ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Σκοπός

Ο ν. 4009/2011 προβλέπει ότι τα θέματα διδακτορικών διατριβών ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος (άρθρο 11 παρ. 12), ενώ μέχρι να δημιουργηθεί ο Οργανισμός, εξακολουθεί να ισχύει ο ν. 3685/2008 και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού (άρθρο 80, παρ. 11, όπως προστέθηκε από τον ν. 4115/2013, άρθρο 34 παρ. 2). Με δεδομένο ότι το Πάντειο Πανεπιστήμιο δεν έχει δημιουργήσει Οργανισμό, με τον παρόντα Κανονισμό αποσαφηνίζονται και εξειδικεύονται οι διαδικασίες επιλογής, εκπόνησης και αξιολόγησης των διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.

2. Υποβολή πρότασης υποψήφιου διδάκτορα

2.1.Αίτηση-Πρόταση

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει αίτηση-πρόταση στη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία προτείνει ως επιβλέποντα έναν καθηγητή του Τμήματος ο οποίος είναι κατάλληλος για να αναλάβει την επίβλεψη, καθώς και τη γενικότερη θεματική της προτεινόμενης διατριβής. Αιτήσεις υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο, από 1-30 Μαΐου (για εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους) και από 1-30 Νοεμβρίου (για εγγραφή στο εαρινό εξάμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους). Επίσης, δύο φορές το χρόνο, το Τμήμα μπορεί να προκηρύξει θέματα διατριβών στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.

2.2.Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν Αίτηση-Πρόταση

(α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγούς εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

(β) Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και ειδική πλειοψηφία μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με στοιχεία που να πιστοποιούν εξειδικευμένη γνώση, όπως συγγραφικό έργο, ειδικές σπουδές και ειδική κατάρτιση.

(γ) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.

(δ) Ο υποψήφιος καλείται να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους υποψηφίους κατόχους διδακτορικών τίτλων

2.3.Γενικά δικαιολογητικά

(α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

(β) αντίγραφα πτυχίων (πρώτου πτυχίου και μεταπτυχιακών τίτλων) αναγνωρισμένα, που πρέπει να προέρχονται από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής και επικυρωμένα από το ΔΟΑΤΑΠ

(γ) αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών,

(δ) αντίγραφα διπλωματικών εργασιών(ή διπλωματικής εργασίας για το μεταπτυχιακό),

(ε) αντίγραφα κατ’ επιλογήν τους δημοσιεύσεων, μελετών και ερευνών που τυχόν έχει εκπονήσει,

(στ) τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές, ερευνητές ή άλλους ειδικούς ως προς το αντικείμενο που παρέχουν εικόνα της ερευνητικής ικανότητας του υποψηφίου. Οι επιστολές αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται από τους υπογράφοντες καθηγητές, ερευνητές απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος,

(ζ) προσωρινό τίτλο διδακτορικής διατριβής και υπόμνημα (πρόταση) για το θέμα το οποίο προτίθεται να διερευνήσει (έκτασης περίπου 5.000 λέξεων). Από το υπόμνημα πρέπει να προκύπτει η γενική προβληματική του θέματος, η προτεινόμενη προσέγγιση, η ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, τα πιθανά ερευνητικά αποτελέσματα, ενδεικτική επίκαιρη βιβλιογραφία και η προσδοκώμενη συμβολή της διατριβής στην οικεία επιστήμη,

(η) πιστοποιητικό που αποδεικνύει επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας, η γνώση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την έρευνα (πρωτογενή, βιβλιογραφική, εμπειρική) που θα διενεργήσει ο υποψήφιος. Εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίσει κανένα πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, το Τμήμα διενεργεί εξετάσεις στην απαραίτητη για την έρευνα γλώσσα.

(θ) Εάν ο υποψήφιος έχει κάνει προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο τίτλος σπουδών που του έχει χορηγηθεί από το ΑΕΙ όπου φοίτησε κατέχει θέση πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως μητρική.

2.4.Τρόπος υποβολής

Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται σε αντίγραφα, στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα. Αν κάποια από τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα, υποβάλλονται σε επίσημη μετάφραση ή σε μετάφραση νόμιμα βεβαιωμένη για το γνήσιό της (από δικηγόρο, συμβολαιογράφο κτλ.). Οι αιτήσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση pubadmin.panteion.gr και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

3.Έγκριση πρότασης υποψήφιου διδάκτορα

Ο προβλεπόμενος επιβλέπων καθηγητής κρίνει εάν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια εναλλακτικά:

3.1.Γενικά κριτήρια

(α) Αίτηση (ηλεκτρονικά) η οποία να γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ

(β) Ο βαθμός του πτυχίου ( πτυχίο από ΑΕΙ του εξωτερικού επικυρωμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

(γ) Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής,

(δ) Ενδεχόμενη επίδοση σε διπλωματική εργασία,

(ε) Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ΑΕΙ του εξωτερικού (επιπέδου Master), καθώς και ο βαθμός που επιτεύχθηκε σε αυτό, για τα ΑΕΙ του εξωτερικού επικυρωμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ

(στ) Ενδεχόμενη επίδοση σε μεταπτυχιακή εργασία,

(ζ) Αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της αγγλικής),

(η) Πιθανή ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής,

(θ) Πιθανή επαγγελματική ενασχόληση σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής,

(ι) Το περιεχόμενο των συστατικών επιστολών,

(κ) Το θέμα και την ωριμότητα της υποβληθείσας ερευνητικής πρότασης.

3.2.Θέμα προτεινόμενης διατριβής

Το θέμα της προτεινόμενης διατριβής οφείλει να είναι συμβατό με το χαρακτήρα και τους ερευνητικούς στόχους του Τμήματος, στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα

3.3.Διαδικασία

Η ΓΣΕΣ αποφασίζει σχετικά με το αν η πρόταση του υποψηφίου εμπίπτει στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα, αν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη και αν το αντικείμενό της ενδείκνυται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Η ΓΣΕΣ ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπήγια την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχει, ως επιβλέπων, ένας καθηγητής του Τμήματος και άλλα δύο μέλη, τα οποία μπορούν να είναι: καθηγητές ή λέκτορες από άλλα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου ή από άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας θα εκπονήσει τη διατριβή του. Το κάθε μέλος ΔΕΠ που δικαιούται να είναι επιβλέπων μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε διατριβές η αιτιολογημένα και την επίβλεψη άνω των πέντε διατριβών.
Προβλέπεται η δυνατότητα αλλαγής του επιβλέποντος λόγω σοβαρού κωλύματοςή και μετά από αίτημα του υποψηφίου.
Με την ίδια απόφαση η ΓΣΕΣ, έχοντας υπόψη της το αντικείμενο της έρευνας και την ερευνητική εμπειρία του υποψηφίου, μπορεί να επιβάλλει την υποχρέωση παρακολούθησης ή/και επιτυχούς εξέτασης σε συγκεκριμένα μαθήματα ή σεμινάρια προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επίπεδου του Τμήματος.
Επίσης αποφασίζει για τη γλώσσα συγγραφής της διατριβής.

4.Φοίτηση-υποχρεώσεις του διδακτορικού φοιτητή

(α) Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής είναι τριετής, για τους υποψηφίους που έγιναν δεκτοί ενώ δεν ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι τετραετής. Η μέγιστη διάρκεια είναι τέσσερα έτη, δυνάμενη να παραταθεί για ένα έτος ή και δύο έτη, με αντιστοίχως ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ύστερα από αίτηση του φοιτητή. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους ήδη εγγεγραμμένους διδακτορικούς φοιτητές οι οποίοι εάν έχουν ξεπεράσει τα πιο πάνω χρονικά όρια. έχουν επιπλέον δυο έτη παράταση από την ισχύ αυτού του κανονισμού. Ύστερα από αίτηση του φοιτητή η ΓΣΕΣ του χορηγεί για εξαιρετικά σπουδαίο λόγω αναστολή σπουδών, η οποία δεν ξεπερνάει τα δύο έτη.

(β) Μετά την εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα και με την ολοκλήρωση του πρώτου ακαδημαϊκού έτους αυτός πρέπει i) να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα ή/και σεμινάρια που του είχε αναθέσει η ΓΣΕΣ και ii) να υποβάλει προς τον/τους επιβλέποντα/ες ολοκληρωμένο και λεπτομερή πίνακα περιεχομένων της διατριβής. Αν δεν συμβούν τα παραπάνω η ΓΣΕΣ στο εάν θα χορηγήσει παράταση ή θα αποφασίσει τη διακοπή των σπουδών του.

(γ) Ο φοιτητής έχει το καθεστώς του μεταπτυχιακού φοιτητή και υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, i) να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα, όπως επιτηρήσεις, ii) να συμμετέχει σε συνεργασία/ες με τον/τους επιβλέποντες ή με άλλους διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος, iii) να συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια σχετικά με τη διατριβή του, δημοσιεύσεις και, εν γένει, iv) να είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε άλλη επιστημονική εκδήλωση ή λειτουργία κρίνουν απαραίτητη ο/οι επιβλέποντες ή/και η ΓΣΕΣ.

5.Υποστήριξη-αναγόρευση στον τίτλο του Διδάκτορα

(α) Ο επιβλέπων καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος έκθεση προόδου κάθε Ιανουάριο, εφόσον έχει διαπιστώσει την πρόοδο του υποψηφίου, την οποία συνυπογράφουν και τα άλλα δυο μέλη της επιτροπής. Σε περίπτωση μη υποβολής και τρίτης έκθεσης προόδου ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

(β) Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ επταμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι καθηγητές και λέκτορες, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι καθηγητές και λέκτορες Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ’ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

(γ) Ο υποψήφιος εν όψει της υποστήριξης υποβάλλει προς τα μέλη της επταμελούς επιτροπής τη διατριβή του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης υποβάλλει δύο αντίγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος.

(δ) Η υποστήριξη είναι δημόσια και εγκρίνεται εφόσον ψηφίζεται από τουλάχιστον πέντε μέλη της επιτροπής. Η συμμετοχή των μελών μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. τηλεδιάσκεψη). Η υποστήριξη γίνεται στη γλώσσα της διατριβής. Η επιτροπή αξιολογεί θετικά ή αρνητικά την υπό κρίση διατριβή, λαμβάνοντας υπόψη την αρτιότητά της, την πρωτοτυπία της και τη συμβολή της στην επιστήμη. Σε περίπτωση θετικής κρίσης η επιτροπή βαθμολογεί τη διατριβή με το βαθμό «άριστα», «λίαν καλώς» ή «καλά». Εάν η κρίση είναι αρνητική η επιτροπή αποφασίζει κατά πόσο η διατριβή μπορεί να επαναυποβληθεί προς αξιολόγηση, ύστερα από τροποποιήσεις τις οποίες θέτει γραπτώς υπόψη του υποψηφίου, ή αν αυτό κρίνεται ατελέσφορο.

Πριν την αναγόρευση επαληθεύονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τον Πρόεδρο του τμήματος και κλίνει ο φάκελος του υποψηφίου.

(ε) Η αναγόρευση του υποψηφίου ως διδάκτορα του Τμήματος πραγματοποιείται από την ΓΣΕΣ και η ορκωμοσία από το αρμόδιο όργανο.

6.Γενικά

(α) Για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες ισχύει ο κανονισμός του Τμήματος σχετικά με τη λογοκλοπή και το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων (plagiarism), βλ. http://www.socadm.duth. gr/Plagiarism.pdf .

(β) Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να καταθέσει δήλωση αυθεντικότητας της διδακτορικής διατριβής.

(γ) Αν χρησιμοποιούνται δεδομένα ‘εσωτερικής πληροφόρησης’ στα οποία ο υποψήφιος είχε πρόσβαση (όπως πχ ένας εφοριακός ή στέλεχος της ΤτΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.) πρέπει να προσκομίζει και να αρχειοθετείται στο φάκελό του άδεια της υπηρεσίας του.

(δ) Πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση όλων των πηγών στις οποίες αναφέρεται ο υποψήφιος (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) καθώς και των ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.

(ε) Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται ρητά από το νόμο ή τον παρόντα Κανονισμό αποφασίζει η ΓΣΕΣ.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu