Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018

 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700001] Οικονομικά Μαθηματικά Ι 4 5 ΓΡ. ΚΟΡΔΑΣ

[700004] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο

               (Εισαγωγή)

4 5

Η. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

[700005] Εισαγωγή στο Διοικητικό   Δίκαιο

4 5 ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ
[700203] Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 4 5 Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
[700219] Διοικητική Επιστήμη Ι 4 5 Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ
[700229] Εισαγωγή στο Δίκαιο 4 5 ΑΝΤ. ΧΑΝΟΣ-ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

 Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700007] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του

               Κράτους, Πηγές και   Συστήματα   Οργάνωσης)

4

5

Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

[700010] Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

4 5 Ι. ΦΙΛΟΣ
[700035] Μικροοικονομική Ι 4 5 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΔ 407/80
[700121] Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές) 4

5

ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

[700147] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο

                 (Οργανωτικό Μέρος Ι)

4

5

Η. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

[700193] Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη

4

5

Ε. ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ

Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700014] Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων)

4

4,5

Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
[700017] Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο 4 4,5 Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
[700022] Οικονομική Πολιτική 4 4,5 Χ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
[700157] Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος) 4 4,5

ΠΟΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ    

     ΑΝΤ.ΧΑΝΟΣ

[700170] Οργάνωση και Διοίκηση   Ανεξάρτητων και

                 Ρυθμιστικών   Αρχών

4 4,5

Ε. ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ

ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ

[700204] Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 4 4,5 Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700088] Μεθοδολογία του Δικαίου 3 3 ΑΝΤ. ΧΑΝΟΣ

[700148] Αστικό Δίκαιο (Γενικό Ενοχικό Δίκαιο)

3 3 ΕΛ.ΒΟΓΚΛΗΣ
[700200] Κοινοβουλευτικό και Εκλογικό Δίκαιο 3 3

Η. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

[700221] Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων 3 3

Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700020] Διοικητικό Δίκαιο

                 (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)

4

5

ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ
[700027] Δημόσια Οικονομική Ι 4 5 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΠΑ
[700051] Μακροοικονομική Ι 4 5 Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
[700123] Στατιστική Ι 4 5 Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
[700230] Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων

4

5

Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγεται υποχρεωτικά 1 (ένα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700016] Οικονομικός Προγραμματισμός 3 5 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
[700094] Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 3 5 Β. ΚΕΦΗΣ
[700116] Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών 3 5 ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΣΠ. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

               ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Μ ECTS      ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700225] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης:

                 ΑΓΓΛΙΚΑ

2 3 ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ

[700226] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης:

               ΓΑΛΛΙΚΑ

2 3 Μ. ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ

[700227] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης:

               ΙΤΑΛΙΚΑ

2 3 ΑΙΚ. ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700097] Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 4 5 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80
[700098] Διεθνής Οικονομική Ι 4 5 Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ
[700125] Στατιστική ΙΙ 4 5 Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
[700149] Λογιστική Τυποποίηση 4 5 Ι. ΦΙΛΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700064] Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο

                 Δίκαιο)

3 5 ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

[700095] Ειδικά Θέματα Λογιστικής

3 5 Ι. ΦΙΛΟΣ

[700117] Διαχείριση Φυσικών και

                 Ενεργειακών Πόρων

3 5 Β. ΚΕΦΗΣ
[700124] Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο 3 5

ΑΓΓ. ΜΠΩΛΟΣ-

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

[700194] Στρατηγικές Ανάπτυξης

                 Επιχειρήσεων

3 5 Β. ΚΕΦΗΣ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700058] Διοικητικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)

4

5

ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ

ΑΝΔ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ-ΣΚΑΛΤΣΑ

[700059] Δημοσιονομικό Δίκαιο

                 (Δημόσιο Λογιστικό)

4 5 Β. ΚΟΥΓΕΑΣ
[700178] Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική        4         5        Ξ.ΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
[700179] Θεμελιώδη Δικαιώματα   (Ειδικό Μέρος) 4 5

ΑΝΤ.ΧΑΝΟΣ

ΠΟΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

[700220] Διοικητική Επιστήμη ΙΙ 4 5 ΣΤ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700064] Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο) 3 5 ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

[700095] Ειδικά Θέματα Λογιστικής

3 5 Ι. ΦΙΛΟΣ
[700117] Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων 3 5 Β. ΚΕΦΗΣ
[700124] Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο

3

5

ΑΓ. ΜΠΩΛΟΣ

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

[700194] Στρατηγικές Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

3

5

Β. ΚΕΦΗΣ

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤ.: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700023] Χρηματοοικονομική Λογιστική 4 5 Ι. ΦΙΛΟΣ

[700037] Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής

4 5 ΟΛ. ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ
[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας        4        5             Β. ΚΕΦΗΣ
[700198] Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 4 5 Ι. ΦΙΛΟΣ
[700207] Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ 4 5 ΓΡ. ΚΟΡΔΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700071] Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των

               Εταιρειών)

3 5

ΑΓ. ΜΠΩΛΟΣ

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό   Φορολογικό Δίκαιο 3 5 Β. ΚΟΥΓΕΑΣ
[700135] Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων                                                      3 5 ΓΡ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
[700161] Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3 5

Ε. ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ

Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

[700187] Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία 3 5 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80

[700222] Ειδικά θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και    

               Συνταγματικού Δικαίου

3 5

ΠΟΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ

[700223] Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη

               Διοίκηση  

3 5 ΣΠ. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ

[700231] Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας

                 (διατομεακό μάθημα)

3 5

        Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ

        ΑΝΤ. ΧΑΝΟΣ

         Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

       ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

         

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700065] Συνταγματικό Δίκαιο (Συγκριτικό) 4 5

Η. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

4 5 Β. ΚΟΥΓΕΑΣ
[700114] Τραπεζικό Δίκαιο 4 5

ΑΓ. ΜΠΩΛΟΣ

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

[7000153] Εργατικό Δίκαιο 4 5 ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

[700184] Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή

                 Ανάπτυξη

4

5

ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Μ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 2 (δύο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700071] Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των

               Εταιρειών)

3 5

ΑΓ. ΜΠΩΛΟΣ

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

[700135] Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων                                                      3 5 ΓΡ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
[700161] Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

5

Ε. ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ

Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ

[700187] Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία 3

5

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80

[700222] Ειδικά θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και

               Συνταγματικού Δικαίου

3 5

ΠΟΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ

[700223] Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη

               Διοίκηση  

3 5 ΣΠ. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ
[700231] Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας 3 5

Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ

ΑΝΤ. ΧΑΝΟΣ

Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

   ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

         

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700041] Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης 4 4,5 Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
[700106] Χρηματοοικονομική Ι 4 4,5 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80
[700107] Ελεγκτική 4 4,5 Ι. ΦΙΛΟΣ
[700109] Οικονομετρία Ι 4 4,5 ΓΡ. ΚΟΡΔΑΣ
[700162] Εθνικό και Ευρωπαϊκό   Δημοσιονομικό Δίκαιο

4

4,5

Β. ΚΟΥΓΕΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700046] Οικονομική των Ενοποιήσεων 3 4 Ο. ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ

[700062] Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων

3 4 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
[700134] Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης        3       4            ΓΡ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
[700192] Διοικητική Μεταρρύθμιση 3 4 Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ
[700196] Διοίκηση στην Εκπαίδευση

3

4

ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΣΠ. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ

[700212] Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή 3 4 Ο. ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ

  

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700074] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική

                 Δικαιοσύνη)

4

4,5

ΣΤ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ

Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

[700075] Ευρωπαϊκό Δίκαιο

                 (Ενωσιακές Ελευθερίες)

4

4,5

Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

[700186] Πολιτικές και Διοίκηση

                 Απασχόλησης

4

4,5

ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

[700232] Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας,

               Ασφάλειας και Δικαιοσύνης    

4 4,5 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80

[700233] Δημόσια Πολιτική

4 4,5 Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700046] Οικονομική των Ενοποιήσεων 3 4 Ο. ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ

[700062] Δίκαιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων

3 4 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
[700134] Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης                                       3 4 Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
[700192] Διοικητική Μεταρρύθμιση 3 4 Λ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ
[700196] Διοίκηση στην Εκπαίδευση

3

4

ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΣΠ. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ

[700212]Ευρωπαϊκή Οικονομική και   Κοινωνική Συνοχή 3 4 Ο. ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700049] Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης 4 4,5 Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
[700050] Ανάλυση Εισροών-Εκροών 4 4,5 Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

[700087] Ανάλυση και 'Έλεγχος Χρηματοοικονομικών

                 Καταστάσεων

4 4,5 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80
[700120] Χρηματοοικονομική ΙΙ 4 4,5 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80
[700215] Οικονομετρία ΙΙ                4

      

 

       4,5

ΓΡ. ΚΟΡΔΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700055] Συνεταιριστική Οικονομική        3 4 Ο. ΚΛΗΜΗ-ΚΑΜΙΝΑΡΗ

[700066] Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού   Δικαίου

              (Διοικητικές Συμβάσεις- Αστική   Ευθύνη

                του Κράτους- Δημόσια Κτήση)

         3       4

     ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΔ 407/80

[700081] Φιλοσοφία του Δικαίου

                

3 4 ΑΝΤ. ΧΑΝΟΣ
[700092] Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 4 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
[700111] Επιχειρησιακή Έρευνα 3 4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

[700113] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές     Πολιτικές)

3 4 Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

[700142] Πρακτική Άσκηση

3 4 ΥΠΕΥΘ: Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
[700172] Βιοηθική και Σύνταγμα 3 4 Ι. ΚΡΙΑΡΗ
[700190] Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 3 4 ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
[700205] Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών 3 4 Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
[700218] Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό)

3

4

ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

[7000234] Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων                       3 4 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
         

  

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700078] Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Διεθνείς Οργανισμοί)

4 4,5 Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

[700083] Ζητήματα Συνταγματικής και Διοικητικής    

               Δικαιοσύνης          

4

4,5

ΣΤ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ

Μ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

ΠΟΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ

[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 4 4,5

Β. ΚΕΦΗΣ

[700177] Έλεγχος Διοίκησης Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα) 4

4,5

Ε. ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ
[700206] Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 4 4,5 Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
[700213] Τεχνολογία και Δίκαιο

4

4,5

Ι. ΚΡΙΑΡΗ

ΑΝΤ. ΧΑΝΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά 3 (τρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Μ. ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700055] Συνεταιριστική Οικονομική 3 4 Ο. ΚΛΗΜΗ -ΚΑΜΙΝΑΡΗ

[700066] Ειδικά Κεφάλαια Διοικητικού   Δικαίου

           (Διοικητικές Συμβάσεις- Αστική   Ευθύνη

           του Κράτους- Δημόσια Κτήση)

3 4

ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΔ 407/80

[700081] Φιλοσοφία του Δικαίου              

   

3 4 ΑΝΤ. ΧΑΝΟΣ
[700092] Οργάνωση & Διοίκηση   Επιχειρήσεων 3 4 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
[700111] Επιχειρησιακή Έρευνα 3 4 Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
[700113] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές     Πολιτικές) 3 4 Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

[700142] Πρακτική Άσκηση

3 4 ΥΠΕΥΘ:Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
[700172] Βιοηθική και Σύνταγμα 3 4 Ι. ΚΡΙΑΡΗ
[700190] Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 3 4 ΑΙΜ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
[700205] Ανάλυση Εθνικών Λογαριασμών 3 4 Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
[700218] Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό) 3 4

ΕΛ. ΒΟΓΚΛΗΣ

ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

[7000234] Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων 3 4 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
         

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search