ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNkODE4MGEtNGE4Ni00M2VhLWI3ODEtNzBhNDMwN2Q5ZmZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22bc9298ed-3593-4ed5-a2dc-cec07e70c995%22%7d

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΔΕΥΤΕΡΑ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5d373f207d6a45659e5d82d7f0d6ac05%40thread.tacv2/1614935491838?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2296af6428-b7ac-4d01-a511-7ad392115798%22%7d ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5d373f207d6a45659e5d82d7f0d6ac05%40thread.tacv2/1614935877166?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2296af6428-b7ac-4d01-a511-7ad392115798%22%7d ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ ΔΕΥΤΕΡΑ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae3730ab3f9264006a3126e15f9d2fc75%40thread.tacv2/1614938681377?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2296af6428-b7ac-4d01-a511-7ad392115798%22%7d ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae3730ab3f9264006a3126e15f9d2fc75%40thread.tacv2/1614938742644?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2296af6428-b7ac-4d01-a511-7ad392115798%22%7d      

Περισσότερα »

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ”

Το  εναρκτήριο μάθημα «Ειδικά κεφάλαια δημοσίου οικονομικού δικαίου»  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για αναπλήρωσή του.  

Περισσότερα »

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους με επιτυχία στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου- Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2020, ότι τα πτυχία τους είναι έτοιμα. Επειδή

Περισσότερα »