ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΜΣ “ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ¨

0 Comments

 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΤΕΤΑΡΤΗ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a74f23e3e2843420d926de3cb3de1eb06%40thread.tacv2/1614939507826?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2296af6428-b7ac-4d01-a511-7ad392115798%22%7d