ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ / ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

2020

Ευαγγελία Παππά

«Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση» / Επιβλέπων: Καθηγητής Ι. Φίλος

2020

Ξανθοπούλου Παναγιώτα

«Θεωρητική προσέγγιση και ανάλυση των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) διασφάλισης των ποιοτικών διαδικασιών και εξασφάλισης της ποιότητας στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» / Επιβλέπων: Καθηγητής Β. Κέφης

2018

Δρίτσας Σταμάτιος

«Μοντέλο Ελεγκτικού Κινδύνου: Εμπειρική έρευνα της συναρτησιακής σχέσης των συστατικών κινδύνων του μοντέλου και της εφαρμογής τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα» / Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Γ. Πετράκος

2019

Αγοράκη Μαρία-Ελένη

«Sovereign Dept and the Financial Markets: Analysis in view of the recent crisis (Κρατικό χρέος και χρηματαγορές: Μια ανάλυση υπό το πρίσμα των πρόσφατων χρηματοπιστωτικών κρίσεων)» / Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής Γρ. Κόρδας

2018

Συρμαλή Μαρία – Ελένη

«Θεσμικά Οικονομικά» / Επιβλέπων: Ομ. Καθηγητής Ι. Βαβούρας

2018

Νεραντζίδης Μιχαήλ

«Investigating the Corporate Governance Statements and Corporate Codes of Ethics from an Accounting and Reporting Perspective» / Επιβλέπων: Ομ. Καθηγητής Αν. Τσάμης

2018

Ροδουσάκης Νικόλαος

«Θεωρία Ενδογενών Οικονομικών Διακυμάνσεων» / Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Μαριόλης

2018

Lacroix Richard -Nicolas

«Performance Measurement and Control Mechanisms: An empirical Study of Private and Public Hospitals Management Practices in Greece» / Επιβλέπων: Καθηγητής Ι. Φίλος

2018

Λεριού Ειρήνη

«Διαχρονική Ανάλυση του Εξωτερικού Τομέα της Ελληνικής Οικονομίας, Σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε. και Προσδιορισμός της Ευημερίας» / Επιβλέπων: Καθηγητής Θ. Μαριόλης

2017

Ρηγόπουλος Γεώργιος

«Αναλυτική Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» / Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Γ. Πετράκος

2017

Γεωργαντόπουλος Ανδρέας

«Corporate Governance Mechanisms & Bank Performance: Empirical Evidence for the Greek Banking Industry during Crisis Period» / Επιβλέπων: Καθηγητής Ι. Φίλος

2017

Ράπτη Νικολίτσα

«Μείωση των διοικητικών βαρών για την πάταξη της διαφθοράς. Οι νέοι θεσμοί στην Ελλάδα και στο Διεθνή χώρο» / Επιβλέπουσα: Ομ. Καθηγήτρια Μ. Βενετσανοπούλου