Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η προώθηση των επιστημών οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλα τα φάσματα της λειτουργίας της, τόσο δηλαδή της λειτουργίας του δημόσιου τομέα σε στενή έννοια, όσο και η λειτουργία της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

H ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή όλων των σύγχρονων θεμάτων και τον εντοπισμό και ανάλυση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Επιπλέον, στο Τμήμα μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους ζωή είτε αυτή προσανατολιστεί στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Tο συνολικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας μαθημάτων με γνωστικά αντικείμενα από όλα τα πεδία του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και του ιδιωτικού τομέα και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους και των επιχειρήσεων.

Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης έχουν θεσμοθετηθεί τρεις τομείς: Οικονομίας, Δικαίου, και Διοικητικής Επιστήμης. Χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων: α) της Δημόσιας Οικονομικής και β) των Δημοσίων Θεσμών και οι πτυχιούχοι του Τμήματος, ανεξαρτήτως κατευθύνσεως, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Στο Τμήμα λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Ι. ΠΜΣ « Νομική και Διοικητική Επιστήμη», με τις κατευθύνσεις:

                1.  Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση

                2.  Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ

                3.  Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία

ΙΙ. ΠΜΣ « Οικονομική Επιστήμη»

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εκτός από το δικαίωμα εγγραφής τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο, μπορούν να εγγραφούν στη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στα άλλα τμήματα επιμόρφωσης για διδακτική επάρκεια που λειτουργούν σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας (επίκειται η έκδοση ΠΔ, σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοί μας εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 09 και ΠΕ13), να στελεχώσουν τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, να στελεχώσουν τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, να ακολουθήσουν καριέρα στο Διπλωματικό σώμα, να πιστοποιηθούν ως ορκωτοί ελεγκτές, να στελεχώσουν τον τραπεζικό τομέα και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Προς αυτόν το σκοπό προσανατολίζεται και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, που λειτουργεί στο Τμήμα μας και που βοηθά τους φοιτητές μας να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία και επαφή με τους παραπάνω τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.