ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 – Έναρξη Λειτουργίας–Σκοπός

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης άρχισε να λειτουργεί από το έτος 1963 στο πλαίσιο της «Παντείου Ανωτάτης Σχολής». Το Τμήμα σκοπεί στην προώθηση των επιστημών οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της και, μέσω αυτής, στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 2 – Τίτλος Σπουδών

Το Τμήμα απονέμει ενιαίο τίτλο προπτυχιακών σπουδών (πτυχίο) Δημόσιας Διοίκησης με δύο κατευθύνσεις: Δημοσίων Θεσμών και Δημόσιας Οικονομικής.

ΑΡΘΡΟ 3 – Τρόπος Σπουδών

O πρώτος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), με ελάχιστη φοίτηση διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων σπουδών και ολοκληρώνεται με την απονομή πτυχίου. Σε κάθε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αποδίδεται η βαρύτητα των 30 ECTS σε κάθε εξάμηνο, ενώ το σύνολο των ECTS για τη λήψη του πτυχίου ορίζονται τα 240. Η γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική για την λήψη του πτυχίου.

ΑΡΘΡΟ 4 – Χρονική Διάρκεια

 1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
 2. Μετά το πέρας της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου σπουδών ακολουθεί εξεταστική περίοδος μέγιστης χρονικής διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Επιπλέον, κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους λαμβάνει χώρα επαναληπτική εξεταστική περίοδος μέγιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν κατά τα δύο προηγούμενα εξάμηνα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους.
 3. Οι φοιτήτριες/φοιτητές (έως και 12ο εξάμηνο σπουδών) έχουν δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους (αναστολή σπουδών) με έγγραφη αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής, που θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται με τα απαραίτητα παραστατικά – όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής – τα οποία θα δικαιολογούν τη διακοπή της φοίτησης. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η αναστολή φοίτησης αρχίζει να ισχύει από την έναρξη της διδασκαλίας του εξαμήνου που έπεται. Η χρονική διάρκεια αναστολής φοίτησης για ένα ακαδημαϊκό έτος ορίζεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Αυγούστου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους.

ΑΡΘΡΟ 5 – Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου

 1. Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, η οποία περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι δηλώσεις μαθημάτων υποβάλλονται εντός προθεσμίας που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου. Η έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας ανακοινώνεται από τη γραμματεία, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης της Τμήματος. Η δήλωση μαθημάτων λειτουργεί επίσης και ως εγγραφή στο εξάμηνο. Σε περίπτωση μη υποβολής των ως άνω δηλώσεων η συμμετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις αποκλείεται.
 2. Χωρίς εκτυπωμένη ή αποθηκευμένη ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής δήλωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων ο φοιτητής δεν δικαιούται να επικαλεσθεί στη Γραμματεία του Τμήματος την υποβολή δήλωσής του.
 3. Για τη συμμετοχή του φοιτητή στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού έτους (το μήνα Σεπτέμβριο) δεν υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση και ο φοιτητής δικαιούται να εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα που είχε επιλέξει με τις δηλώσεις του κατά τα δύο εξάμηνα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους, εφόσον είχε αποτύχει ή δεν είχε εξετασθεί σε αυτά.
 4. Η δήλωση μαθημάτων του φοιτητή υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες: α) Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα πλέον των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου. β) Μόνον οι κατά το νόμο επί πτυχίω φοιτητές (ένατο εξάμηνο και άνω), κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης, έχουν δικαίωμα να επιλέξουν στο χειμερινό εξάμηνο μαθήματα που το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει μόνο στο εαρινό εξάμηνο και το αντίστροφο. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας μπορούν να δηλώσουν έως 3 (τρία) μαθήματα, εφόσον είναι τα μόνα που υπολείπονται για τη λήψη του πτυχίου.

ΑΡΘΡΟ 6 – Κατηγορίες Μαθημάτων

 1. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης περιλαμβάνει συνολικά 110 μαθήματα, από τα οποία 27 μαθήματα είναι υποχρεωτικά (1ο έως 4ο εξάμηνο), 40 υποχρεωτικά επιλογής (5ο έως 8ο εξάμηνο), 40 επιλογής (3ο έως 8ο εξάμηνο) και 3 ελεύθερης επιλογής (4ο εξάμηνο). Για τη λήψη του πτυχίου, από τα συνολικά 51 επιλεγόμενα μαθήματα, 39 μαθήματα είναι υποχρεωτικά και 12 επιλογής.
 2. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν Μαθήματα Εκτός Τμήματος (ΜΕΤ), τα οποία προέρχονται από το σύνολο των επιλεγόμενων μαθημάτων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Η επιλογή των ΜΕΤ στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Τα ΜΕΤ δεν προσμετρώνται για τη λήψη του πτυχίου, οι βαθμοί τους όμως πρέπει να είναι προβιβάσιμοι και αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία. β) Δικαίωμα επιλογής ΜΕΤ έχουν μόνον όσοι φοιτούν στο Ε′ εξάμηνο και άνω. γ) Οι πιστωτικές μονάδες των ΜΕΤ είναι οι αυτές με τις μονάδες που προσδίδονται στα αντίστοιχα μαθήματα από το Τμήμα από το οποίο επιλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 7 – Πρακτική Άσκηση

 1. Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.–ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Σπουδαστών». Διαρκεί τρεις (3) μήνες, είναι μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής του 8ου Εξαμήνου, με 4 ECTS, και με βαθμολόγηση. Οι προϋποθέσεις για να δηλώσουν οι φοιτητές την Πρακτική Άσκηση αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 2. Πρακτική Άσκηση ορισμένου αριθμού φοιτητών του Τμήματος (χωρίς άλλες προϋποθέσεις) προβλέπεται και σε φορείς του δημοσίου τομέα (ενδεικτικά, Βουλή των Ελλήνων, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Εξωτερικών κ.λπ.).
 3. Μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ δύναται να πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση (τοποθέτηση σε θέση εργασίας) στο εξωτερικό, σε επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας. Σχετικά, οι φοιτητές απευθύνονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8 – Εκπαιδευτικοί Στόχοι και Μέθοδοι Διδασκαλίας

 1. Η διδασκαλία αποβλέπει στη θεωρητική και πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με τους θεσμούς και τις μεθόδους της δημόσιας διοίκησης και των συναφών κλάδων της διοικητικής, της νομικής και της οικονομικής επιστήμης, στη διεισδυτική κατανόηση επιμέρους επιλεγμένων ζητημάτων κάθε γνωστικού αντικειμένου, στην καλλιέργεια της κριτικής τους ικανότητας και στην εμπέδωση των λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης.
 2. Οι διδάσκουσες/διδάσκοντες επιλέγουν κατά την κρίση τους για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών τον προσφορότερο συνδυασμό μεταξύ των γνωστών εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων.
 3. Η διδασκαλία μαθημάτων με αντικείμενο εφαρμοζόμενο στην πράξη συμπεριλαμβάνει την εξάσκηση των φοιτητών στην επίλυση πρακτικών παραδειγμάτων και υποθέσεων. Η διάρκεια της εξάσκησης θα πρέπει να προσανατολίζεται και κατανέμεται κατά την ελεύθερη κρίση του διδάσκοντος.
 4. Για τη συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό του διδακτικού έργου κάθε Τομέας, μόνος ή, σε συνεργασία με άλλους Τομείς, μπορεί να οργανώνει σεμινάρια χωρίς πιστωτικές μονάδες με σκοπό την καλλιέργεια της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών, της ικανότητας ομαδικής εργασίας, της διαλογικής συζήτησης και άλλων επιστημονικών δεξιοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 9 – Κατανομή Διδασκαλίας

Η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων οργανώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από πρόταση των οικείων Τομέων ενιαία ή σε κλιμάκια με ίση κατά το δυνατόν κατανομή των φοιτητών με κριτήριο την αλφαβητική σειρά του ονόματός τους. Οι διδάσκοντες επιδιώκουν την εναρμόνιση της διδασκόμενης ύλης και των μαθησιακών στόχων κάθε μαθήματος μεταξύ των περισσότερων κλιμακίων. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς αριθμού διδασκόντων ή έλλειψης ικανού αριθμού αιθουσών η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτων ενιαία.

ΑΡΘΡΟ 10 – Συγγράμματα και άλλες Πηγές Διδασκαλίας

Έπειτα από εισηγήσεις των διδασκόντων, η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει κατάλογο συγγραμμάτων για κάθε μάθημα, τα οποία υποδεικνύονται στους φοιτητές για τη μελέτη, και διανέμονται από το Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. Κάθε διδάσκων διατηρεί την ευχέρεια να εμπλουτίζει κάθε μάθημα με την υπόδειξη περαιτέρω βιβλιογραφικών και άλλων πηγών.

ΑΡΘΡΟ 11 – Περιεχόμενα και Μαθησιακά Αποτελέσματα Μαθημάτων

Τα Περιεχόμενα των μαθημάτων, τα Μαθησιακά Αποτελέσματα, και οι συναφείς Γενικές Ικανότητες που αποκτούν οι φοιτητές, καταγράφονται στον Οδηγό Σπουδών και στα Περιγράμματα Μαθημάτων, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 12 – Αξιολόγηση των Διδασκόντων από τους Φοιτητές

Με τη συμπλήρωση της 8ης εβδομάδας διδασκαλίας κάθε εξαμήνου οι φοιτητές προβαίνουν σε αξιολόγηση των διδασκομένων σε αυτούς μαθημάτων και των διδασκόντων προς τον σκοπό της βελτίωσης του επιπέδου των σπουδών, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου.

 

Γ ‘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13 – Αξιολόγηση της Επίδοσης των Φοιτητών

 1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται από τους διδάσκοντες του εκάστοτε μαθήματος.
 2. Ο διδάσκων μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες που ανατίθενται κατά την έναρξη του εξαμήνου και ολοκληρώνονται από τους φοιτητές μέχρι τη λήξη του.
 3. Οι διδάσκοντες λαμβάνουν μέριμνα για την προφορική εξέταση φοιτητών με ειδικές ανάγκες, εφόσον αυτή έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 14 – Διεξαγωγή των Εξετάσεων

 1. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας της περιόδου διδασκαλίας του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν αντίστοιχα στα εξάμηνα αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφο 2 του παρόντος. Οι φοιτητές δικαιούνται επιπλέον να εξετασθούν στα δηλωθέντα εκ μέρους τους μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι διδάσκοντες μπορούν κατά την κρίση τους να διενεργούν πριν την έναρξη των εξετάσεων του εξαμήνου απαλλακτική εξέταση («πρόοδος»), κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
 2. Αν φοιτητής αποτύχει τρεις φορές σε ένα μάθημα, εξετάζεται κατόπιν αίτησής του και απόφασης της Κοσμητείας, την επόμενη εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή Καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από την Κοσμητεία. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.
 3. Ειδικά για τις γραπτές εξετάσεις τηρούνται υποχρεωτικά οι ακόλουθοι κανόνες: α) Η γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος διαρκεί δύο (2) ώρες, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση. β) Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτά εγκαίρως στην οικεία ιστοσελίδα το ενιαίο πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του εξαμήνου, το οποίο πρέπει να περιέχει, για κάθε μάθημα, την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης, τα χρονικά όρια έναρξης και λήξης της για καθένα από τα κλιμάκια, στα οποία κατανέμονται ενδεχομένως οι φοιτητές, και τις αίθουσες στις οποίες θα λάβει χώρα η εξέταση. γ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις φοιτητών που δεν έχουν προσηκόντως δηλώσει το εξεταζόμενο μάθημα στις δηλώσεις μαθημάτων, κατά το άρθρο 3, παράγραφο 1 του παρόντος. Κάθε εξεταζόμενος φοιτητής οφείλει, πριν από την προσέλευσή του στην εξέταση του εκάστοτε μαθήματος, να έχει ελέγξει ότι έχει δηλώσει το μάθημα που επιθυμεί να εξεταστεί. δ) Οι καθορισμένοι επιτηρητές ελέγχουν το επίσημο παραστατικό του Παντείου Πανεπιστημίου που αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα και πιστοποιεί την ταυτότητα του εξεταζόμενου και οφείλουν να διαπιστώνουν την αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ειδικού μητρώου του φοιτητή επάνω στο γραπτό, να μονογράφουν κάθε γραπτό, να επιτηρούν συνεχώς τις εισόδους και εξόδους της αίθουσας, ιδίως κατά την ώρα λήξης του χρόνου εξέτασης και παράδοσης των γραπτών, και να φροντίζουν ώστε να μην εξέρχεται ή αποχωρεί κανείς από την αίθουσα εξετάσεων πριν από την πάροδο τριάντα λεπτών (30΄) από τη διανομή των θεμάτων. ε) Οι εξεταζόμενοι φοιτητές απαγορεύεται να επιχειρούν αντιγραφή απαντήσεων ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο φαλκίδευσης του αποτελέσματος της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς και να προσκομίζουν στις αίθουσες των εξετάσεων βιβλία, βοηθήματα, σημειώσεις ή ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Σε περίπτωση παραβίασης των απαγορεύσεων αυτών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ή κυρώσεις από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία. στ) Μετά τη συγκέντρωση των γραπτών, οι επιτηρητές καταμετρούν τα γραπτά που έχουν παραλάβει και ένας από αυτούς βεβαιώνει τον αριθμό των γραπτών που έχουν παραληφθεί. Στη συνέχεια τα γραπτά παραδίδονται στον διδάσκοντα, ο οποίος τα καταμετρά και βεβαιώνει με την υπογραφή του ενώπιον του επιτηρητή τον αριθμό των γραπτών που έχει παραλάβει. ζ) Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και κατόπιν αιτήματος του φοιτητή, συζητούνται οι απαντήσεις στα θέματα των γραπτών εξετάσεων από τους διδάσκοντες με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές σε ειδικά καθορισμένες ώρες, οι δε φοιτητές έχουν δικαίωμα να βλέπουν το γραπτό τους -της τρέχουσας κάθε φορά εξεταστικής περιόδου- και να ζητούν εξηγήσεις για τον τρόπο που αυτό αξιολογήθηκε. Οι διδάσκοντες καθορίζουν τον τόπο και τον χρόνο για την επίδειξη των γραπτών στους ενδιαφερομένους φοιτητές, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα γραπτά των φοιτητών φυλάσσονται με ευθύνη του διδάσκοντος για ένα έτος από τη διενέργεια της εξέτασης και μετά καταστρέφονται.

ΑΡΘΡΟ 15 – Βαθμολογία

 1. Οι διδάσκοντες οφείλουν να καταχωρούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων, γραπτών και προφορικών, ενιαία στον ίδιο πίνακα, για κάθε μάθημα, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης των ονομάτων των διαγωνιζομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι διδάσκοντες οφείλουν να παραδίδουν το σχετικό κατάλογο των ονομάτων στην Γραμματεία του Τμήματος.
 2. Σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών το αποτέλεσμα του ελέγχου των γνώσεων του φοιτητή εκφράζεται αριθμητικά με βαθμούς από μηδέν (0) έως δέκα (10), χωρίς την χρήση κλασματικού μέρους. Στους πίνακες των αποτελεσμάτων η αποτυχία σημειώνεται με βαθμούς από μηδέν (0) έως τέσσερα (4) και η επιτυχία με βαθμούς από πέντε (5) έως δέκα (10).
 3. Ο διδάσκων το μάθημα δηλώνει στην αρχή της εξέτασης αν δέχεται ή όχι «ρήτρα», δηλαδή αν αποδέχεται να βαθμολογήσει γραπτό κάτω από τη βάση όταν δεν αντιστοιχεί στον βαθμό που επιθυμεί ο φοιτητής και το αναγράφει στο γραπτό του. Η αποδοχή ή όχι ρήτρας αποτελεί μέρος της ακαδημαϊκής ελευθερίας του διδάσκοντα.

ΑΡΘΡΟ 16 – Αναγνωρίσεις Εξαμήνων και Μαθημάτων

 1. Σε πτυχιούχους άλλων, ομοειδών ή μη, Τμημάτων δύνανται να αναγνωριστούν έως τέσσερα (4) μαθήματα (υποχρεωτικά, ποχρεωτικά επιλογής, και επιλογής) του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, με βαθμό και πιστωτικές μονάδες (ECTS) αντίστοιχες του Προγράμματος Σπουδών του εν λόγω Τμήματος. Η ύλη των προς αναγνώριση μαθημάτων πρέπει να συμπίπτει με την ύλη των μαθημάτων, στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς, στο άλλο Τμήμα, οι ως άνω πτυχιούχοι.
 2. Η αναγνώριση μαθημάτων στις περιπτώσεις της ως άνω παραγράφου πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης μετά από εισήγηση του υπευθύνου του μαθήματος, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος φοιτητής υποβάλλει σχετική αίτηση που συνοδεύεται από το περίγραμμα του μαθήματος στο οποίο έχει εξετασθεί επιτυχώς στο άλλο Τμήμα.
 3. Οι φοιτητές οι οποίοι μετακινήθηκαν για σπουδές σε Συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, δύνανται να αναγνωρίσουν όλα τα μαθήματα από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, τα οποία έχουν δηλώσει και στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία, και τα οποία και περιλαμβάνονται στο Πτυχίο. Από το σύνολο των μαθημάτων που οι φοιτητές παρακολουθούν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής και αναγνωρίζονται, οι φοιτητές δύνανται να αντιστοιχήσουν μόνο μαθήματα του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος από το Ε’ Εξάμηνο και μετά, με αντίστοιχα του Πανεπιστημίου Υποδοχής, εφόσον η ύλη τους αντιστοιχεί στην ύλη μαθημάτων του Τμήματος. Η επικύρωση της αντιστοιχίας των μαθημάτων πραγματοποιείται από τον τμηματικό υπεύθυνο που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Συγκεκριμένα, η επικύρωση της αντιστοιχίας πραγματοποιείται σε δύο στάδια α. πριν ο φοιτητής αναχωρήσει για το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, με βάση τη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement), η οποία προετοιμάζεται και κατατίθεται από τον φοιτητή και υποβάλλεται προς έλεγχο και υπογραφή στον τμηματικό υπεύθυνο (προέγκριση), και β. αφού επιστρέψει από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, όπου υποβάλλει αίτηση τελικής έγκρισης των αντιστοιχιών στη γραμματεία του Τμήματος, την οποία επικυρώνει εκ νέου ο τμηματικός υπεύθυνος (τελική έγκριση). Τα μαθήματα αυτά αντιστοιχίζονται με:
  • Υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (ΥΠΟ),
  • Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (ΥΕ), ή
  • Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (ΕΕ).

Ο κωδικός, ο τίτλος και τα ECTS θα ταυτίζονται με αυτά του τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναβαθμολόγηση των αναγνωρισμένων μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή ο οποίος δεν επιθυμεί να αναγνωρίσει όλα τα μαθήματα στα οποία επιτυχώς εξετάσθηκε στο ξένο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, να επιλέξει ποιο από αυτά επιθυμεί να αναγνωρισθεί καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία της του Τμήματος.

 

Δ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17 – Γενικές Αρχές

Η Κοινότητα των Μελών του Τμήματος της Δημόσιας Διοίκησης (διδάσκοντες, φοιτητές, και διοικητικό προσωπικό) λειτουργεί στη βάση των αρχών της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ευπρέπειας, εντιμότητας, συνέπειας και αλληλοσεβασμού. Τα Μέλη του Τμήματος μεριμνούν για τη διαρκή τήρηση των αρχών αυτών καθώς και την εν γένει επίδειξη ακαδημαϊκού ήθους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ανταποκρινόμενοι στα υψηλά πρότυπα και την παράδοση του Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 18 – Ακαδημαϊκή Ελευθερία των Διδασκόντων

Οι διδάσκοντες απολαμβάνουν εκ του νόμου πλήρη ακαδημαϊκή ανεξαρτησία και ελευθερία έκφρασης και διακίνησης ιδεών κατά την άσκηση του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου, σεβόμενοι τις αρχές της αντικειμενικότητας, διαφάνειας και σεβασμού της διαφορετικής άποψης. Οι απόψεις που διατυπώνονται αποτελούν τη βάση διαλόγου και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν αντιδράσεις πέραν των ορίων της ακαδημαϊκής ευπρέπειας. Την ίδια ελευθερία απολαμβάνουν οι επισκέπτες Καθηγητές και ομιλητές.

ΑΡΘΡΟ 19 – Δικαίωμα στη Γνώση και Ελεύθερη Έκφραση των Φοιτητών

Στο πλαίσιο του δικαιώματος στη γνώση, οι φοιτητές απολαμβάνουν πλήρους ελευθερίας έκφρασης, διατύπωσης απόψεων και διακίνησης ιδεών, σεβόμενοι τις αρχές της αντικειμενικότητας, διαφάνειας και σεβασμού της διαφορετικής άποψης. Η άσκηση της ελευθερίας αυτής δεν πρέπει να θίγει ή να παρακωλύει το διδακτικό έργο.

ΑΡΘΡΟ 20 – Δικαίωμα Πληροφόρησης των Φοιτητών

Οι φοιτητές δικαιούνται ενημέρωσης σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τους στόχους αυτού, το περιεχόμενο των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής, και εν γένει την οργάνωση της διδακτικής και εξεταστικής διαδικασίας. Μπορούν δε μέσω των νόμιμων εκπροσώπων τους να παρίστανται στα συλλογικά όργανα και να υποβάλλουν προτάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 21 – Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων Φοιτητών/Φοιτητριών

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας, εισάγεται «Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων» των φοιτητών του Τμήματος. Η εν λόγω διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα, τα οποία άπτονται της ποιότητας των παρεχομένων από το Τμήμα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών, και περιγράφεται ως ακολούθως: α) Για την καταγραφή παραπόνων είναι διαθέσιμο το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» του Τμήματος, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. β) Ο φοιτητής συμπληρώνει, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία του, το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων», στο οποίο διατυπώνει με συντομία, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, το πρόβλημα–παράπονο που έχει, και το υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος, σε ηλεκτρονική μορφή. γ) Η Γραμματεία του Τμήματος διαβιβάζει αμελλητί το παράπονο του φοιτητή, μαζί με τυχόν συμπληρωματικό υλικό, κατά περίπτωση, στον Πρόεδρο του Τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος τηρεί εμπιστευτικό αρχείο παραπόνων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Πρόσβαση στο αρχείο έχει μόνον η Γραμματεία και ο Πρόεδρος του Τμήματος. δ) Ο Πρόεδρος του Τμήματος εξετάζει το πρόβλημα και προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ενημερώνοντας, κατά περίπτωση, το αρμόδιο όργανο ή διαβιβάζοντας το παράπονο στο αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση διαβίβασης σε άλλο όργανο, π.χ. στην Επιτροπή Δεοντολογίας, τότε δεν τηρείται από τη Γραμματεία το αρχείο της ανωτέρω παραγράφου. Εάν ο Πρόεδρος κρίνει ότι ο φοιτητής χρήζει προστασίας, οφείλει να του προσφέρει τη δέουσα προστασία. ε) Εντός εύλογου για τις περιστάσεις χρόνου, ενημερώνεται αρμοδίως ο φοιτητής για τις ενέργειες που έχουν γίνει και τον εν γένει χειρισμό, καθώς και για τις όποιες αποφάσεις του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου διοίκησης. στ) H κακόβουλη υποβολή παραπόνου, όπως λ.χ. αυτού που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και λαμβάνει χώρα με αποκλειστικό σκοπό να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του διδάσκοντος, τιμωρείται πειθαρχικά.

ΑΡΘΡΟ 22 – Σύμβουλοι Σπουδών

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης εισάγει Συμβούλους Σπουδών για τους φοιτητές του Τμήματος. Ως Σύμβουλοι Σπουδών ορίζονται οι εκάστοτε Διευθυντές των τριών (3) Τομέων του Τμήματος. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα στους Συμβούλους Σπουδών, οι οποίοι τους ενημερώνουν και τους συμβουλεύουν για τις σπουδές τους σε αυτό, αλλά και για τις δυνατότητες που υπάρχουν μετά από την ολοκλήρωση αυτών, όπως λ.χ. για μεταπτυχιακές σπουδές ή και για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Για περαιτέρω εξειδικευμένες συμβουλές, οι Σύμβουλοι Σπουδών δύνανται να ανακατευθύνουν τους φοιτητές στους διδάσκοντες των μαθημάτων του Τμήματος, ενώ όλα τα σχετικά ζητήματα δύνανται να συζητούνται, μετά από εισήγηση των Συμβούλων Σπουδών, στη Συνέλευση του Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 23 – Ακαδημαϊκή Δεοντολογία και Ακεραιότητα

 1. Η Κοινότητα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης θεωρεί ύψιστη προτεραιότητά της την εξασφάλιση και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εκπαίδευσης, έρευνας και εργασίας για τους διδάσκοντες, τους φοιτητές και το διοικητικό προσωπικό, μη ανεχόμενη οποιαδήποτε μορφή βίας, διακριτικής μεταχείρισης ή παρενόχλησης.
 2. Όλα τα μέλη της κοινότητας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης οφείλουν να μη προβαίνουν σε καμία διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, πολιτικών, ιδεολογικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των Μελών της Κοινότητας, ούτε η ηθική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, είναι ανεκτή. Όλα τα μέλη της κοινότητας του Τμήματος οφείλουν να συμπεριφέρονται με τον επιβαλλόμενο σεβασμό.
 3. Απαγορεύεται η καταστροφή, φθορά, η μετακίνηση ή εν γένει χρήση, χωρίς άδεια των αρμοδίων οργάνων, του τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, των αιθουσών διδασκαλίας, των κτιριακών εγκαταστάσεων, υποδομών ή άλλης περιουσίας του Πανεπιστημίου καθώς και η παρεμπόδιση της λειτουργίας του Τμήματος και των υπηρεσιών του.
 4. Η Κοινότητα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης αποδοκιμάζει κάθε προσβολή της ακαδημαϊκής και ερευνητικής ακεραιότητας, ιδίως με τη μορφή προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, επινόησης ανακριβών ή ανυπόστατων δεδομένων ή πληροφοριών (fake data) ή χρήσης μέσων ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24 – Ακαδημαϊκή Συνέπεια

 1. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν ακαδημαϊκή συνέπεια κατά την εκτέλεση του διδακτικού και διοικητικού τους έργου. Ιδίως, τηρούν το δημοσιευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, ως προς την έναρξη, τη λήξη του και τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας. Παράλειψη των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης παράδοσης μαθήματος, ο διδάσκων υποχρεούται σε αναπλήρωσή της. Ομοίως, οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τη δέουσα συνέπεια ως προς την τήρηση των ανακοινωμένων ωρών ακρόασης και τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τμήματος.
 2. Οι φοιτητές οφείλουν να είναι συνεπείς και εμπρόθεσμοι ως προς την υποβολή των δηλώσεών τους, την έγκαιρη προσέλευσή τους στο μάθημα και την εξεταστική διαδικασία, καθώς και να απέχουν από οποιασδήποτε μορφής διατάραξη της εκπαιδευτικής ή εξεταστικής διαδικασίας.
 3. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού και του Κώδικα Δεοντολογίας του Ιδρύματος επισύρει πέραν των λοιπών ποινικών ή άλλων κυρώσεων και τις εκάστοτε ισχύουσες πειθαρχικές συνέπειες.