Πληροφορίες για τα ΠΜΣ του Τμήματος

Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης θεσμοθετήθηκε και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δημόσια Διοίκηση», ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 λειτουργεί πλέον το ΠΜΣ «Νομική και Διοικητική Επιστήμη», το οποίο έχει τρεις Ειδικεύσεις: α) Δίκαιο και Πολιτικές της Ε.Ε., β) Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία και γ) Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον οικείο Κανονισμό των ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Νομική και Διοικητική Επιστήμη» που περατώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους λαμβάνουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Νομική και Διοικητική Επιστήμη»  και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Οικονομική Επιστήμη» που περατώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους λαμβάνουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Οικονομική Επιστήμη».

Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος έχουν -εκτός των άλλων- και τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών (παρατίθεται στην ενότητα διδακτορικές σπουδές).

Βιβλιοθήκη_Παντείου

Στόχοι των Προγραμμάτων

Τα Προγράμματα με τις επιμέρους κατευθύνσεις τους επιδιώκουν:

 • Την εξειδίκευση και υψηλή κατάρτιση πτυχιούχων σε αντικείμενα, θεματικές ενότητες ή επιστημονικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα στα θέματα των κατευθύνσεών του.
 • Την εξοικείωσή τους με την ερευνητική μεθοδολογία για την έρευνα και συγγραφή, καθώς και με τη σύγχρονη έρευνα σε επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία καλλιεργούνται σε αντίστοιχα πανεπιστήμια και ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την υποστήριξη των σπουδών και της έρευνας των μεταπτυχιακών φοιτητών που αποβλέπουν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, συναφούς με γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται σε διδακτικούς και ερευνητικούς προσανατολισμούς του Τμήματος καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων ή Ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται: α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης και β) εκπόνηση Διπλωματική Εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται από τον Κανονισμό του αντίστοιχου ΠΜΣ. Καθ΄ υπέρβαση του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί υπότροφοι του ΙΚΥ, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής, σε ποσοστό 10%, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος οι οποίοι εκπονούν διδακτορική διατριβή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την κατεύθυνση.

Μαθήματα ανά Ειδίκευση

Ειδίκευση: Δίκαιο και Πολιτικές της Ε.Ε.

Ειδίκευση: Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία

Ειδίκευση: Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ

Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΜΣ "Νομική και Διοικητική Επιστήμη"

Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΜΣ “Οικονομική Επιστήμη”

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις
Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄).

Άρθρο 2: Αντικείμενο – Σκοπός
1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Οικονομική Επιστήμη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η διδασκαλία, έρευνα και ανάδειξη ζητημάτων, τα οποία υπάγονται στα αντικείμενα της Οικονομικής Επιστήμης.
2. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, η εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία, και η παραγωγή αποφοίτων με υψηλό βαθμό κατάρτισης στην Οικονομική Επιστήμη και ιδιαίτερη ικανότητα στη θεωρητική και εμπειρική ερευνητική εργασία στα επιμέρους πεδία της Οικονομικής Επιστήμης.
3. Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και οργανισμούς του Δημοσίου, σε ελεγκτικούς φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους θεσμούς, με σκοπό αφενός τη μελέτη των σχετικών ζητημάτων και αφετέρου την αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων που προκύπτουν στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα.
4. Ο τίτλος αποτελεί τυπική και αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 3: Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική Επιστήμη».

Άρθρο 4: Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ­σης ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5: Πρόγραμμα Σπουδών

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. Οικονομική Επιστήμη γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και συναφών Τμημάτων, Τμημάτων Επιστημών Μηχανικού, Τμημάτων Μαθηματικών και Φυσικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, από το ΔΟΑΤΑΠ, ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια συμπεριλαμβανομένων γραπτών εξετάσεων σε βασικούς για την επιτυχή παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. κλάδους της Οικονομικής Επιστήμης. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η επαρκής γνώση άλλης γλώσσας, πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. και της Αγγλικής γλώσσας, συνεκτιμάται). Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50), η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 20 (είκοσι) μεταπτυχιακούς φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων (εάν υπάρχουν), οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές του παρόντος Π.Μ.Σ., από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι Υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS)

 1. Μακροοικονομική Θεωρία Ι
 2. Μικροοικονομική Θεωρία
 3. Ποσοτικές Μέθοδοι
 4. Χρηματοοικονομική Θεωρία Ι

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι Υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS)

 1. Ανάλυση Εισροών-Εκροών
 2. Δημόσια Οικονομική
 3. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 4. Οικονομετρία

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι Υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS)

 1. Διεθνής Οικονομική
 2. Κοινωνική Οικονομία
 3. Οικονομική Πολιτική
 4. Χρηματοοικονομική Θεωρία ΙΙ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία (ECTS 30)
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 6: Προσωπικό
1. Το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. αποτελείται πρωτίστως, σύμφωνα και με την οικεία εγκριτική Υπουργική Απόφαση, από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, μετέχοντα και στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος. Διδακτικά καθήκοντα μπορούν να αναλάβουν μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.
2. Όλοι οι ανωτέρω επιλέγονται ανά μάθημα από τη Συνέλευση Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
3. Ως διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. μπορούν, επίσης, ανά μάθημα να ορισθούν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και γενικότερα όσοι προβλέπονται στο άρθρο 36 του Ν. 4485/2017 με την διαδικασία που εκεί προβλέπεται.
4. Στο παρόν Π.Μ.Σ. μπορούν ακόμη να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος. Η συμμετοχή τους ανά ακαδημαϊκό έτος και μάθημα εγκρίνεται βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εμπρόθεσμης αντίστοιχης αίτησής τους και εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 7: Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη με αυτoματoπoιημένo σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλεματικό δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ, και κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή).

Άρθρο 8: Χρηματοδοτικοί Πόροι
1. Το κόστος της λειτουργίας του Προγράμματος χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου, από χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων και από ερευνητικά προγράμματα.
2. Τα σχετικά κονδύλια μπορούν να καλύπτουν αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, δαπάνες μετακινήσεων (εσωτερικού-εξωτερικού), δαπάνες αναλωσίμων, δαπάνες επιστημονικών εκδόσεων, δαπάνες εκπόνησης και έκδοσης οδηγών σπουδών, δαπάνες διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων, σχετικές ενέργειες δημοσιότητας εν γένει, προμήθειες επιστημονικών εκδόσεων και εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού, δαπάνες εξοπλισμού και συντήρηση εργαστηρίων και συστημάτων.
3. Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9: Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.