Συνέλευση Τμήματος

Η Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό και ακαδημαϊκό όργανο του Τμήματος και καθορίζει την ερευνητική και εκπαιδευτική του πολιτική.

Πρόεδρος

Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη για διετή θητεία (2020-21 και 2021-22), ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος Μαριόλης, με ανάληψη καθηκόντων την 1η Σεπτεμβρίου 2020 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/630/14.08.2020)

Ο Πρόεδρος του Τμήματος: i) Συγκαλεί τη Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών, ii) εισηγείται στη Συνέλευση για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, iii) τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, iv) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης, v) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και vi) προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος.

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη για διετή θητεία (2020-21 και 2021-22) ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Άγγελος Μπώλος, με ανάληψη καθηκόντων την 1η Σεπτεμβρίου 2020 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/630/14.08.2020).

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θητείας. Συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος.

panteio6

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

Αντώνης Χάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Διευθυντής)
Πολυξένη Παπαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Αν. Διευθύντρια)
Άγγελος Μπώλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ευαγγελία Μπάλτα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Λάμπρος Μπαμπαλιούτας, Επίκουρος Καθηγητής