Τα Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς, οι οποίοι συντονίζουν τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο ή πεδία της επιστήμης.

Τομέας Δικαίου

Διευθυντής του Τομέα: Μελέτιος Μουστάκας, Καθηγητής 

Μέλη του Τομέα: 1) Κοντιάδης Ξενοφών, Καθηγητής, 2) Μουστάκας Μελέτιος, Καθηγητής, 3) Παπαδάκη Πολυξένη, Καθηγήτρια, 4) Μουκίου Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 5) Μπώλος Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 6) Χάνος Αντώνιος,  Αναπληρωτής Καθηγητής, 7) Βόγκλης Ελευθέριος,  Επίκουρος Καθηγητής, 8) Παναγοπούλου Φερενίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, 9) Χριστοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια.

Γνωστικά αντικείμενα του Τομέα: Γενική Πολιτειολογία, Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημοσιονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Επιχειρήσεων, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Φιλοσοφία του Δικαίου, Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, Δίκαιο των Εταιρειών, Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων.

Τομέας Διοικητικής Επιστήμης

Διευθυντής του Τομέα:  Λάμπρος Μπαμπαλιούτας, Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη του Τομέα: 1) Κέφης Βασίλειος, Καθηγητής, 2) Κτιστάκη Σταυρούλα, Καθηγήτρια, 3) Αναγνώστου Διαμάντω, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 4) Μπάλτα Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια, 5) Μπαμπαλιούτας Λάμπρος, Επίκουρος Καθηγητής, 6) Πολυμέρης Σπυρίδων, ΕΔΙΠ.

Γνωστικά αντικείμενα του Τομέα: Διοικητικός Προγραμματισμός – Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη (Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης), Διοίκηση Προσωπικού, Διοικητική Ηγεσία, Μορφές Ελέγχου της Διοίκησης, Συντονιστική Λειτουργία, Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνική Διοίκηση, Διοίκηση Πολιτισμικών Θεσμών, Πληροφορική στη Δημόσια Διοίκηση, Ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης, Ρυθμιστικό Πλαίσιο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Τομέας Οικονομίας

Διευθυντής του Τομέα:  Νικόλαος Δασακλάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη του Τομέα: 1) Καραβίτης Νικόλαος, Καθηγητής, 2) Μαριόλης Θεόδωρος, Καθηγητής, 3) Πετράκος Γεώργιος, Καθηγητής, 4) Φίλος Ιωάννης, Καθηγητής, 5) Δασκαλάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, 6) Κόρδας Γρηγόριος Επίκουρος Καθηγητής, 7) Σώκλης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, 8) Γεράκος Ηλίας, ΕΔΙΠ.

Γνωστικά αντικείμενα του Τομέα: Οικονομική Θεωρία, Θεωρία Εισοδηματικού Κυκλώματος και Εθνικών Λογαριασμών, Μικροοικονομική Θεωρία, Κλασική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία, Θεωρία Εξωτερικού Εμπορίου, Θεωρία Χρήματος, Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης και Ανάπτυξης, Θεωρία Γραμμικών Συστημάτων Παραγωγής και Εισροών-Εκροών, Θεωρία Οικονομικών Συστημάτων και Θεωρία Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Οικονομική Πολιτική, Θεωρία της Οικονομικής Πολιτικής, Πρακτική της Οικονομικής Πολιτικής, Θεωρία και Μέθοδοι  Προγραμματισμού, Αγροτική και Συνεταιριστική Πολιτική, Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης και Ανάπτυξης, Ανάλυση Ελληνικής Οικονομίας και Νομισματική Πολιτική, Οικονομικά του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Δημόσια Οικονομική, Δημοσιονομικό Θεσμικό Πλαίσιο, Θεωρία περί Κράτους και Δημοσιονομική Πολιτική, Ποσοτικές Μέθοδοι και Η/Υ, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία, Αρχές Γενικής Λογιστικής, Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών, Κατάρτιση και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, Ελεγκτική, Κοστολόγηση, Λογιστικά Σχέδια (Γενικά, Ειδικά, κ.λπ.) και Τραπεζική Λογιστική.