ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

0 Comments

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και με τίτλο: ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22, το οποίο εξειδικεύεται σε τρεις Κατευθύνσεις:
Α. Κατεύθυνση «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση» (επίκειται η μετονομασία σε «Δίκαιο και Πολιτικές της Ε.Ε.»)
Β. Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία»
Γ. Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ».
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα καλούνται από τη Δευτέρα 30/08/20201 έως και την Παρασκευή 10/09/2021 να αποστείλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 10/09/2021) στη διεύθυνση: Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. Νομική και Διοικητική Επιστήμη, Λεωφ. Συγγρού 136 – Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ή αντιστοίχως μέσω υπηρεσιών ταχυ-μεταφοράς (courier).
Ειδικά ορίζεται, ότι για την Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία» τα κατωτέρω έγγραφα θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση dikaiotechoik@gmail.com:
1. Έντυπη αίτηση που υπάρχει στα έντυπα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά γερμανικά ή ιταλικά) επιπέδου Β2 ή Γ1 (απαιτείται μόνο για την Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ».).
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή μια από καθηγητή και μια από εργοδότη που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν υποβάλλουν συστατικές επιστολές.
8. Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας.
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν παρακολουθούν άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, β) τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που υπάρχουν στην κατοχή του/της υποψηφίου/φιας και γ) όταν ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν εντός προθεσμίας 3 ημερών από τον/την υποψήφιο/φια (επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση).
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται.
Ο αριθμός των εισακτέων για κάθε Κατεύθυνση ορίζεται σε 20 (είκοσι), πλέον εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο παρόμοιο του μεταπτυχιακού προγράμματος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου 2022. Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2022.
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και οι ειδικότερες προϋποθέσεις επιλογής για κάθε Κατεύθυνση ορίζονται ως εξής:
Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» (επίκειται η μετονομασία σε «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.»)
Στην Κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με το Δίκαιο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προβληματική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης αλλά και της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και βαθμό πτυχίου 6,5 και άνω (Λίαν Καλώς).
Μετά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων διεξάγεται:
(α) γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο.
(β) μετά την επιτυχή έκβαση για κάθε μάθημα της γραπτής δοκιμασίας και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει προφορική εξέταση για τους επιτυχόντες και εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο από ενδεχόμενες ισοψηφίες.
Οι ημερομηνίες διενέργειας των γραπτών εξετάσεων θα αναρτηθούν στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος: http://pubadmin.panteion.gr Στην περίπτωση κατά την οποία κριθούν απαραίτητες οι αλλαγές στον τρόπο των εξετάσεων (γραπτή δοκιμασία) λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί και αυτή σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
2. Η πολιτειακή αρχιτεκτονική της ΕΕ
3. Η Ένωση, τα κράτη-μέλη και η διεθνής κοινότητα
4. Τα όργανα της ΕΕ
5. Η ενωσιακή έννομη τάξη
6. Το σύστημα της δικαστικής προστασίας
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 Δονάτος Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 5η έκδοσης, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2016.
 Ευγενία Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα 2013.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Μορφές της Διοικήσεως
2. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου
3. Γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου
4. Θεμελιώδεις έννοιες του Διοικητικού Δικαίου
5. Έννοια της Διοικητικής Πράξεως και κατηγορίες ατομικών διοικητικών πράξεων
6. Τυπικές προϋποθέσεις εκδόσεως διοικητικών πράξεων, ουσιαστικές προϋποθέσεις
7. Διοικητική Σύμβαση
8. Αστική ευθύνη του κράτους
9. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης
10. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όργανα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
11. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 Πρ. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο.
 Δημ. Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, 2013.
 Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Πηγές του ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου
2. Οι βάσεις του ελληνικού πολιτεύματος
3. Τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα βουλευτών
4. Οι συνταγματικές εκλογικές αρχές και τα εκλογικά συστήματα
5. Σχέσεις Διεθνούς και Συνταγματικού Δικαίου
6. Έννοια και διακρίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων
7. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο
8. Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 Αθ. Ράϊκου, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018.
 Κων. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 2014.
 Αντ. Παντελή, Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. Λιβάνη, 2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω προτεινόμενα συγγράμματα είναι ενδεικτικά και οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν σε οποιαδήποτε άλλο σύγγραμμα τη σχετική εξεταστέα ύλη.

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,00 («λίαν καλώς»). Με ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών κλάδων των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.
Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με εξέταση του φακέλου του υποψηφίου / της υποψηφίας και επιτυχή προφορική εξέταση σε δύο αντικείμενα: α) «Θεμελιώδη δικαιώματα – Γενικό μέρος» και β) «Γενικές αρχές του αστικού δικαίου».
Στην προφορική εξέταση θα κληθούν μόνον όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η εξέταση θα γίνει ταυτόχρονα στα δύο αντικείμενα και οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν συνολικά με έναν βαθμό.
Στον τελικό βαθμό κατάταξης θα συνυπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 70% και ο βαθμός της προφορικής εξέτασης με συντελεστή βαρύτητας 30%.
Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία και θα αναρτηθεί στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος (http://pubadmin.panteion.gr) και ενδέχεται να γίνει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση κατά την οποία κριθούν απαραίτητες οι αλλαγές στον τρόπο των εξετάσεων λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί και αυτή σύμφωνα με τα ανωτέρω.
H διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Κατεύθυνσης είναι: dikaiotechoik@gmail.com
Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση, το Δημόσιο Μάνατζμεντ και τη Διοικητική Επιστήμη, που να προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους.
Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 (Λίαν Καλώς).
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1) της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας (όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά του θεσμικού πλαισίου του ΑΣΕΠ).
Η εισαγωγή στο ΠΜΣ επιτυγχάνεται ως εξής: Εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προαναφερθείσες τυπικές προϋποθέσεις, καλούνται σε γραπτή εξέταση βασισμένη στη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) και σε σύντομη περιφραστική απάντηση συγκεκριμένων ερωτήσεων. Στην περίπτωση κατά την οποία η βαθμολογία τους είναι 5 (πέντε) και άνω περνούν στο επόμενο στάδιο που είναι η συνέντευξη.
Ευνόητο είναι ότι συνυπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου. Σημειωτέον ότι σε προσωπική συνέντευξη θα κληθούν περίπου 30 υποψήφιοι, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα κριτήρια επιλογής. Εάν ο βαθμός που θα λάβουν από τη γραπτή εξέταση είναι κάτω από 5 (πέντε), αποκλείονται από τη συνέντευξη αλλά και από τη διαδικασία εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Η προτεινόμενη βιβλιογραφία γνωστοποιείται κατωτέρω. Οι ημερομηνίες διενέργειας των δοκιμασιών και κάθε σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Ανακοινώσεις για Μεταπτυχιακούς). Στην περίπτωση κατά την οποία κριθούν απαραίτητες οι αλλαγές στον τρόπο των εξετάσεων (γραπτή δοκιμασία) λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί και αυτή σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Τα αναφερόμενα κατωτέρω εγχειρίδια (κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύμου του συγγραφέα) είναι ενδεικτικά και η ύλη των εξετάσεων μπορεί να αναζητηθεί σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο του ίδιου γνωστικού αντικειμένου.
-Βενετσανοπούλου Μ. (2014), Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: σελ. 13-168.
-Μητρόπουλος Α. (2018), Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση στη σύγχρονη Ελλάδα, β´ έκδοση, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα: Κεφάλαιο Β΄ (σελ. 389-563).
-Κέφης Β. (2014), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 2η εκδ., εκδ. Κριτική, Αθήνα.
-Κοντιάδης Ξ./Αιμιλιανίδης Αχ./Ανθόπουλος Χ. (επιμ.) (2019), Η δημόσια διοίκηση μετά την κρίση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: σελ. 15-23, 187-235.
-Κοντιάδης Ξ. (2009), Ελλειμματική δημοκρατία, εκδ. Σιδέρη, Αθήνα: Κεφάλαια 1 (Κομματοκρατία και πολιτική διαφθορά-σελ 45-58) και 8 (Είναι μια άλλη δημόσια διοίκηση εφικτή-σελ. 235-258).
-Κτιστάκη Στ. (2020), Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, Δεύτερη Επικαιροποιημένη Έκδοση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
-Μπαμπαλιούτας Λ. (2019), Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος Β΄, 2η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Κεφάλαια 1ο και 2ο (σελ. 17- 64), Κεφάλαιο 11ο (σελ. 359-392) και Κεφάλαιο 13ο (σελ. 405-470).
-Μπέσιλα-Βήκα Ευρ. (2019), Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τόμος Ι, 4η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: σελ.74-95, 260-277.
-Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλ. (1998), Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Αθήνα, 18-6-2021
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Χάνος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Α΄ 185), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Α΄ 115), ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο Α.Σ.Ε.Π., από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19.11.2019)
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C1)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ-USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) (μέχρι 31.8.2009)
• Ascentis Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1)
• ESB Level 2 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 2 Certifi cate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certifi cate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment
• LRN Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1)
• GA Level 2 Certifi cate in ESOL International -(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certifi cate in ESOL International (Classic C1)
• C1 – LanguageCert Level 2 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 – LanguageCert Level 2 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 26/11.05.2021
• NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1
• LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 2 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C1)

(γ) Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19.11.2019)
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language Assessment.)
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA)
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31.8.2009)
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
• LRN Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2)
• GA Level 1 Certifi cate in ESOL International -(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certifi cate in ESOL International (Classic B2)
• Β2 -LanguageCert Level 1 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2)
και Β2 – LanguageCert Level 1 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• Open College Network West Midlands Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEFR B2)
• NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 802 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 26/11.05.2021
• LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 26/11.05.2021
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1.1.2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1: LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Καλή γνώση (Β2):
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1.1.2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1: LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)
•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).

(β) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία της επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
γ) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.