Σπυρίδων Πολυμέρης

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό – Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική στη Διοίκηση

Γραφείο: Πτέρυγα Στασινοπούλου, Γρ. 315 

Ώρες ακρόασης: Τετάρτη, 10:00-11:30, και Πέμπτη, 19:00-20:00

Ηλίας Γεράκος

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Γραφείο: Πτέρυγα Στασινοπούλου, Γρ. 321

Ώρες ακρόασης: Τρίτη, 10:00-14:00, και Παρασκευή, 10:00-14:00