Πληροφορίες

Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Ένας από τους βασικούς ερευνητικούς πυλώνες του Τμήματος είναι η οργάνωση διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου. Στόχος των προσφερόμενων διδακτορικών σπουδών είναι αφενός η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης και αφετέρου η παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας. Προς τούτο έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου «Ο Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών», ο οποίος έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ/Β/1437/26.04.2018.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών