Πληροφορίες

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και είναι ενδεικτικό. Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής μπορεί  να το προσαρμόσει στις ιδιαίτερες ανάγκες του και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, επιλέγοντας σε κάθε εξάμηνο τα μαθήματα εκείνα που συνθέτουν το  ατομικό του πρόγραμμα σπουδών.

Με απόφαση της Συνέλευσης τα υποχρεωτικά μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων είναι κοινά για όλους τους φοιτητές (μαθήματα κορμού). Τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (ΥΠ), σε Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) και σε Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ).

2.1. Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου (ΧΕ ή ΕΕ), σε καθορισμένες προθεσμίες, οι φοιτητές υποχρεούνται να εγγραφούν στο Τμήμα και να υποβάλλουν δήλωση επιλογής μαθημάτων, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα που συνθέτουν το εξαμηνιαίο ατομικό πρόγραμμα σπουδών τους. Η υποβολή δηλώσεως επιλογής μαθημάτων αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στις εξαμηνιαίες εξετάσεις των μαθημάτων που επέλεξε καθώς και για την παροχή των αντίστοιχων συγγραμμάτων. Οι όροι υποβολής δηλώσεως μαθημάτων και συμμετοχής στις εξετάσεις, ορίζονται από το Τμήμα.

2.2. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία διευκόλυνσης της φοίτησης των φοιτητών με αναπηρία.

2.3. Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να αναστείλουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης της αναστολής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και ο μέγιστος χρόνος της διακοπής, καθώς και η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού.

2.4. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισμό του Ιδρύματος. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας. Αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός του δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

2.5. Οι εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχτηκαν στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα και σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Γραμματεία του Τμήματος. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των εξετάσεων ηλεκτρονικά με τους ατομικούς κωδικούς τους από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητές που προσέρχονται και εξετάζονται σε μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει, χάνουν τον βαθμό τους.

2.6. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένες, πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα, μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

2.7. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.

2.8. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, ύστερα από αίτησή του εξετάζεται, με απόφαση του κοσμήτορα, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

2.9. Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.

2.10. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών (πτυχίο) όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.

2.11. Για την απονομή του τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγμένη γνώση της. Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο αριθμός των μαθημάτων, το επίπεδο εκμάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσσών ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

Για να λάβουν το πτυχίο τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν επαρκή γνώση μιας από τις υποχρεωτικές ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου.  Αυτές οι γλώσσες είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά.  Η επαρκής γνώση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας πιστοποιείται με την επιτυχή εξέταση στην ύλη του 6ου εξαμήνου διδασκαλίας της γλώσσας που επέλεξε ο φοιτητής κατά την αρχική εγγραφή του ή με την χορήγηση ισοτιμίας από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

Κατά την αρχική εγγραφή ο φοιτητής δηλώνει αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών την υποχρεωτική γλώσσα που επιλέγει.  Αλλαγή υποχρεωτικής ξένης γλώσσας είναι δυνατή μία μόνο φορά.  Εκτός από την υποχρεωτική, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, ως προαιρετική, και δεύτερη από τις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα.

Οι φοιτητές που έχουν γνώσεις της υποχρεωτικής γλώσσας που επέλεξαν μπορούν να καταταγούν σε ανώτερο διδακτικό εξάμηνο, ανάλογα με την επίδοσή τους σε κατατακτήριες εξετάσεις που διεξάγονται το Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο κάθε έτους. 

Φοιτητές που έχουν ήδη πτυχίο ξένης γλώσσας ή έχουν πτυχίο Τμήματος ξένης γλώσσας και φιλολογίας ελληνικού ή ομοταγούς ξένου Α.Ε.Ι. ή έχουν τελειώσει ξένα σχολεία κ.λπ., μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί ισοτιμία και να απαλλαγούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής εκμάθησης της γλώσσας αυτής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου.

Το διδακτικό εξάμηνο της ξένης γλώσσας αρχίζει με την έναρξη του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου και λήγει με τις προαγωγικές εξετάσεις του κάθε εξαμήνου αντίστοιχα.  Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του 6ου εξαμήνου είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τη Γραμματεία Ξένων Γλωσσών.

Στους φοιτητές/τριες του Τμήματος παρέχεται η δυνατότητα εργασιακής εμπειρίας, ιδίως μέσα από το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει ως στόχο να επιτρέψει στους/ις φοιτητές/τριες να αξιοποιήσουν τις θεωρητικές και τις μεθοδολογικές γνώσεις που αποκτούν στο πλαίσιο του ΠΠΣ. Επομένως, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/τριες αποκτούν εργασιακή εμπειρία και έρχονται σε επαφή με την αγορά εργασίας.

Ειδικότερα:
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών σε Δημόσιους Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα, ΝΠΙΔ, ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές κ.ά. είναι θεσμοθετημένη και ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, ως μάθημα χωρίς βαθμολογία με πιστωτικές μονάδες οι οποίες υπολογίζονται πέραν αυτών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Η επαγγελματική απασχόληση των φοιτητών/τριών, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, σε τομείς συναφείς προς τα διδασκόμενα στο Τμήμα γνωστικά αντικείμενα έχει στόχο, εκτός από το να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, να αξιοποιήσουν ουσιαστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές/τριες και τη δημιουργία ενός διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της εργασιακής πραγματικότητας. Παράλληλα, η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην κοινοποίηση των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος προς την ευρύτερη κοινότητα και τους εργασιακούς χώρους, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μελλοντική ζήτηση και μόνιμη απασχόληση των αποφοίτων του.

Στο Τμήμα μας η επιλογή φορέων για την Πρακτική Άσκηση γίνεται από το ίδιο το Τμήμα με ευθύνη του επιστημονικά υπεύθυνου για το πρόγραμμα. Έχει ήδη αναπτυχθεί ένα σημαντικό δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος και του ΠΠΣ με φορείς, το οποίο συνεχώς διευρύνεται και εμπλουτίζεται, ανάλογα και με τον αριθμό των θέσεων που προβλέπονται κάθε φορά από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και πραγματοποιούνται διερευνητικές επαφές με νέους Φορείς για μελλοντική συνεργασία. Με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιείται επίσης η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών μας στη Βουλή των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής συμφωνίας. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιούνται οι συνεργασίες και τα δίκτυα του Τμήματος και των μελών ΔΕΠ (Φορείς με τους οποίους μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και του Παντείου Πανεπιστημίου, συμμετέχουν ερευνητικά, επιστημονικά, διοικητικά, ως εμπειρογνώμονες κ.λπ.).

Ο επιστημονικά υπεύθυνος της Π.Α. βρίσκεται σε επαφή με τους εκπροσώπους των φορέων για την επίλυση πρακτικών ζητημάτων, για να ενημερώνεται για την πορεία των φοιτητών και για να προτείνει τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας και καλύτερης αξιοποίησης των φοιτητών μας από τους φορείς.

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων. Ο φοιτητής πρέπει να έχει συμπληρώσει οκτώ τουλάχιστον εξάμηνα φοίτησης από την αρχική του εγγραφή. Σε καμία περίπτωση το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης δεν χορηγείται πριν συμπληρωθούν τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα φοίτησης στο Τμήμα.

Από το Ε΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις δύο Κατευθύνσεις Σπουδών, είτε της Δημόσιας Οικονομικής είτε των Δημοσίων Θεσμών. Να σημειωθεί ότι, ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν ενιαίο πτυχίο (ΦΕΚ 145/8.7.1997)

Ο φοιτητής πρέπει να έχει εξετασθεί με επιτυχία στα Υποχρεωτικά και Επιλογής μαθήματα και να συγκεντρώσει τις Διδακτικές Μονάδες που ορίζονται από το Τμήμα. Συγκεκριμένα, οι ελάχιστες προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου των φοιτητών που εισήχθησαν από το ακαδ. έτος 2004-05 έως σήμερα είναι οι εξής: 192 Διδακτικές Μονάδες – 39 Υποχρεωτικά  και 12 Υποχρεωτικά (προαιρετικά) Επιλογής μαθήματα.

Πέραν των ανωτέρω προαναφερομένων μαθημάτων ο φοιτητής έχει δικαίωμα στα Ζ΄ και Η΄ εξάμηνα να επιλέξει και από ένα επιπλέον υποχρεωτικό επιλογής μάθημα χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα, από το σύνολο των υποχρεωτικών επιλογής μαθημάτων, ο βαθμός των οποίων υπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου του.

Βαθμός Πτυχίου: Ο βαθμός του πτυχίου εξάγεται από το μέσο όρο του συνόλου της βαθμολογίας των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε με επιτυχία ο φοιτητής στη διάρκεια των σπουδών του.  Ειδικότερα, αθροίζονται οι επί μέρους βαθμοί και το άθροισμα που προκύπτει διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων στα οποία αντιστοιχούν οι βαθμοί.  Στο σύνολο των μαθημάτων περιλαμβάνονται και όσα μαθήματα αντιστοιχούν σε Διδακτικές Μονάδες πέρα από τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για την λήψη του πτυχίου.  Μαθήματα που έχει διδαχθεί ο φοιτητής σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα της Σχολής και έχουν αναγνωρισθεί και κατοχυρωθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς όμως να έχει κατοχυρωθεί και ο βαθμός που είχε λάβει ο φοιτητής στην Σχολή ή το Τμήμα που είχε διδαχθεί τα μαθήματα αυτά, λαμβάνονται μεν υπόψη για τον υπολογισμό των Διδακτικών Μονάδων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου.

Οι φοιτητές του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να ενημερώνονται διαδικτυακά  σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλίας και εξετάσεων του Τμήματος, τις διάφορες ανακοινώσεις του Τμήματος και των διδασκόντων, καθώς και να έχουν πρόσβαση στη βαθμολογία τους και σε άλλες υπηρεσίες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.panteion.gr [δικτυακός τόπος του Παντείου] και http://pubadmin.panteion.gr [δικτυακός τόπος  του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης] .

Τέλος, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [dd@panteion.gr], συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Μαθήματα

Πρόγραμμα Σπουδών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
[700001] Οικονομικά Μαθηματικά Ι45Κόρδας

[700004] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Εισαγωγή)

Introduction to the Greek Public/Constitutional Law and General Theory of the State (Erasmus)

45Παπαδάκη-Νικολόπουλος
[700005] Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο45Μουκίου
[700203] Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία45Οικονομίδης
[700219] Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη45Μπάλτα
[700229] Εισαγωγή στο Δίκαιο45

Χάνος-Παναγοπούλου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700007] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Οργάνωση του Κράτους, Πηγές και Συστήματα Οργάνωσης)

4

5

Μουστάκας

[700010] Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

4

5

Γκούμα

[700035] Μικροοικονομική Θεωρία Ι

4

5

Καραβίτης

[700121] Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)

4

5

Βόγκλης

[700147] Γενική Πολιτειολογία & Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό Μέρος Ι)

4

5

Παπαδάκη-Νικολόπουλος

[700193] Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη

4

5

Μπαμπαλιούτας

*[700235] Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Το μάθημα θα διδάσκεται και θα δηλώνεται μόνο για όσους έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

4

5

Παπαδάκη-Αναγνώστου

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700014] Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων)

4

4,5

Μουστάκας

[700017] Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

4

4,5

Ανάγνου

[700022] Οικονομική Πολιτική

4

4,5

Βαβούρας

[700157] Θεμελιώδη Δικαιώματα (Γενικό Μέρος)

Fundamental Rights -General Part (Erasmus)

4

4,5

Παπαδάκη, Χάνος

[700204] Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

4

4,5

Μαριόλης

[700241] Δίκαιο των Επιχειρήσεων

4

4,5

Μπώλος

*[700200] Κοινοβουλευτικό και Εκλογικό Δίκαιο

Parliamentary and Electoral Law (Erasmus)

Το μάθημα θα διδάσκεται και θα δηλώνεται μόνο για όσους έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

4

4,5

Παπαδάκη

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Επιλέγεται υποχρεωτικά ένα (1) μάθημα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700088] Μεθοδολογία του Δικαίου

3

3

Χάνος

[700148] Αστικό Δίκαιο (Γενικό Ενοχικό Δίκαιο)

3

3

Βόγκλης

[700221] Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων

3

3

Μπαμπαλιούτας

[700242] Μέθοδοι και Πρακτικές των Στατιστικών Ερευνών

3

3

Πετράκος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700020] Διοικητικό Δίκαιο (Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων)

4

5

Μουκίου

[700027] Δημόσια Οικονομική Ι

4

5

Καραβίτης

[700051] Μακροοικονομική Ι

4

5

Σώκλης

[700123] Στατιστική Ι

4

5

Πετράκος

[700230] Κρατική Οργάνωση και Λήψη Αποφάσεων

4

5

Κοντιάδης, Μπάλτα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Επιλέγεται υποχρεωτικά ένα (1) μάθημα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

       

[700032] Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας

3

5

Μαριόλης-Οικονομίδης

[700094] Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

3

5

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

[700218] Αστικό Δίκαιο (Ειδικό Ενοχικό)

3

5

Βόγκλης

[700235] Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

3

5

Παπαδάκη-Αναγνώστου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700225] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης: ΑΓΓΛΙΚΑ

3

3

Πλεμμένου

[700226] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης: ΓΑΛΛΙΚΑ

3

3

Συντιχάκη

[700227] Γλώσσα ειδικότητας Δημόσιας Διοίκησης: ΙΤΑΛΙΚΑ

3

3

Παπαμελέτη

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Επιλέγονται υποχρεωτικά (4) τέσσερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700023] Χρηματοοικονομική Λογιστική

4

5

Φίλος

[700097] Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

4

5

Καραβίτης

[700098] Διεθνής Οικονομική Ι

4

5

Μαριόλης

[700125] Στατιστική ΙΙ

4

5

Πετράκος

[700149] Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

4

5

Γκούμα

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Επιλέγονται υποχρεωτικά (4)

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
    
[700059] Δημοσιονομικό Δίκαιο45Μπάλτα
[700178] Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική45Αθανασάκη

[700179] Θεμελιώδη Δικαιώματα (Ειδικό Μέρος)

Fundamental Rights -Special Part (Erasmus)

45Παπαδάκη, Παναγοπούλου
[700220] Διοικητική Επιστήμη ΙΙ45Κτιστάκη

Επιλέγονται υποχρεωτικά δύο (2) μαθήματα επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700064] Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο Δίκαιο)

3

5

Βόγκλης

[700216] Βασικά Στοιχεία Επιχειρηματικότητας35Γεράκος

[700231] Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (διατομεακό μάθημα)

3

5

Μαριόλης, Χάνος, Πετράκος, Βόγκλης

    

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Επιλέγονται υποχρεωτικά (4) τέσσερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700037] Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής

4

5

Σώκλης

[700102] Διεθνής Οικονομική ΙΙ

4

5

Μαριόλης

[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4

5

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

[700198] Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

4

5

Φίλος

[700207] Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ

4

5

Κόρδας

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Επιλέγονται υποχρεωτικά (4) τέσσερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700065] Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο

Comparative Constitutional Law (Erasmus)

4

5

Παπαδάκη, Παναγοπούλου

[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

4

5

Αθανασάκη

[700153] Εργατικό Δίκαιο45Χριστοπούλου

[700184] Τουριστική Διοίκηση και Περιφερειακή Ανάπτυξη

4

5

Πολυμέρης-Βενετσανοπούλου

    

 

Επιλέγονται υποχρεωτικά δύο (2) μαθήματα επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700071] Εμπορικό Δίκαιο (Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιρειών)

3

5

Μπώλος-Χριστοπούλου

[700103] Εθνικό και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο

3

5

Αθανασάκη

[700130] Φόροι των Επιχειρήσεων

3

5

Γεράκος

[700135] Εφαρμογές Πληροφορικής-Ανάλυση Δεδομένων    

3

5

Πετράκος

[700161] Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

5

Μπαμπαλιούτας

[700187] Δίκαιο Περιβάλλοντος και Πολεοδομία

3

5

Αθανασάκη

[700222] Ειδικά θέματα Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου/Special issues of General Theory of the State and of Constitutional Law (Erasmus)

3

5

Παπαδάκη

[700223] Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πληροφορική στη Διοίκηση

3

5

Πολυμέρης

[700240] Financial Management    (Erasmus)

3

5

Daskalakis

[700142] Πρακτική Άσκηση (με προϋποθέσεις)

 

5

Πετράκος

    
    

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Επιλέγονται υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700041] Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

4

4,5

Σώκλης

[700106] Αρχές Χρηματοοικονομικής

4

4,5

Δασκαλάκης

[700107] Ελεγκτική

4

4,5

Φίλος

[700109] Οικονομετρία Ι

4

4,5

Κόρδας

[700059] Δημοσιονομικό Δίκαιο

4

4,5

Μπάλτα

[700173] Δημόσια Οικονομική ΙΙ

4

4,5

Καραβίτης

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Επιλέγονται υποχρεωτικά (4) τέσσερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700074] Διοικητικό Δίκαιο (Διοικητική Δικαιοσύνη)

4

4,5

Μουστάκας, Κτιστάκη

[700075] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Ελευθερίες)

4

4,5

Ανάγνου

[700186] Πολιτικές και Διοίκηση Απασχόλησης

4

4,5

Μπαμπαλιούτας

[700233] Δημόσια Πολιτική

4

4,5

Αναγνώστου

[700114] Τραπεζικό Δίκαιο

4

4,5

Χριστοπούλου

 

Επιλέγονται υποχρεωτικά τρία (3) μαθήματα επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

    

[700095] Ειδικά Θέματα Λογιστικής

3

4

Φίλος

[700192] Διοικητική Μεταρρύθμιση

3

4

Μπαμπαλιούτας

[700196] Διοίκηση στην Εκπαίδευση

3

4

Πολυμέρης

(700236) Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση34Μπάλτα
(700237) Προστασία των προσωπικών δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση34Παναγοπούλου
[700239] Δημόσιο Λογιστικό-Βασικά Στοιχεία34Γεράκος
[700243] Policy and Politics (Erasmus)34Anagnostou
    

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Επιλέγονται υποχρεωτικά  τέσσερα (4) μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

[700049] Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης

4

4,5

Βαβούρας

[700050] Ανάλυση Εισροών-Εκροών

4

4,5

Σώκλης

[700087] Ανάλυση και Έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

4

4,5

Δασκαλάκης

[700120] Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

4

4,5

Δασκαλάκης

[700215] Οικονομετρία ΙΙ

4

4,5

Κόρδας

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Επιλέγονται υποχρεωτικά  τέσσερα (4) μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

    

[700083] Ζητήματα Συνταγματικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης

4

4,5

Παπαδάκη-Παναγοπούλου- Μπαμπαλιούτας

[700159] Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

4

4,5

Διδάσκων μέσω ΕΣΠΑ

[700170] Οργάνωση και Διοίκηση Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών

4

4,5

Κτιστάκη

[700177] Έλεγχος Διοίκησης (Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα)

4

4,5

Κοντιάδης, Μπάλτα

[700206] Ειδικά Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

4

4,5

Αναγνώστου

[700213] Τεχνολογία και Δίκαιο

4

4,5

Χάνος

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Επιλέγονται υποχρεωτικά τρία (3) μαθήματα επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔ.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

       

[700081] Φιλοσοφία του Δικαίου

3

4

Χάνος

[700113] Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Ενωσιακές Πολιτικές) 3 4 Ανάγνου
[700116] Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών 3 4 Πολυμέρης

[700142] Πρακτική Άσκηση (με προϋποθέσεις)

3

5

Πετράκος

[700172] Βιοηθική και Σύνταγμα

3 4 Παναγοπούλου

[700190] Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

3

4

Πολυμέρης

[700234] Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων

3 4 Γκούμα

[700238] Ειδικά Θέματα Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου

3

4

Μουκίου