Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Σχολή των Επιστημών της Οικονομίας και της Δημόσιας Διοίκησης

 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημόσια Διοίκηση"

 

Αθήνα, Ιούλιος 2015  

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Διοίκησης

Κατεύθυνση ‘Ελεγκτικής και Φορολογίας’

 ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Α.  Γενικά Θέματα Λογιστικής

1.            Ορισμός, σκοποί, λειτουργία και διακρίσεις της Λογιστικής.

2.            Θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες και αρχές - Ισολογισμός.

3.            Βασικά χαρακτηριστικά των Λογαριασμών, διακρίσεις των Λογαριασμών, Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια.

4.            Η ανάλυση του περιεχομένου και των κανόνων λειτουργίας των λογαριασμών των Ομάδων Λογαριασμών του ΕΓΛΣ από (1) Πάγιο ενεργητικό μέχρι (7) Έσοδα.

5.            Λογιστική διαδικασία τέλους χρήσεως (δεδουλευμένα, αποσβέσεις, προβλέψεις,  προσδιορισμός αποτελέσματος χρήσης, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων).

6.            Ενοποιημένοι ισολογισμοί. Όμιλοι εταιριών και μέθοδοι ενοποίησης, δικαιώματα μειοψηφίας.

7.            Βασικά σημεία φιλοσοφίας / εφαρμογής ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Αναβαλλόμενοι φόροι

8.            Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες

Β.  Διοικητική Λογιστική

  1. Βασικές έννοιες (δαπάνη, έξοδο, κόστος παραχθέντων, κοστολόγηση)

  2. Προϋπολογισμοί και ανάλυση αποκλίσεων (υλικών, άμεσης εργασίας και γενικών βιομηχανικών εξόδων)

  3. Ανάλυση νεκρού σημείου

  4. Επιμερισμός εξόδων, συμπαράγωγα προϊόντα, φύρες και ελαττωματικά προϊόντα

 Γ.  Θέματα Φορολογίας

1.                  Λογιστική του ΦΠΑ

2.                  Φορολογία ομορρύθμων εταιρειών, ετερορρύθμων εταιρειών και ελεύθερων επαγγελματιών.

3.                  Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

4.                  Φορολογία εισοδήματος μισθωτών, παρακράτηση φόρου, εκκαθάριση δήλωσης

 Δ.   Θέματα Ελεγκτικής

1.                  Εισαγωγή στην ελεγκτική - Κατηγορίες ελέγχων και ελεγκτών

2.                  Πλαίσιο αρχών και προτύπων Ελεγκτικής

3.                  Μοντέλο Ελεγκτικού κινδύνου - Ελεγκτικός κίνδυνος και ουσιαστικότητα

4.                  Κίνδυνοι, μέτρα ελέγχου (controls) και ελεγκτικά βήματα

5.                  Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

6.                  Πρότυπα Επαγγελματικής Διενέργειας εσωτερικού ελέγχου

7.                  Ελεγκτική μαρτυρία και τεκμηρίωση - Φύλλα ελέγχου

8.                  Εκθέσεις ελέγχου

9.                  Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων ως συνέπεια παρατηρήσεων ελεγκτών

 Ε.  Λοιπά Θέματα

  1. Βασικά στοιχεία Δικαίου Επιχειρήσεων (ευθύνες και δικαιώματα των μετόχων σε α.ε., ο.ε. και  ε.ε.)

  2. Στοιχεία Στατιστικής (περιγραφική στατιστική, πιθανότητες, κατανομές)

  3. Αγγλική (ή άλλη ξένη γλώσσα): Μετάφραση κειμένου 10-12 γραμμών από την Ελληνική στην Αγγλική και αντιστρόφως.

 Οι αιτήσεις για Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας μπορούν  είτε να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dd@panteion.gr είτε να κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος

 Πρόταση για Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Αίτηση για Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

 

Copyright - Panteion University - Department of Public Administration - 2014