Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η διδασκαλία και η έρευνα που σχετίζονται με τις επιστήμες της οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλο το  φάσμα της, δηλαδή, τόσο της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, σε στενή έννοια, όσο και της λειτουργίας της αποκεντρωμένης διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα στον ευρύτερο τομέα ζωτικών οικονομικών μονάδων και οργανισμών (δημόσιων και ιδιωτικών). Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή όλων των σύγχρονων θεμάτων και στον εντοπισμό και ανάλυση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος εστιάζεται στην παροχή προς τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές μίας ολοκληρωμένης διδασκαλίας μαθημάτων της διοικητικής, νομικής και οικονομικής επιστήμης, και στον εφοδιασμό τους με επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη, σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους και των επιχειρήσεων. Στο ΠΠΣ του Τμήματος περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα μαθήματα των νομικών, διοικητικών και οικονομικών επιστημών, τα οποία είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι φοιτητές τις διεπιστημονικές γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε αυτή προσανατολιστεί στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα δράσης του κράτους και των επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, η πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: (i). Απόκτηση από τους φοιτητές των απαιτούμενων διεπιστημονικών γνώσεων, θεωριών, μεθόδων και τεχνικών έρευνας, εντός πλαισίου ανάπτυξης της κριτικής, εννοιολογικής και αναλυτικής, σκέψης. (ii). Εφοδιασμός των φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας. (iii). Προετοιμασία των φοιτητών για ανώτερα επίπεδα σπουδών (Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό, Μεταδιδακτορική Έρευνα).

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται κατόπιν προτάσεων των Τομέων και κοινής πρότασης της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών. Το ΠΠΣ αναδομείται με ανασύνθεση–συγχώνευση ήδη υπαρχόντων μαθημάτων ή και εμπλουτίζεται με νέα μαθήματα, τα οποία αφορούν στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, λαμβάνοντας  επίσης υπόψη (i) τη μεταβολή της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας, στα πλαίσια των αναγκών για διαρκή μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα, σύμφωνα και με τα πρότυπα που προτείνονται από διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς (π.χ. Ο.Ο.Σ.Α.), (ii) τις συναφείς διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, και (iii) τα ΠΠΣ αντιστοίχων ευρωπαϊκών Τμημάτων. Τον έλεγχο της υλοποίησης των στόχων που τίθενται στην πολιτική ποιότητας έχει  η ΟΜΕΑ του Τμήματος, η οποία,  σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Τομέων και την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών προτείνει αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του Τμήματος, γενικά, και των συγκριτικών και απολύτων πλεονεκτημάτων του, ειδικότερα.

Βασικό στοιχείο θεμελίωσης της πολιτικής ποιότητας συνιστά και η τήρηση των θεσμικών κανόνων και η ικανοποίηση, με διεθνή μέτρα και σταθμά, των ακαδημαϊκών προδιαγραφών, οι οποίες διέπουν τις προκηρύξεις θέσεων, την εκλογή, και την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ. Ιδίως, το Τμήμα συνδέει άμεσα τις προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ με τις πραγματικές επιστημονικές–ερευνητικές, επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες, τις οποίες αυτό καλύπτει.

Η ανατροφοδότηση ανάμεσα στη διδασκαλία και στην έρευνα αποτελεί βασικό άξονα διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ. Η ανατροφοδότηση επιτυγχάνεται μέσω της κυκλικής σύνδεσης επιστημονικής έρευνας, δημοσιεύσεων, επικοινώνησης των συναφών δράσεων του Τμήματος, ενεργούς εμπλοκής των φοιτητών σε αυτές τις δράσεις, και διδασκαλίας.

Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί αξιολόγησης και αποτελεσματικότητας είναι: (i).  H αξιολόγηση μέσω Ερωτηματολογίων, τα οποία συμπληρώνονται από τους φοιτητές, σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα. (ii). Η διαδραστική συμμετοχή, οργανωτική και επιστημονική, των φοιτητών στις δραστηριότητες του Τμήματος: συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, και συναφείς εκδηλώσεις. (iii). H εισαγωγή στη Συνέλευση του Τμήματος προτάσεων και αιτημάτων των φοιτητών. Τέλος, για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 προγραμματίζονται οι ακόλουθες διοικητικές δράσεις, με στόχο την επαύξηση της αποτελεσματικότητας στο έργο του Τμήματος:

  • Κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού, σε ευθυγράμμιση με εκείνον του Ιδρύματος.
  • Κατασκευή νέας, σύγχρονης και λειτουργικής, ιστοσελίδας του Τμήματος.
  • Θέσπιση διαδικασίας Παρακολούθησης της Εφαρμογής του ΠΠΣ (έως τώρα γίνεται με ευθύνη του Προέδρου).
  • Ανασυντονισμός των Διεθνών Δράσεων του Τμήματος, σε ευθυγράμμιση με τις σχετικές ιδρυματικές δράσεις.
  • Ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος (έως τώρα λειτουργεί μόνο Σύλλογος αποφοίτων όλων των Τμημάτων του Παντείου (συνολικά)).
  • Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί σε επίπεδο κεντρικών υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου, όπως έχει συζητηθεί στη Σύγκλητο σχετικά, η θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Φοιτητή, ούτως ώστε να εφαρμοστεί η σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

Το Τμήμα εστιάζει στη σύνδεση μεταξύ διδακτικού–ερευνητικού έργου και αγοράς εργασίας. Συνδυάζει την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων με το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης, σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του Τμήματος (i) έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, (ii) εργάζονται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, και (iii) εντάσσονται στους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: (α) οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής, στον κλάδο ΠΕ 80 (Οικονομίας), και (β) οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Δημοσίων Θεσμών, στον κλάδο ΠΕ 78 (Κοινωνικών Επιστημών).

Το Τμήμα προάγει τον επιστημονικό διάλογο στα πεδία της διοικητικής, νομικής, και οικονομικής επιστήμης. Παραλλήλως, συμβάλλει στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των πολιτικών και πρακτικών που άπτονται των αντικειμένων του, μέσω συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, και δημοσιεύσεων. Τέλος, τα μέλη του  προσφέρουν τεχνογνωσία και συμβουλευτική σε δημόσιους, ιδιωτικούς, και κοινωνικούς φορείς. Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος αναρτάται στην ιστοσελίδα του (https://pubadmin.panteion.gr), και διαχέεται μέσα από τις επιστημονικές εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις του.