθηση και η εξέλιξη της νομολογίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο,
-η υιοθέτηση νέων πολιτικών διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης βασισμένων στην εμπειρία και στα δεδομένα των προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
-η συμβολή στην ανάδειξη της αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής εταιρικής υπευθυνότητας,
-η αναδιάρθρωση των λειτουργιών του δημόσιου τομέα,
-η διατύπωση δυναμικών κριτηρίων παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών,
-ο σχεδιασμός νέων και καινοτόμων πολιτικών που αφορούν τη προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών και ενεργειακών πόρων, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την υγεία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την έρευνα κ.ά.,
-η εφαρμογή του benchmarking (συγκριτικής προτυποποίησης-αξιολόγησης) για την εκπόνηση μοντέλων ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας στα πρότυπα των Scandinavian (Σουηδία, Φινλανδία), Continental (Γερμανία) και South-European (Ιταλία, Πορτογαλία),
-η ανάδειξη της εταιρικής διακυβέρνησης,
-η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αποφυγή κρίσεων (crisis management),
-η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αποφυγή των συγκρούσεων και τη διατάραξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς (conflict management),
-η έκδοση επιστημονικού περιοδικού (journal) στα πρότυπα αντίστοιχων του εξωτερικού

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search