ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
1. Υποβολή πρότασης υποψήφιου διδάκτορα
1.1. Αίτηση - Πρόταση
Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων, σύμφωνα με το νόμο. Αιτήσεις υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο, από 1-30 Μαΐου και από 1-30 Νοεμβρίου. Επίσης, δύο φορές το χρόνο, το Τμήμα μπορεί να δημοσιεύει κατάλογο με προτεινόμενα θέματα διατριβών για τα οποία οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν συμμετοχή.
Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει, οποτεδήποτε, θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, υποτρόφων ή όχι, για την εκπόνηση διατριβής σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Οι σχετικές προκηρύξεις μπορούν να προβλέπουν ρητά ειδικούς όρους, προθεσμίες και διαδικασίες εκπόνησης, πρόσθετες υποχρεώσεις, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών και επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια. Οι προκηρύξεις αυτές δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και του Παντείου Πανεπιστημίου.
1.2. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν Αίτηση - Πρόταση
(α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
(β) Κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης και την ειδική πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της Συνέλευσης, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτός πληροί τα επιστημονικά κριτήρια αναγνωρισμένου ερευνητικού και συγγραφικού έργου τα οποία αντισταθμίζουν την έλλειψη μεταπτυχιακού τίτλου. Παράλληλα ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να
παρακολουθήσει για ένα έτος τη σχετικότερη προς το αντικείμενο του διδακτορικού του κατεύθυνση του ΠΜΣ του Τμήματος.
1.3. Γενικά δικαιολογητικά
 (α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
(β) αντίγραφα πτυχίων (πρώτου πτυχίου και μεταπτυχιακών τίτλων) αναγνωρισμένα, που πρέπει να προέρχονται από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής και επικυρωμένα από το ΔΟΑΤΑΠ,
(γ) αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών,
(δ) αντίγραφα διπλωματικών εργασιών (ή διπλωματικής εργασίας για το μεταπτυχιακό),
(ε) αντίγραφα δημοσιεύσεων, μελετών και ερευνών που τυχόν έχει εκπονήσει,
(στ) τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές, ερευνητές ή άλλους ειδικούς ως προς το αντικείμενο που παρέχουν εικόνα της ερευνητικής ικανότητας του υποψηφίου. Οι επιστολές αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται από τους υπογράφοντες καθηγητές, ερευνητές απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Εξαιρούνται οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ του Τμήματος,
(ζ) προσωρινό τίτλο διδακτορικής διατριβής και υπόμνημα (πρόταση) για το θέμα το οποίο προτίθεται να διερευνήσει (έκτασης περίπου 2.500 λέξεων). Από το υπόμνημα πρέπει να προκύπτει η γενική προβληματική του θέματος, η προτεινόμενη προσέγγιση, η ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, τα πιθανά ερευνητικά αποτελέσματα, ενδεικτική επίκαιρη βιβλιογραφία και η προσδοκώμενη συμβολή της διατριβής στην οικεία επιστήμη,
(η) πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη γνώση μιας ξένης γλώσσας, σε βαθμό επαρκή για την έρευνα (πρωτογενή, βιβλιογραφική, εμπειρική) που θα διενεργήσει ο υποψήφιος. Εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίσει κανένα πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, το Τμήμα διενεργεί εξετάσεις στην απαραίτητη για την έρευνα γλώσσα. Εάν ο υποψήφιος έχει κάνει ξενόγλωσσες προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο τίτλος σπουδών που του έχει χορηγηθεί από το ΑΕΙ όπου φοίτησε επέχει θέση πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ξένη γλώσσα ως μητρική.
 
1.4. Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών
 Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται σε αντίγραφα, στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα. Αν κάποια από τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα, υποβάλλονται σε επίσημη μετάφραση ή σε μετάφραση νόμιμα βεβαιωμένη για το γνήσιο της (από δικηγόρο, συμβολαιογράφο κτλ.). Οι αιτήσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pubadmin.panteion.gr.
2. Έγκριση πρότασης υποψήφιου διδάκτορα.
• Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το αντικείμενο των τριών Τομέων του Τμήματος και ορίζει μία Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή ανά Τομέα, με Πρόεδρο τον Διευθυντή του Τομέα και μέλη από τον οικείο Τομέα.
• Κάθε Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται και ο προτεινόμενος Επιβλέπων. Η Εισηγητική Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας, καθώς και το όνομα του Επιβλέποντος.
• Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της Επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Επιβλέπων, που προτείνει τα λοιπά δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.
• Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων και των λοιπών μελών των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, καθώς και οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών μαζί με μία σύντομη περίληψη, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
2.1. Γενικά κριτήρια
Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή κατά την εξέταση των αιτήσεων λαμβάνει υπόψη
της, ιδίως τα κατωτέρω κριτήρια:
(α) εισηγητικό σημείωμα του προτεινόμενου ως επιβλέποντος καθηγητή,
(β) το βαθμό του πτυχίου,
(γ) τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής,
(δ) ενδεχόμενη επίδοση σε διπλωματική εργασία,
(ε) το βαθμό του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
(στ) επίδοση μεταπτυχιακής εργασίας,
(ζ) πιθανή ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής,
(η) πιθανή επαγγελματική ενασχόληση σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής, 
(θ) το περιεχόμενο των συστατικών επιστολών,
(ι) το θέμα και την ωριμότητα της υποβληθείσας πρότασης εκπόνησης.
2.2. Θέμα προτεινόμενης διατριβής
Το θέμα της προτεινόμενης διατριβής οφείλει να είναι συμβατό με το χαρακτήρα και τους ερευνητικούς στόχους του Τμήματος, στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα.
2.3. Ο Επιβλέπων και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής έχουν οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές του Τμήματος. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή με έναν Επιβλέποντα, ως ανωτέρω, και δύο ακόμη μέλη της Επιτροπής, που μπορεί να είναι α) είτε μέλη ΔΕΠ των τριών πρώτων βαθμίδων του ίδιου ή άλλου Τμήματος, του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου, της Ελλάδας ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, β)ερευνητές Α', Β' ή Γ' βαθμίδας από τα ερευνητικά κέντρα που καταγράφουν ρητά οι σχετικοί νόμοι.
2. Ο Επιβλέπων και τα λοιπά μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το προτεινόμενο θέμα της διατριβής.
3. Κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος μπορεί να επιβλέπει έως επτά (7) υποψήφιους
διδάκτορες. Αν ο Επιβλέπων, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, μετακινηθεί προς άλλο Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου, ή προς άλλο ΑΕΙ, συνεχίζει, εάν επιθυμεί, να τελεί χρέη Επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος του διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Αν ένα μέλος ΔΕΠ μετακινηθεί προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, παραμένει Επιβλέπων των διδακτορικών διατριβών που είχε αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα προέλευσης του. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υποψήφιοι διδάκτορες από το Τμήμα προέλευσης δεν υπολογίζονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των επτά.
4. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές, ούτε σε Επταμελείς Εξεταστικές Επιτροπές. Όσοι καθηγητές ή ερευνητές είχαν ορισθεί Επιβλέποντες, ή μέλη Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, πριν τη συνταξιοδότηση τους, παραμένουν και αντικαθίστανται υποχρεωτικώς από τη Συνέλευση όταν ορίζεται η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή.
5. Κάθε μέλος ΔΕΠ, εντός του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους πριν την αφυπηρέτησή του, καταθέτει υπόμνημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο κρίνει αιτιολογημένα κατά πόσον οι υποψήφιοι διδάκτορες, που επιβλέπει, μπορούν να ολοκληρώσουν ή όχι τη διατριβή τους. Στο ίδιο υπόμνημα αναφέρει εάν θέλει να παραμείνει Επιβλέπων μετά την αφυπηρέτησή τους.
6. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει, ή κρίνει ο ίδιος ότι αδυνατεί να τελέσει χρέη Επιβλέποντος, η Συνέλευση του Τμήματος, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, ακόμη και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των επτά υποψηφίων διδακτόρων.
2.4. Για τη διαδικασία και τους όρους εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη ισχύει ότι προβλέπεται σχετικά από το άρθρο 43 παρ. 3 του ν.4485/2017.
3. Φοίτηση
(α) Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη, με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από την Συνέλευση του Τμήματος. Παράταση έως δυο (2)
έτη, επιπλέον, είναι δυνατόν να δοθεί με πλήρως αιτιολογημένη πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μετά από αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους ήδη εγγεγραμμένους διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι εάν έχουν ξεπεράσει τα πιο πάνω χρονικά όρια, έχουν επιπλέον δυο έτη παράταση από την ισχύ αυτού του κανονισμού, εφόσον κατά τα προηγούμενα έτη είχαν υποβληθεί εκθέσεις προόδου από τις τριμελείς επιτροπές. Ύστερα από αίτηση του φοιτητή η Συνέλευση μπορεί να χορηγήσει αναστολή σπουδών για εξαιρετικά σπουδαίο λόγο, η οποία δεν ξεπερνάει τα δύο έτη.
(β) Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, έως τέλος Μαρτίου, καταθέτει γραπτό υπόμνημα για την πρόοδο της διατριβής του και παρουσιάζει προφορικά τα σχετικά στοιχεία ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει το πρώτο γραπτό υπόμνημα εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα μήνες από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει ετήσια Έκθεση Προόδου, που στηρίζεται στο υπόμνημα και στην προφορική παρουσίαση του υποψηφίου, έως το τέλος Μαΐου.
(γ) Η μερική τροποποίηση του τίτλου της διατριβής, χωρίς ουσιαστική αλλαγή του περιεχομένου της, είναι δυνατή με πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης και δεν μεταβάλλει τον χρόνο έναρξης της διατριβής.
(δ) Η ολική τροποποίηση του τίτλου της διατριβής, με πλήρη αλλαγή του περιεχομένου της, συνεπιφέρει την εξ' υπαρχής εξέταση της προτεινόμενης διατριβής με ενδεχόμενη αντικατάσταση του Επιβλέποντος και των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, και με επανεκκίνηση του χρόνου έναρξης της διατριβής.
4. Δικαιώματα - υποχρεώσεις του διδακτορικού φοιτητή
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών Επιπλέον, απολαμβάνουν τις παροχές που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές (πλην της χορήγησης συγγραμμάτων) και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, για διάστημα πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για
την εκλογή οργάνων διοίκησης ΑΕΙ και εκλογής τους στα όργανα αυτά για διάστημα έως πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών από την πρώτη εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι τους μπορούν να συμμετέχουν στη Σύγκλητο, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, στη Συνέλευση του Τμήματος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017.
Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση επικοινωνίας με τον Επιβλέποντα και με τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Επίσης οφείλει να ακολουθεί τους κανόνες που προβλέπει η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ακολουθούν την ακαδημαϊκή δεοντολογία και να τηρούν τους κανόνες της Επιτροπής Δεοντολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Πειθαρχικό παράπτωμα για τους υποψηφίους διδάκτορες συνιστά η παραβίαση της νομοθεσίας και των αποφάσεων των οργάνων του Πανεπιστημίου. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι ιδίως: α) Έργω ή λόγω εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη, παρεμπόδιση διδακτικού έργου μελών ΔΕΠ ή άλλων ερευνητών του της Πανεπιστημιακής Κοινότητας η του διοικητικού προσωπικού, β) Η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος, γ) Η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από υποψήφιο διδάκτορα μπορούν να του επιβληθούν, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι ακόλουθες ποινές: α) έγγραφη επίπληξη, β) αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από ένα εξάμηνο έως δύο έτη, γ) οριστική διαγραφή. Η πειθαρχική ποινή της επίπληξης επιβάλλεται, μετά προηγούμενη απολογία, από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας και η διαγραφή επιβάλλονται, μετά από προηγούμενη απολογία, από τη Συνέλευση του Τμήματος που λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες ισχύει ο κανονισμός του Τμήματος σχετικά με τη λογοκλοπή και το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων (plagiarism), βλ. http://www.socadm.duth.gr/Plagiarism.pdf. Σε περίπτωση που διαπιστωμένα αποδειχθεί λογοκλοπή, η Συνέλευση του Τμήματος διαγράφει τον υποψήφιο διδάκτορα. Εάν έχει λάβει τον τίτλο του διδάκτορα, η Συνέλευση του Τμήματος προβαίνει στην αφαίρεση του τίτλου.
Ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να καταθέσει δήλωση αυθεντικότητας της διδακτορικής διατριβής.
Αν χρησιμοποιούνται δεδομένα “εσωτερικής πληροφόρησης” στα οποία ο υποψήφιος είχε πρόσβαση (όπως π.χ. ένας εφοριακός ή στέλεχος της ΤτΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.) πρέπει να προσκομίζει και να αρχειοθετείται στο φάκελο του η άδεια της υπηρεσίας του για τη χρήση τους, εφόσον δεν παραβιάζεται η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
Πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση όλων των πηγών στις οποίες αναφέρεται ο υποψήφιος (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) καθώς και των ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.
Ο υποψήφιος διδάκτορας, υποχρεούται αμισθί εφόσον του ζητηθεί, i) να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα, όπως επιτηρήσεις, ii) να συνεργάζεται με τον/ τους επιβλέποντες ή με άλλους διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος, iii) να συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και σεμινάρια σχετικά με τη διατριβή του, δημοσιεύσεις και, εν γένει, iv) να είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε άλλη επιστημονική εκδήλωση ή λειτουργία κρίνουν απαραίτητη ο/οι Επιβλέποντες ή/και η Συνέλευση.
5. Υποστήριξη - αναγόρευση στον τίτλο του Διδάκτορα
α) Ο υποψήφιος διδάκτορας, όταν ολοκληρώσει τη συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής, καταθέτει αίτηση υποστήριξης της διατριβής του στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Την Εισηγητική Έκθεση συντάσσουν τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής, όπου επιτρέπεται να συμμετέχουν και τυχόν αφυπηρετήσαντα μέλη. Εάν η διατριβή έχει εκπονηθεί σε ξένη γλώσσα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ως κριτής της γλωσσικής αρτιότητας (χρήση της κατά περίπτωση ορολογίας) εξειδικευμένος προς αυτή τη γλώσσα επιστήμονας.
β) Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή θεωρήσει ότι η διδακτορική διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί, υποβάλλει παρατηρήσεις στον υποψήφιο για τη συνέχιση της.
Εάν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής, ή μεταξύ αυτών και του υποψηφίου, αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.
γ) Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν α) είτε μέλη ΔΕΠ των τριών πρώτων βαθμίδων του ίδιου ή άλλου Τμήματος, του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου, της Ελλάδας ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, β) είτε ερευνητές Α1, Β' ή Γ' βαθμίδας από τα αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα που ορίζονται με νόμο (βλ. κατωτέρω άρθρο 10 του παρόντος). Σε αυτή δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν αφυπηρετήσαντες. Στην περίπτωση που στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει αφυπηρετήσας, είτε ως Επιβλέπων, είτε ως μέλος, αυτός αντικαθίσταται κατά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, που έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
δ) Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα. Η υποστήριξη οφείλει να λάβει χώρα εντός τεσσάρων (4) μηνών από τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Επιβλέπων τη διατριβή προεδρεύει κατά την προφορική δοκιμασία. Ο υποψήφιος υποστηρίζει προφορικά τη διδακτορική του διατριβή* ακολουθούν οι ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και οι απαντήσεις από τον υποψήφιο διδάκτορα.
ε) Μετά την ολοκλήρωση της προφορικής δοκιμασίας, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, ή την απορρίπτει, με πλειοψηφία των πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της.
στ) Η κλίμακα βαθμολόγησης της διατριβής, όταν αυτή εγκρίνεται, έχει ως εξής:
• Άριστα
• Λίαν Καλώς
 • Καλώς                                                         
 1 Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α'/4.8.2018) «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
Ο τίτλος του Διδάκτορα απονέμεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.
6. Διαγραφή Υποψήφιου Διδάκτορα
Ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται:
• αυτοδικαίως, όταν το ζητήσει ο ίδιος με γραπτή του αίτηση,
• αυτοδικαίως, όταν υπερβεί τον μέγιστο χρόνο των πέντε (5) ετών ή της παράτασης που του έχει δοθεί,
• σε περίπτωση μη υποβολής δυο συνεχόμενων εκθέσεων προόδου, με απόφαση της Συνέλευσης
• όταν διαπιστωμένα αποδειχθεί λογοκλοπή, η Συνέλευση του Τμήματος διαγράφει τον υποψήφιο διδάκτορα, μετά από ακρόαση,
• όταν ο Επιβλέπων ή μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ζητήσει την διαγραφή του υποψηφίου με αιτιολογημένη πρόταση που να αφορά στην ικανότητα του τελευταίου να εκπονήσει την διατριβή, την απόφαση λαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από ακρόαση του υποψηφίου,
• όταν η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίσει τη διαγραφή του ως πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
7. Γενικά - Μεταβατικές διατάξεις
Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται ρητά από το νόμο ή τον παρόντα Κανονισμό αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu