Το link για το σημερινό μάθημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a52e81f7f8e11413682fd7534d627f880%40thread.tacv2/1615372563246?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22cc9e24e5-0478-4606-86ba-ae0b4353f1ea%22%7d   Το link αυτό είναι μόνο για το σημερινό μάθημα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας   Ο Διδάσκων Βασίλης Κέφης

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω κωλύματος του διδάσκοντος, η διδασκαλία του Μαθήματος “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)” του β’

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ”

  Ανακοινώνεται ότι το μάθημα Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 10.3. στις 14:00 από τον εξής σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup–join/19%3ameeting_NWQxZjI3ODAtODU4NC00YTA3LThhZmMtN2I3NTU4MzViNzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%223342cfb6-db66-42bc–bd98-39e8ea3cd15d%22%7d

Περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ”

  Ανακοινώνεται  το link για το σημερινό μάθημα “Πρακτική της Οικονομικής  Πολιτικής” είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a89f2429adae74a49800f4b4e12c75778%40thread.tacv2/1614955801113?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%220c869e17-0b19-4178-84eb-f54b71bc429d%22%7d  

Περισσότερα »