ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(σύντομος τίτλος: Κ.Ε.Κ.Υ.Π.)

Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ιδρύεται το Κέντρο Έρευνας Κυβερνητικής Πολιτικής (ΚΕΚΥΠ-στο εξής: το Κέντρο) στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (στο εξής: το Τμήμα) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (στο εξής: το Πανεπιστήμιο).

2. Το Κέντρο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει διοικητική, διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

3. Η οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου διέπεται από τον σχετικό Γενικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου, όπως συμπληρώνεται από τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό.

Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

1. Σκοποί του Κέντρου είναι η διερεύνηση, μελέτη και ανάλυση όλων των πτυχών και εφαρμογών των πολιτικών, εθνικών και υπερεθνικών κυβερνητικών οργάνων, στο ευρύτερο οικονομικό και θεσμικό επίπεδο, καθώς και η διάχυση των γνώσεων αυτών με κάθε πρόσφορο μέσον.

2. Ειδικότερα, το Κέντρο ασχολείται με
i) το σχεδιασμό και την εφαρμογή οικονομικών πολιτικών
από κυβερνητικούς φορείς και τη δημόσια διοίκηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας,
ίί) τις επιπτώσεις των παραπάνω πολιτικών στην οικονομία και την κοινωνία,
iii) τις διασυνδέσεις των οικονομικών πολιτικών και τη διερεύνηση των σχέσεών τους σε διεθνές επίπεδο,
iν) τις πολιτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων, των Μη
Κερδοσκοπικών Οργανισμών, των τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας και των νοικοκυριών,
ν) τις σχέσεις και την ανάπτυξη των πολιτικών σε θεσμικό
επίπεδο, καθώς και τις διασυνδέσεις πολιτικών στην οικονομία, τη διοίκηση, το περιβάλλον, το κοινωνικό κράτος, και την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις, και
νi) την παροχή τεχνογνωσίας σε όλους τους απαιτούμενους
τομείς σε χώρες υποψήφιες ή υπό ένταξη στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς.

3. Στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών το Κέντρο διεξάγει έρευνες, πραγματοποιεί μελέτες, αναλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό άλλων φορέων.

4. Για την υλοποίηση των σκοπών του, το Κέντρο δύναται να:
i) συμβάλλεται με νομικά και φυσικά πρόσωπα για παροχή και λήψη υπηρεσιών,
ii) αξιοποιεί την εθελοντική συνεργασία φορέων και επιστημόνων, φοιτητών και σπουδαστών,
iii) μισθώνει χώρους και να προμηθεύεται αγαθά και
υπηρεσίες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του,
iv) πραγματοποιεί κάθε είδους εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων,
v) αναπτύσσει και λειτουργεί ιστοσελίδες, αρχεία και βιβλιοθήκη
vi) οργανώνει συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, και vii) οργανώνει και να υλοποιεί εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Άρθρο 4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Το Κέντρο διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και έναν υποψήφιο διδάκτορα ή μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος. Μέχρι δύο μέλη μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων ή Πανεπιστημίων, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, για τα μεν μέλη ΔΕΠ μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, για τον δε εκπρόσωπο των φοιτητών κατόπιν πρότασης του οικείου Συλλόγου.

3. Μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής δύο εκ των μελών ΔΕΠ ορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ως Διευθυντής και αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου αντιστοίχως. Η θητείες του Διευθυντή, του Αναπληρωτή Διευθυντή και των μελών είναι τριετείς και ανανεώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

4. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, τότε αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή για το υπόλοιπο της θητείας. Στη περίπτωση αυτή, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ορίζει το νέο Αναπληρωτή Διευθυντή και το νέο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5. Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκπίπτουν της θέσης τους, εφ' όσον απέχουν των καθηκόντων τους για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

6. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, ή εκτάκτως και εντός δεκαπέντε ημερών αν το ζητήσει ο Διευθυντής ή τουλάχιστον τρία μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα. Η προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

7. Η Διοικούσα Επιτροπή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.

8. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Κέντρου, τη συμμετοχή σε κάθε είδους ερευνητικά προγράμματα, την ανάληψη ή συμμετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητες, εγκρίνει τα παραδοτέα των προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων, την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού, το ύψος των απολαβών του προσωπικού, την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών άνω των 2.000 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.). Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται κατά περίπτωση να εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή για αποφάσεις ανάληψης ή συμμετοχής σε προγράμματα και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες.

9. Ο Διευθυντής προίσταται του Κέντρου. Συγκαλεί τη Διοικούσα Επιτροπή και προεδρεύει των συνεδριάσεών της. Συντονίζει και είναι υπεύθυνος για το έργο του Κέντρου και των Εταίρων Ερευνητών του άρθρου 6, παρ.5. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, την έγκριση των παραδοτέων έργων, τον προϋπολογισμό καr τον απολογισμό του Κέντρου. Συντονίζει τις δραστηριότητες και το προσωπικό του Κέντρου. Έχει την ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής. Αποφασίζει για δαπάνες μέχρι και 2.000 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.). Υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας και τις εντολές μισθοδοσίας, καθώς και όλα τα έγγραφα σχετικά με τα παραπάνω.

1Ο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Διευθυντής αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή όσον αφορά στις αρμοδιότητες της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5 ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Πόροι του Κέντρου είναι τα έσοδα από τις δραστηριότητές του, καθώς και κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, εισφορές και δωρεές.

2. Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός του Κέντρου καταρτίζονται ετησίως κατά το τελευταίο δίμηνο του προηγουμένου έτους και το πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους αντιστοίχως, εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή και γνωστοποιούνται στο Τμήμα και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

3. Στο Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών και Επιμόρφωσης (ΕΛΚΕ) τηρείται Ειδικός Λογαριασμός του Κέντρου. Η ανάληψη ή η κατάθεση ποσών γίνονται με εντολή του Διευθυντή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

4. Οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών γίνονται σύμφωνα με τον «Οδηγό Χρηματοδότησης ερευνών» της Επιτροπής Ερευνών και Επιμόρφωσης (ΕΛΚΕ), η οποία έχει και την εκτέλεση της διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού.

Άρθρο 6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Το Κέντρο στελεχώνεται από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, αμειβόμενο ή μη, το οποίο προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή έργο. Είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού, το οποίο διατίθεται στο Κέντρο από άλλους φορείς.

Το προσωπικό, αμειβόμενο ή μη, συνάπτει συμβάσεις με το Κέντρο, με τους όρους απασχόλησης και τις υποχρεώσεις και δικαιώματα και των δύο μερών.

1. Στο πάσης φύσεως προσωπικό δύναται να καταβάλλεται με ειδικές συμβάσεις αμοιβή για την παροχή ειδικού έργου.

2. Το διοικητικό προσωπικό παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου. Το επιστημονικό προσωπικό παρέχει το ερευνητικό, μελετητικό, συμβουλευτικό, συγγραφικό ή διδακτικό έργο που κατά περίπτωση απαιτείται. Η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη Δ. Ε.Π. του Τμήματος. Μέχρι δύο μέλη μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων ή Πανεπιστημίων, ή άτομα υψηλού κύρους και εγνωσμένων προσόντων, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου.

3. Για κάθε έργο που αναλαμβάνει το Κέντρο, η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει έναν Επιστημονικό Υπεύθυνο. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (εκτός του Διευθυντή), μέλος Δ.Ε.Π. ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ερευνητής αντιστοίχου βαθμίδας αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος εποπτεύει και συντονίζει το προσωπικό που ασχολείται με το σχετικό έργο, για το οποίο φέρει και την επιστημονική ευθύνη του τελικού αποτελέσματος.

4. Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
ί) Εταίροι ερευνητές. Εταίροι ερευνητές μπορούν να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ερευνητές αντιστοίχου
βαθμίδας αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, διδάκτορες ή στελέχη του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με υψηλά προσόντα και σημαντική εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Οι εταίρο ερευνητές φέρουν μέρος της επιστημονικής ευθύνης του τελικού αποτελέσματος.
ii) Συνεργάτες ερευνητές. Οι συνεργάτες ερευνητές μπορούν να
είναι διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή στελέχη του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με σημαντική εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Οι συνεργάτες ερευνητές φέρουν μέρος της επιστημονικής ευθύνης του τελικού αποτελέσματος.
ίίί) Βοηθοί ερευνητές. Οι βοηθοί ερευνητές μπορούν να είναι
μεταπτυχιακοί φοιτητές ή προπτυχιακοί φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επικουρούν τους επιστημονικούς συνεργάτες και ερευνητές στο έργο τους.

7. Οι αμοιβές του Διευθυντή, της Διοικούσας Επιτροπής και του προσωπικού ορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Κέντρου.

Άρθρο 7 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί ή μεταβάλλει τον παρόντα κανονισμό με την ίδια διαδικασία.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό για τη ρύθμιση ειδικών διαδικασιών και θεμάτων.

3. Το Κέντρο διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, η οποiα λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία των % των μελών της, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, που λαμβάνεται επiσης με ειδική πλειοψηφία των% των μελών.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search