Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος ΔΔ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΕΛΛΑ

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης καθηγητή, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών, την κατάρτιση και τήρηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης του μητρώου αυτού.

Τα μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών που καταρτίζονται και τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης καθηγητών, επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το αργότερο ανά εξάμηνο με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στα ανωτέρω μητρώα εγγράφονται και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές. Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.