ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών»

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

«Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών»

(ΦΕΚ 2319/Β΄/28.08.2014)

(Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης

25ης Φεβρουαρίου 2015)

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

 1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η ανάδειξη και μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που σχετίζονται με τη Διοικητική Επιστήμη και τη Δημόσια Διοίκηση.

 1. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και η εξοικείωση πτυχιούχων με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία σε ό,τι αφορά τις θεματικές ενότητες ή επιστημονικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα σε θέματα Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης, Νομικού Πολιτισμού, Οικονομικής Επιστήμης, Συγχρόνων Μεθόδων Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο Μάνατζμεντ), Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φορολογίας, Δικαίου, Τεχνολογίας και Οικονομίας και Δικαίου Επιχειρήσεων. Παράλληλα, επιδιώκεται η κριτική επισκόπηση των σύγχρονων ερευνών στα ως άνω γνωστικά πεδία και αντικείμενα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Κοινότητας.

 1. Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και σε οργανισμούς του δημοσίου, σε ελεγκτικούς φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους θεσμούς, με σκοπό αφενός τη μελέτη των σχετικών ζητημάτων και αφετέρου την αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων που προκύπτουν στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

 1. Ο τίτλος αποτελεί τυπική και αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

ΑΡΘΡΟ 2

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το Πρόγραμμα απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Δημόσια Διοίκηση» στις εξής κατευθύνσεις:

 1. Νομικός Πολιτισμός: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο
 2. Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση
 3. Οικονομική Επιστήμη
 4. Ελεγκτική και Φορολογία
 5. Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ
 6. Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία
 7. Δίκαιο Επιχειρήσεων και Διοίκηση

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 1. Η Συντονιστική Επιτροπή Κατεύθυνσης (Σ.Ε.Κ.) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, το συντονισμό και τη λειτουργία του προγράμματος κάθε κατεύθυνσης, την αναμόρφωση του προγράμματος μαθημάτων και τον ορισμό διδασκόντων και επιβλεπόντων των διπλωματικών εργασιών.
 2. Κάθε Σ.Ε.Κ. αποτελείται από τρία μέλη τα οποία ορίζονται με διετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κατόπιν προτάσεως του αρμόδιου Τομέα. Ο Τομέας Οικονομίας είναι αρμόδιος για την κατεύθυνση «Οικονομική Επιστήμη». Ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου για τις κατευθύνσεις «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση», «Νομικός Πολιτισμός: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο», «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία» και «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Διοίκηση». Ο Τομέας Φορολογίας και Ελεγκτικής για την κατεύθυνση «Ελεγκτική και Φορολογία». Ο Τομέας Διοικητικής Επιστήμης για την κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ». Τα μέλη της κάθε Σ.Ε.Κ. εκλέγουν τον Πρόεδρό της. Η θητεία των μελών της Σ.Ε.Κ. μπορεί να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό.
 3. Την γενική εποπτεία του Προγράμματος έχει ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σε συνεργασία με τις Σ.Ε.Κ. και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο Διευθυντής του Προγράμματος (Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής/Αναπληρωτής Καθηγητής) και η διάρκεια της θητείας του ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.
 4. Στις Σ.Ε.Κ. μετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (εν ενεργεία ή αποχωρήσαντα) που διδάσκουν στην συγκεκριμένη κατεύθυνση.

ΑΡΘΡΟ 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται αναγνώριση ισοτιμίας από το αρμόδιο όργανο) ,καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

    

Ειδικότερα:

 1. 1 Σε όλες τις κατευθύνσεις, οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου.

Κατεύθυνση «Νομικός Πολιτισμός: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο»: Πτυχιούχοι των άλλων Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων και Τμημάτων Νομικής άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισοτίμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα Δικαίου.

Κατεύθυνση «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση»: Πτυχιούχοι των Τμημάτων Νομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών άλλων Πανεπιστημίων όπως και συναφών γνωστικών αντικειμένων.

Κατεύθυνση «Οικονομική Επιστήμη»: Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και συναφών Τμημάτων, Τμημάτων Μαθηματικών, Τμημάτων Φυσικής και Τμημάτων Μηχανικών Επιστημών.

Κατεύθυνση «Ελεγκτική και Φορολογία»: Πτυχιούχοι Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων με γνωστικά αντικείμενα: Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και όσοι άλλοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών μπορούν να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ»: Πτυχιούχοι Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων με γνωστικά αντικείμενα: Μάνατζμεντ, Δημόσια Διοίκηση, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Οικονομικές, Νομικές και Πολιτικές Επιστήμες.

Κατεύθυνση: «Δίκαιο Τεχνολογία και Οικονομία»: Πτυχιούχοι Δημόσιας Διοίκησης, Τμημάτων Νομικής και Πολιτικών Επιστημών άλλων Πανεπιστημίων.

Κατεύθυνση «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Διοίκηση»: Πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι αντίστοιχων ή συναφών με τα ανωτέρω Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών και Οικονομικών Επιστημών άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισοτίμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 1. 2 Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών κλάδων.

 1. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Σ.Ε.Κ., η οποία ορίζει τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες για την υποβολή αίτησης εισαγωγής, καθώς και τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, όπως ενδεικτικά: ο βαθμός του πτυχίου, οι συστατικές επιστολές, επιτυχία σε εξετάσεις εισαγωγής, γνώση ξένων γλωσσών, συνέντευξη, επαγγελματική εμπειρία κ.ά.

 1. Η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. γίνεται από την Σ.Ε.Κ. με την έγκαιρη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος

ΑΡΘΡΟ 5

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Για την κατεύθυνση «Οικονομική Επιστήμη» η διάρκεια ορίζεται σε (4) τέσσερα εξάμηνα.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Κατεύθυνσης δύναται να επιτραπεί, από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης η αναστολή των σπουδών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία ακαδημαϊκά έτη.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 2 τίτλων ορίζονται ως εξής:

 1. Νομικός Πολιτισμός: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο.

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Ιστορική εξέλιξη της απονομής της δικαιοσύνης
 2. Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
 3. Πολεοδομία και Δίκαιο Περιβάλλοντος

Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγεται ένα (1)

 1. Αρχές Ιδιωτικού Δικαίου
 2. Μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ευρώπη

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Διοικητικό Δίκαιο − Ειδικά Κεφάλαια
 2. Νομικός Πολιτισμός και Θεσμική Διαχρονία
 3. Ευρωπαϊκή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγεται ένα (1)

 1. Ποινικές συνέπειες της διαφθοράς στην εσωτερική, ευρωπαϊκή και διεθνή δικαιοταξία
 2. Συνταγματικό Δίκαιο − Θεσμοί λαϊκής συμμετοχής

Γ΄ εξάμηνο (30 ECTS)

Διπλωματική εργασία

 1. Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Ειδικά θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 2. Ευρωπαϊκά συστήματα διακυβέρνησης (κλασικά πρότυπα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
 3. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διοίκηση (εθνική και ενωσιακή)
 4. Η Δημοσιονομική οργάνωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Το Διοικητικό Δίκαιο υπό την επίδραση του ενωσιακού Δικαίου
 2. Περιφερειακή πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση
 3. Η ΚΕΠΠΑ και ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
 4. Ο ανταγωνισμός από τη σκοπιά της εθνικής και ενωσιακής διοίκησης

Γ΄ εξάμηνο (30 ΕCTS)

Διπλωματική εργασία

 1. Οικονομική Επιστήμη

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Ανάλυση Εισροών − Εκροών
 2. Μακροοικονομική Θεωρία Ι
 3. Μικροοικονομική Θεωρία
 4. Ποσοτικές Μέθοδοι Ι

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Δημόσια Οικονομική
 2. Διεθνής Οικονομική
 3. Κοινωνική Οικονομία
 4. Οικονομετρία

Γ΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Ερευνητική Μεθοδολογία
 2. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 3. Οικονομική Πολιτική
 4. Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ

Δ΄ Εξάμηνο (ECTS 30)

Διπλωματική Εργασία

 1. Ελεγκτική και Φορολογία

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 2. Ειδικά θέματα Συμβάσεων και Εφαρμοσμένη Δημόσια Ελεγκτική
 3. Ελεγκτική Δειγματοληψία και Μεθοδολογία Έρευνας
 4. Φορολογία και Επιχειρηματικές Αποφάσεις

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Διακυβέρνηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 2. Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελέγχου
 3. Ελεγκτική και Ελεγκτικά Πρότυπα
 4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Γ΄ Εξάμηνο (30 ΕCTS)

Διπλωματική εργασία

 1. Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

Υποχρεωτικά

 1. Στρατηγική Διοίκηση − Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
 2. Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης
 3. Ειδικά Θέματα Δημόσιας Διοίκησης−Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση

Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγεται ένα (1)

 1. Εφαρμοσμένα Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 2. Ερευνητική Μεθοδολογία

Υποχρεωτικό Σεμινάριο

Μεθοδολογία Στατιστικών Ερευνών

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

Υποχρεωτικά

 1. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας − Διαχείριση Αλλαγών
 2. Εφαρμοσμένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης − Δημόσιες Πολιτικές
 3. Ειδικά Θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγεται ένα (1)

 1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση−Διαχείριση Έργου
 2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT in Management)

Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

Διπλωματική εργασία

 1. Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Δίκαιο και Τεχνολογία
 2. Δημόσιο δίκαιο και οικονομική κρίση
 3. Μέθοδοι ερμηνείας και διάπλασης του δικαίου
 4. Ειδικά θέματα Ενοχικού δικαίου

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο
 2. Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις
 3. Δημόσιο Οικονομικό δίκαιο
 4. Αλληλεπίδραση Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου

Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

Διπλωματική εργασία

 1. Δίκαιο Επιχειρήσεων και Διοίκηση

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Ειδικά θέματα ιδιωτικού δικαίου και εταιρική διακυβέρνηση
 2. Διαιτησία και Διαμεσολάβηση
 3. Σύγχρονο δημόσιο management και επιχειρηματικότητα
 4. Μορφές Συμβάσεων της Σύγχρονης Οικονομίας

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

 1. Βασικές μορφές επιχειρηματικής εγκληματικότητας
 2. Τράπεζες και Κεφαλαιαγορά
 3. Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο
 4. Ειδικά θέματα Προστασίας Καταναλωτή

Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

Διπλωματική εργασία

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όρια στα εκατόν σαράντα (140) άτομα κατ΄ έτος. Καθ΄ υπέρβαση του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί υπότροφοι του ΙΚΥ, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής, σε ποσοστό 10%, και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος οι οποίοι εκπονούν διδακτορική διατριβή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την κατεύθυνση.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 1. Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148,τ.Α΄). Η κάθε Σ.Ε.Κ. καταρτίζει αναλυτική κατάσταση διδασκόντων ανά εξάμηνο για κάθε μάθημα η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.
 2. Βεβαιώσεις συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εκδίδονται από τον Πρόεδρο της αρμόδιας Σ.Ε.Κ. και τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και κοινοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος.
 3. Για κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. ορίζεται υπεύθυνος διδάσκων με την υποχρέωση υποβολής της βαθμολογίας και του περιγράμματος του μαθήματος.
 4. Ο χρόνος κατάθεσης της βαθμολογίας προσδιορίζεται σε τριάντα (30) το αργότερο ημέρες από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.

ΑΡΘΡΟ 9

ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 1. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και βεβαιώνεται με την υπογραφή του υπευθύνου διδάσκοντος στα σχετικά παρουσιολόγια.
 2. Περισσότερες από δύο απουσίες σε ένα μάθημα έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τις εξετάσεις του μαθήματος αυτού και οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν ξανά το μάθημα αυτό και να προσέλθουν στις επόμενες εξετάσεις. Επιτρέπονται περισσότερες από δύο απουσίες σε κάθε μάθημα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής απόφασης της Σ.Ε.Κ.
 3. Στο τέλος κάθε εξαμήνου όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο όριο απουσιών προσέρχονται στις προφορικές ή γραπτές εξετάσεις.
 4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που απέτυχαν σε δύο (2), το πολύ, μαθήματα του εξαμήνου οφείλουν να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους που διενεργούνται το Σεπτέμβριο.
 5. Οι φοιτητές οι οποίοι απέτυχαν σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο ή κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις διαγράφονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και       δικαιούνται να λάβουν βεβαίωση για όσα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς.
 6. Δεν προβλέπεται επανεξέταση για μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν προσήλθαν ή απέτυχαν σε τρία ή και περισσότερα μαθήματα του ίδιου εξαμήνου.
 1. Φοιτητές οι οποίοι απέτυχαν στις δύο εξετάσεις ενός μαθήματος και δεν οφείλουν άλλο μάθημα, δικαιούνται να ζητήσουν επανεξέταση από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η Τριμελής Επιτροπή ορίζεται από τον Κοσμήτορα της Σχολής μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Κ. της κάθε Κατεύθυνσης. Τα θέματα ορίζονται από τον υπεύθυνο του μαθήματος.

 1. Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα.
 2. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βαθμολογική κλίμακα από το μηδέν (0) μέχρι το δέκα (10) με βάση το πέντε (5) και βήματα μισής μονάδος (0,5).

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Οι διπλωματικές εργασίες σε όλες τις κατευθύνσεις:

α) ανατίθενται μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου σπουδών από τη Συντονιστική Επιτροπή της Κατεύθυνσης, η οποία ορίζει και τον επιβλέποντα. Για την κατεύθυνση «Οικονομική Επιστήμη» η διπλωματική εργασία ανατίθεται μετά τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου σπουδών.

β) είναι δυνατή η υποβολή διπλωματικής εργασίας και σε άλλη γλώσσα, από τις διαδεδομένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και της Συντονιστικής Επιτροπής Κατεύθυνσης.

γ) καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, είναι η 15η Νοεμβρίου που ακολουθεί το πέρας του Β’ εξαμήνου. Για την κατεύθυνση «Οικονομική Επιστήμη» η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιουνίου που ακολουθεί το πέρας του Γ΄ εξαμήνου. Η ημερομηνία κατάθεσης μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο σπουδών με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος.

δ) υποστηρίζονται δημόσια ενώπιον τριμελούς επιτροπής η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή της Κατεύθυνσης και περιλαμβάνει τον επιβλέποντα. Οι τριμελείς επιτροπές εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η υποστήριξη γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την κατάθεσή της διπλωματικής εργασίας και εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή. Για την κατεύθυνση «Οικονομική Επιστήμη» η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας λαμβάνει χώρα μέχρι την 20η Ιουλίου που ακολουθεί την υποβολή.

 1. Η τριμελής επιτροπή αποφασίζει τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας με ελάχιστο αποδεκτό βαθμό το πέντε (5). Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός του προβλεπόμενου χρόνου ή απόρριψης της διπλωματικής εργασίας από την τριμελή επιτροπή, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διαγράφονται και δικαιούνται να λάβουν βεβαίωση για όσα μαθήματα εξετάστηκαν με επιτυχία. Σε ειδικές περιπτώσεις η Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν σχετικής έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης δύναται να δώσει παράταση για την υποβολή ή και την υποστήριξη.
 2. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή δύναται να προτείνει βελτιώσεις και να ορίσει νέα ημερομηνία υποστήριξης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Για την κατεύθυνση «Οικονομική Επιστήμη», δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
 3. Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που δύναται να επιβλέψει ο διδάσκων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του αριθμού των φοιτητών της Κατεύθυνσης.
 4. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης σε τρία (3) αντίγραφα και ένα (1) USB.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

 1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και της διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Κατεύθυνσης απονέμεται ο Μεταπτυχιακός τίτλος.
 2. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά τα 2/3 από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των μαθημάτων και κατά το 1/3 από τη βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας Για την κατεύθυνση «Οικονομική Επιστήμη» ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά τα 3/4 από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των μαθημάτων και κατά το 1/4 από τη βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας.
 3. Ο τίτλος απονέμεται με το βαθμό και τη διάκριση «Καλώς» (5-6,49), «Λίαν Καλώς» (6,50-8,49) ή «Άριστα» (8,50-10) σύμφωνα με τα κρατούντα.

ΑΡΘΡΟ 12

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη με αυτoματoπoιημένo σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλεματικό δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ και κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή).

ΑΡΘΡΟ 13

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1. Το κόστος της λειτουργίας του Προγράμματος χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου, από χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων και ερευνητικά προγράμματα.

2. Τα σχετικά κονδύλια μπορούν να καλύπτουν αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, δαπάνες μετακινήσεων (εσωτερικού-εξωτερικού), δαπάνες αναλωσίμων, δαπάνες επιστημονικών εκδόσεων, δαπάνες εκπόνησης και έκδοσης οδηγών σπουδών, δαπάνες διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων, σχετικές ενέργειες δημοσιότητας εν γένει, προμήθειες επιστημονικών εκδόσεων και εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού, δαπάνες εξοπλισμού και συντήρηση εργαστηρίων και συστημάτων.

3. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται στις κατευθύνσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Ο παρόν Κανονισμός ισχύει για το ακαδημαικό έτος 2014-2015 και μετά και με βάση το ΦΕΚ 2319/28.8.2014 (τεύχος δεύτερο).

____________________

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu