Ως αντικειμενικοί σκοποί του Εργαστηρίου καθορίζονται οι εξής:

 • Η διερεύνηση, η μελέτη και η ανάλυση όλων των πτυχών και εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας στους δημόσιους οργανισμούς και στις ιδιωτικές οικονομικές μονάδες σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η διάχυση των γνώσεων αυτών με κάθε πρόσφορο μέσον στην ελληνική πραγματικότητα.
 • Η υιοθέτηση των άριστων πρακτικών με τη μέθοδο του benchmarking (συγκριτική προτυποποίηση ή αξιολόγηση) από αντίστοιχους οργανισμούς και επιχειρήσεις της Ελλάδας.
 • Η ενδελεχής έρευνα και μελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των νεοφυών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.
 • Η παροχή τεχνογνωσίας σχετικής με την εξασφάλιση χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών ή ελληνικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, κ.ά.).
 • Η μελέτη και η καταγραφή των αποτελεσμάτων της καινοτομίας και των νεοφυών οικονομικών μονάδων στην ελληνική κοινωνία και οικονομία και η δημοσίευση ετήσιας σχετικής έκθεσης.
 • Η διερεύνηση τρόπων και μεθόδων συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς και η αμφίδρομη ανταλλαγή τεχνογνωσίας για αμοιβαία οφέλη (win-win).
 • Η συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και με αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
 • Η εκπόνηση μελετών για τη σχέση της σύγχρονης τεχνολογίας με την οικονομία, τη κοινωνία, τη διοίκηση, το περιβάλλον, το κοινωνικό κράτος, την απασχόληση, την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω εξειδικευμένων συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών σεμιναρίων/συνεδρίων/διαλέξεων.
 • Η παροχή τεχνογνωσίας σχετικής με τους σκοπούς του Εργαστηρίου σε άλλες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
 • Η δωρεάν παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων σε φοιτητές και άλλους φορείς του δημοσίου για θέματα σχετικά με τη σύγχρονη τεχνολογία, τη καινοτομία και τις νεοφυείς οικονομικές μονάδες.
 • Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
 • Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

Σκοποί του Κέντρου είναι οι εξής:

 • Η διεξαγωγή ερευνών και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στους τομείς της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής της βιοηθικής και του δικαίου καθώς και η μελέτη των σύγχρονων βιοϊατρικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους στην κοινωνία μέσω των θεσμών του εθνικού και συγκριτικού δικαίου.
 • Η  ίδρυση  θερινών εντατικών σεμιναρίων κατάρτισης σε νοσηλευτές και ιατρούς,  σχετικά με τον Κώδικα Βιοηθικής.
 • Η ίδρυση θερινών εκπαιδευτικών  σεμιναρίων στην Αγγλική γλώσσα  σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα .
 • Η οργάνωση σεμιναρίων δια βίου μάθησης για ευρύτερο κοινό.
 • Η συμμετοχή σε ερευνητικά εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα .
 • Η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης.
 • Η έκδοση και η μετάφραση μελετών σχετικά με τα θέματα βιοηθικής  και δικαίου.
 • Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές σε θέματα βιοηθικής.
 • Η συνεργασία με την  European Group of Ethics  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την  International Bioethics Committee της ΟΥΝΕΣΚΟ, την Ελληνική Επιτροπή Βιοηθικής, την Επιτροπή Βιοηθικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Την Επιτροπή Βιοηθικής και Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Την Επιτροπή Βιοηθικής της Ιεράς Συνόδου, περιφερειακούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για την εκπλήρωση των σκοπών του το  Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου θα  συγκροτήσει βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, θα οργανώσει πρακτική άσκηση και θα  αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς του.

Διοικούσα Επιτροπή

 1. Καθηγήτρια κ. Ισμήνη Κριάρη (Διευθύντρια).
 2. Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Φερενίκη Παναγοπούλου (Αναπληρώτρια Διευθύντρια).
 3. Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αντώνη Χάνο.
 4. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Σταυρούλα Τσινόρεμα
 5. Υπ. Διδάκτορα Τμ. ΔΔ κ. Σουζάνα Παπακωνσταντίνου.

Σκοποί του Κέντρου είναι οι εξής:

 • Η έρευνα του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΤΑΑ) και η συστηματική και επιστημονική κατάταξη και μελέτη όλων των σχετικών  γνώσεων και πληροφοριών, περιλαμβανομένων όλων των στοιχείων και συστημάτων ελέγχων και εποπτείας επί της λειτουργίας των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Η συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων που αναφύονται στις σχέσεις μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κρατικής Εξουσίας και :
 • Η διάχυση των γνώσεων αυτών τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στην κοινωνία γενικότερα με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ειδικότερα το Κέντρο (ενδεικτικά) ασχολείται με τα εξής :  

 1. Θεσμικό – οργανωτικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Διοικητικής Αποκέντρωσης στην Ελλάδα.
 2. Ευρωπαϊκή διάσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης.
 3. Έλεγχος στην Περιφερειακή Διοίκηση, εποπτεία, δημοσιονομικός έλεγχος, Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Διοίκησης.
 4. Νέες τεχνολογίες και Κοινωνία της Πληροφορίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφερειακή Διοίκηση.
 5. Διαχείριση (management) Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Διοίκησης.
 6. Ολική Ποιότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφερειακή Διοίκηση.
 7. Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης.
 8. Ίδρυση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Διοίκησης (ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγηση συνεπειών θεσμικών /νομοθετικών παρεμβάσεων, υποβολή προτάσεων κ.λπ.)
 9. Λογιστική διαχείριση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των μονάδων Περιφερειακής Διοίκησης.
 10. Επιχειρηματική δράση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 11. Επιμόρφωση αιρετών, δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων.
 12. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
 13. Διοργάνωση (ή/και συνδιοργάνωση) επαγγελματικών εξετάσεων και λειτουργία σχετικών εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για απόκτηση επαγγελματικών τίτλων.
 14. Παροχή Επαγγελματικών και Εκπαιδευτικών Πιστοποιήσεων.
 15. Παροχή Πιστοποιήσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 16. Συνεργασία με Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 17. Οργάνωση (ή/και συνδιοργάνωση) σεμιναρίων και συνεδρίων.
 18. Έκδοση επιστημονικών έργων και παραγωγή πάσης φύσεως επιστημονικού υλικού.
 19. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και γνωμοδοτήσεων.
 20. Παροχή τεχνογνωσίας σε σχετικούς τομείς σε τρίτες χώρες, υποψήφιες ή υπό ένταξη στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τους/τις κάτωθι :

 1. Καθηγητής κ. Ιωάννη Φίλο (Διευθυντής).
 2. Επίκουρο Καθηγητή κ. Λάμπρο Μπαμπαλιούτα (Αναπληρωτής Διευθυντής).
 3. Καθηγήτρια κ. Πολυξένη Παπαδάκη.
 4. Επίκουρο Καθηγητή κ. Νικόλαο Δασκαλάκη.
 5. Υπ. Διδάκτορας ΤμΔΔ κ. Ιωάννη Σελίμη.

 Σκοποί του Κέντρου είναι οι εξής:

Α. Η προώθηση της έρευνας και η συστηματική μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στα  πεδία: του εθνικού θεσμικού πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης (κρατικός προϋπολογισμός, Ελεγκτικό Συνέδριο, δημόσια οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και της διοικητικής αποκέντρωσης, είσπραξη εσόδων, άσκηση φορολογικής πολιτικής), του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης (ενωσιακός προϋπολογισμός, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης-OLAF και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατικές ενισχύσεις, δάνεια με την εγγύηση ελληνικού δημοσίου), εν γένει της δημοσιονομικής διακυβέρνησης και της διοικητικής επιστήμης, όπως δημοσιονομική διαφάνεια, διαφάνεια και λογοδοσία στη δημόσια διοίκηση, δημοσιονομική διοίκηση, κρατική οργάνωση και λήψη αποφάσεων, εσωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος, έλεγχος επί της διοίκησης, ηθική και δεοντολογία στη δημόσια διοίκηση, Νέο Δημόσιο (Οικονομικό) Μάνατζμεντ [New Public (Financial) Management].

Β. Η συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος και η συνεργασία στην προώθηση και οργάνωση μεταπτυχιακών μαθημάτων και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών σε τομείς ενδιαφέροντός του.

Γ. Η διοργάνωση (εθνικών και διεθνών) συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και σεμιναρίων στις παραπάνω θεματικές ενότητες  με τη συμμετοχή Ελλήνων και αλλοδαπών επιστημόνων, αυτόνομα ή σε συνεργασία με αντίστοιχα εθνικά ή διεθνή κέντρα, πανεπιστήμια, θεσμούς ή οργανισμούς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δ. H παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό άλλων φορέων και η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του Κέντρου.

Ε. Η ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας και η δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και τεκμηρίωσης (ξενόγλωσσης και ελληνικής) που θα περιλαμβάνει νομοθεσία, νομολογία και επιστημονική βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΣΤ. Η πραγματοποίηση κάθε είδους ηλεκτρονικών ή έντυπων εκδόσεων ή δημοσιεύσεων (βιβλίων, μελετών, περιοδικών κ.λπ.), καθώς και η δημιουργία επιστημονικής εκδοτικής σειράς επί των θεματικών πεδίων έρευνας του Κέντρου. 

Διοικούσα Επιτροπή

 1. Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Μπάλτα (Διευθύντρια).
 2. Καθηγητή κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη (Αναπληρωτής Διευθυντής).
 3. Ομότιμο Καθηγητή κ. Βασίλειο Κουγέα.
 4. Επίκουρο Καθηγητή κ. Λάμπρο Μπαμπαλιούτα.
 5. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΤμΔΔ κ. Ηρώ Βασιλείου.

Το Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕΔΙΒΑ) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου αποσκοπεί γενικότερα στην ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και στην ανάδειξη, διερεύνηση και επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, με έμφαση στους τομείς της διακυβέρνησης και της βιωσιμότητας. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται στην παροχή μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για τα βασικά πεδία του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην κάλυψη θεμάτων που αφορούν τα προβλήματα προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού, στελέχωσης και λειτουργίας της πολιτείας.

Οι σημαντικότεροι αντικειμενικοί-στρατηγικοί σκοποί του ΚΕΔΙΒΑ, όπως αναπτύσσονται στους βασικούς άξονες της διακυβέρνησης και της βιωσιμότητας, είναι οι εξής:

 • Η ενδελεχής μελέτη και η διερεύνηση των μεταβολών του πολιτικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, θεσμικού, οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.
 • Η παρακολούθηση και η επεξεργασία πολιτικών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Η διατύπωση προτάσεων και παρεμβάσεων σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων.
 • Η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών διοίκησης.
 • Η προαγωγή της συστηματικής μεθοδολογικής διερεύνησης των προβλημάτων που απασχολούν τη Δημόσια Διοίκηση και τους πολίτες.
 • Οι ασφαλείς προβλέψεις και η παροχή λύσεων που ικανοποιούν τις ανάγκες των εργαζόμενων στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Η μελέτη θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης σε διεθνές, κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
 • Η υιοθέτηση νέων πολιτικών διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης βασισμένων στην εμπειρία και στα δεδομένα των προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η συμβολή στην ανάδειξη της αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής εταιρικής υπευθυνότητας.
 • Η αναδιάρθρωση των λειτουργιών του δημόσιου τομέα.
 • Ο σχεδιασμός νέων και καινοτόμων πολιτικών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών και ενεργειακών πόρων, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την υγεία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την έρευνα κ.ά.
 • Η ανάδειξη της εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού, τετραδίων εργασίας, πρακτικών συνεδρίων και συλλογικών τόμων που θα ασχολούνται με τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία των ενδιαφερόντων του Κέντρου.
 • Η οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων συναφών με τα αντικείμενα του.

Διοικούσα Επιτροπή

 1. Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Πετράκο (Διευθυντής).
 2. Επίκουρο Καθηγητή κ. Νικόλαο Δασκαλάκη (Αναπληρωτής Διευθυντής).
 3. Ομότιμο Καθηγητή κ. Ιωάννη Βαβούρα.
 4. Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Άγγελο Μπώλο.
 5. Υπ. Διδάκτορα ΤμΔΔ κ. Σταυρούλα Αθανασακοπούλου.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΔΙΒΑ

Στο Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕΔΙΒΑ) έχουν διεξαχθεί τα ακόλουθα ακαδημαϊκά σεμινάρια ενώ ορισμένες από τις βασικές διαλέξεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι οι εξής:

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διακυβέρνηση και Διαφθορά

 • Αργυριάδης Δημήτριος, Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης στο New York University (NYU) και Σύμβουλος UNDESA, “Ηθική και Διακυβέρνηση στο Σφαιρικό Χωριό: Πώς θα Αντιμετωπίσουμε τις Πολλαπλές Προκλήσεις της Εποχής μας”.
 • Μπεργελέ Ευσταθία, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, “Η Διοικητική Μεταρρύθμιση στο Δημόσιο Τομέα”.
 • Χλέτσος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, “Κράτος και Διαφθορά: Ανάλυση των Σχέσεων μεταξύ Θεσμών και Διαφθοράς”.
 • Καββαδία Ελένη, Υπεύθυνη Επικοινωνιών, Περιφέρεια Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Σκανδιναβικές και Βαλτικές χώρες, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, “Η Διακυβέρνηση της ΕΤΕπ”.
 • Μανωλάς Γεώργιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
 • Βαβούρας Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, “Διακυβέρνηση, Δημοκρατία και Διαφθορά: οι Σχέσεις – Επιπτώσεις τους στην Οικονομική Ανάπτυξη”.
 • Μενουδάκος Κωνσταντίνος , Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Ελλάδας, “Νομικές Όψεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης”.
 • Ράικος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και δικαστής στο Διοικητικό Εφετείο, “Διαφάνεια του Πολιτικού Χρήματος και Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων”.
 • Ρακιντζής Λέανδρος, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, “Ο Θεσμικός Ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή στον Έλεγχο του Δημόσιου Τομέα”.

Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διοικητική Μεταρρύθμιση

 • Διαμαντούρος Νικηφόρος, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, “Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια την Εποχή της Συνθήκης της Λισαβόνας”.
 • Γεωργακόπουλος Φωκίων, Πρόεδρος Ν.Σ.Κ., “Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα”.
 • Παρασκευόπουλος Τρύφων, Πρέσβης, Γενικός Δ/ντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, “Η Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική: Ασφάλεια και Άμυνα”.

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 • Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής του Δικαίου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου  Πειραιώς, έδρα Jean Monnet, “Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ”.
 • Καραγεώργου Βασιλική, Λέκτορας του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, “Βασικές Αρχές και Σύγχρονες Κανονιστικές Προσεγγίσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος”.
 • Κριάρη Ισμήνη, Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου, “Το Δίκαιο της Υγείας στη Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου”.
 • Κτιστάκη Σταυρούλα, Πάρεδρος ΣτΕ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ., “Η Απαγόρευση των Διακρίσεων στην Απόληψη Κοινωνικών Παροχών σύμφωνα με τη Νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α.”.
 • Μουκίου Χρυσούλα, Λέκτορας Γενικού Τμήματος Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου, “Ζητήματα Επίδρασης της Νομολογίας του ΕΔΔΑ στο Εσωτερικό Δημόσιο Δίκαιο”.
 • Ράντος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, “Η Νομολογία του ΣτΕ για τους Περιορισμούς της Ιδιοκτησίας για λόγους Προστασίας του Περιβάλλοντος και η Επίδραση των Αποφάσεων του ΕΔΔΑ, Συνεταιρισμός Αναπήρων της 31-7-2006, Ζάντε – Μαραθωνήσι της 6-12-2007, Ξενοδοχεία Κρήτης της 21-2-2008 και Θεοδωράκη της 11-12-2008”.

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Σύγχρονες Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπό το φως του Νόμου 3852/2010

 • Μουστάκας Μελέτιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, “Γενικές Παρατηρήσεις στο Νόμο 3852/2010”.
 • Πικραμένος Μιχαήλ, Σύμβουλος ΣτΕ, Λέκτορας Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, “Η Αποκεντρωμένη Κεντρική Διοίκηση”.
 • Μπακογιάννης Κων/νος, Διδάκτωρ Νομικής, Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη, “Νέες Βαθμίδες και Συνενώσεις ΟΤΑ: Συνταγματικά Ερωτήματα στις Αυτοδιοικητικές Μεταρρυθμίσεις των Τελευταίων Χρόνων”.
 • Τράντας Γεώργιος, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής, “Οι Έλεγχοι στους ΟΤΑ”.

Εθνική και Ευρωπαϊκή Διάσταση της Οικονομικής Κρίσης

 • Χλέτσος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος, “Το Μέλλον της Ασφάλισης στην Ελλάδα και την Ευρώπη”.
 • Κτιστάκη Σταυρούλα, Πάρεδρος ΣτΕ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ., “Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στα Κοινωνικά Δικαιώματα”.
 • Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος του Τμήματος, “Κρίση, Δανεισμός και Χρεοκοπία”.
 • Ληξουριώτης Ιωάννης, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, “Εργατικό Δίκαιο την Εποχή της Κρίσης”.
 • Μανωλάς Γεώργιος, Δρ Οικονομικών, Διευθυντής Μακροοικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Οικονομικών, Σφακιανάκης Γεώργιος, Δρ Οικονομικών, Υπουργείο Οικονομικών και ΤΕΙ Χαλκίδας και Βαβούρας Ιωάννης, Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του ΚΕΔΙΒΑ και πρώην Πρύτανης, “Κρίση Χρέους και Παραοικονομία: Η Περίπτωση της Ελλάδας”.
 • Πετράκης Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής, “Σκέψεις για Μετά την Κρίση”.
 • Ράντος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ,  “Νομικά Προβλήματα του Μνημονίου”.
 • Ροζάκης Χρήστος, Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, τέως Αντιπρόεδρος ΕΔΔΑ, Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, “Τα Πολιτικά Αίτια της Ευρωπαϊκής Κρίσης”.
 • Στουρνάρας Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ, “Η Ελληνική Οικονομία:  Άξονες Πολιτικής για Έξοδο από την Κρίση”.

Σύγχρονα Προβλήματα του Κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα

 • Πρόντζας Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, “Το Ελληνικό Κράτος: ανάμεσα στη Συγκρότηση της Εθνικής Οικονομίας και τις Οικονομικές Δυσλειτουργίες”.
 • Ρωμαίος Γεώργιος, “Η παθογένεια του κοινοβουλευτισμού και τα πολιτικά κόμματα”.
 • Τζώνος Θεόδωρος, Καθηγητής του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, “Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές στην Ελληνική Έννομη Τάξη”.
 • Τσιρίδης Πολυχρόνης, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος Πειραιώς, “Η νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος”.

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Σύγχρονες Θεσμικές και Οικονομικές Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Μαριόλης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, “Παραγωγικότητες Εργασίας και Μισθοί στην Ζώνη του Ευρώ”.
 • Μοσκώφ Ηρακλής, Δρ LSE, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, “Καταπολέμηση της Εμπορίας των Ανθρώπων, Διδάγματα και Προκλήσεις από την Ευρωπαϊκή Εμπειρία”.
 • Βαβούρας Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, “Ο Ηθικός Κίνδυνος ως Βασικό Δόγμα Διαμόρφωσης της Οικονομικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Η Ελλάδα πριν και μετά την κρίση

 • Κούρτης Γεώργιος-Σταύρος, Πρόεδρος του Σώματος του Παντείου Πανεπιστημίου, Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, “Η Αναθεώρηση του Συντάγματος”.
 • Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Προϊστάμενος του Κοινοβουλευτικού Γραφείου Προϋπολογισμού του Ελληνικού Κοινοβουλίου, “Η Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση στην Ζώνη του Ευρώ και η Ελλάδα ”.

Επίσης, το ΚΕΔΙΒΑ πραγματοποίησε τα ακόλουθα εργαστήρια:

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013: “Χρηματοοικονομική Κρίση και Δικαιοσύνη”

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014: “Δίκαιη δίκη υπό συνθήκες κρίσης”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕΔΙΒΑ)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Συγγρού 136,  176 71 Αθήνα
E-mail: gosdec@panteion.gr,

blog: http://gosdec.blogspot.com

Σκοποί του Κέντρου είναι η διερεύνηση, μελέτη και πολυεπίπεδη ανάλυση των δράσεων και της πολιτικής των εθνικών, ευρωπαϊκών και υπερεθνικών οργάνων σε επίπεδο άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και της εφαρμογής των αρχών της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της συμμετοχικής δημοκρατίας, της εμβάθυνσης της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών, καθώς και η διάχυση των γνώσεων αυτών τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στην κοινωνία γενικότερα με κάθε πρόσφορο μέσον.

Ειδικότερα, το Κέντρο ασχολείται με :

 1. Τον σχεδιασμό και προτάσεις εφαρμογής και διάχυσης της κυβερνητικής πολιτικής και άλλων διακυβερνητικών και οικονομικών δράσεων και πολιτικών στο ευρύτερο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης (τοπικής και ειδικής) σε όλους τους τομείς.
 2. Την ανάλυση των επιπτώσεων των παραπάνω πολιτικών στην κοινωνία και την οικονομία.
 3. Tην ανάλυση της διαμόρφωσης της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, τις παραμέτρους  και την αλληλεπίδρασή τους και την έρευνα στο ευρωπαϊκό και διεθνές σύστημα.
 4. Τις πολιτικές ανάπτυξης επιχειρήσεων, Μη Κυβερνητικών και μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, τοπικών και περιφερειακών κοινωνικών δομών και άλλων δομών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, και της ανάπτυξης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας ΑΕΙ, Ινστιτούτων και Επιστημονικών Κέντρων.
 5. Τις σχέσεις και την ανάπτυξη των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο, καθώς και τη διάχυση αυτών στην οικονομία, τη διοίκηση, το περιβάλλον, το κοινωνικό κράτος την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις.
 6. Την παροχή τεχνογνωσίας σε σχετικούς τομείς σε τρίτες χώρες, υποψήφιες ή υπό ένταξη στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών το Κέντρο διεξάγει έρευνες, πραγματοποιεί μελέτες, αναλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό άλλων φορέων.

Διοικούσα Επιτροπή

 1. Καθηγήτρια κ. Πολυξένη Παπαδάκη (Διευθύντρια).
 2. Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Χριστοπούλου (Αναπληρώτρια Διευθύντρια).
 3. Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Διαμάντω Αναγνώστου.
 4. Επίκουρο Καθηγητή κ. Λάμπρο Μπαμπαλιούτα.
 5. Υπ. Διδάκτορα ΤμΔΔ κ. Κωνσταντίνα Μπαρδάκα.
Aristotelis