Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2019

Η ανάλυση που ακολουθεί έγινε με βάση τα δεδομένα της διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Παντείου Πανεπιστημίου και αφορούν στον αριθμό αποφοίτων, στη μέση διάρκεια σπουδών (σε εξάμηνα) και στο μέσο βαθμό πτυχίου,  ανά έτος και ανά κατεύθυνση του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης για τα έτη 2011-2019 (Πίνακες 1-3). Οι αντίστοιχες τιμές συνολικά για το τμήμα υπολογίστηκαν από τους σταθμικούς μέσους ως προς τον αριθμό αποφοίτων ανά κατεύθυνση Πίνακας 4). Λόγω του μικρού αριθμού αποφοίτων το 2020 (Πίνακας 1) η ανάλυση των δεδομένων έγινε έως το 2019.

 

Β. ΈΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΘΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τρεις (3) διαφορετικές δειγματοληπτικές έρευνες πεδίου με ερωτηματολόγια και με πληθυσμό – στόχο τους φοιτητές του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αλλά και τις συνήθεις πρακτικές διενέργειας ερευνών (ΣΕΔΕΑ – ΠΕΣΣ) οι φοιτητές οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα ενημερώνονταν: α) για τη τήρηση της ανωνυμίας, β) την προαιρετική συμμετοχή, γ) τους στόχους της έρευνας, δ) τη χρήση των αποτελεσμάτων, ε) τη σημαντικότητα της συμμετοχής τους, στ) τα αποτελέσματα της έρευνας (όταν αυτά ήταν διαθέσιμα)

 

Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης διεξάγεται το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους, πραγματοποιείται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και έχει διάρκεια τριών(3) μηνών. Την τριετία 2018-2020, εκατόν σαράντα (140) φοιτητές συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση του τμήματος και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Πρακτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, το 75% των ασκούμενων ήταν γυναίκες και το 25% ήταν άντρες. Το μεγάλο ενδιαφέρον τον φοιτητών αλλά και των Φορέων για την πρακτική αλλά και η ικανοποίησή τους όπως αυτή καταγράφεται στις ατομικές αξιολογήσεις καταδεικνύουν την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένη ενέργειας.

 

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ – ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΜΣΟ

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του συνεδρίου: «Από τη Διαμάχη για το Κεφάλαιο του 1960 στην Ελλάδα της Virtual Πτώχευσης του 2010», το οποίο διοργανώθηκε από την Ομάδα Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών (ΟΜΣΟ)/Study Group on Sraffian Economics (SGSE) και το ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, στις 11 & 12 Απριλίου 2019, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, η οποία αποτελείται μόνο από φοιτήτριες/φοιτητές, συνέταξε και διένειμε τα ερωτηματολόγια διαδραστικής επικοινωνίας συμμετεχόντων–εισηγητών, προκειμένου να γνωστοποιηθούν στους εισηγητές τα ενδιαφέροντα και οι προβληματισμοί των φοιτητών όσον αφορά στην οικονομική επιστήμη και την ελληνική οικονομία. Ακολούθως παρουσιάζονται ορισμένα από τα ευρήματα των εν λόγω ερωτηματολογίων και, εν συνεχεία, επιχειρείται μία σύνδεση με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και το Πρόγραμμα Σπουδών του.

 

Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Επισυνάπτεται η 1η έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Ιούλιος 2021).