ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 1

Αρμόδια Όργανα

Με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις αρμόδια όργανα σχετικά με την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας είναι:

 1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου.
 2. Η Κοσμητεία.
 3. Η ΓΣΕΣ του Τμήματος.

Άρθρο 2

Αντικειμενικός Στόχος

Το πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία των Τμημάτων της Σχολής και σε συγγενή πεδία. Αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στην ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. Συγχρόνως αποτελεί για τη Σχολή, αλλά και για το Πανεπιστήμιο γενικότερα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.

Άρθρο 3

Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση ΜΔΕ (Μεταδιδακτορικής Έρευνας) έχουν:

 1. Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ του εσωτερικού ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
 2. Υποψήφιοι με μία τουλάχιστον δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό με κριτές σε θέμα συναφές με την προτεινόμενη έρευνα.
 3. Υποψήφιοι με μία τουλάχιστον συμμετοχή σε Εθνικό ή Διεθνές συνέδριο σε σχετικά επιστημονικά πεδία.

Άρθρο 4

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος μετά από προκήρυξη.

Η προκήρυξη γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταδιδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΣΕΜΣ), μετά από εισήγηση μέλους ΔΕΠ του αντίστοιχου τμήματος της Σχολής.

Στην αίτηση αναφέρεται το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου θα εκπονηθεί η μεταδιδακτορική του έρευνα. Το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ μπορεί να προέρχεται από τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ της Σχολής ή από Ομότιμους Καθηγητές της Σχολής.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει).
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο Διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί.
 6. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 7. Αποδεικτικό Επάρκειας Ξένης Γλώσσας.
 8. Πρόταση με συνοπτική παρουσίαση και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας.

Άρθρο 5

Αξιολόγηση αιτήσεων

Η Γραμματεία του τμήματος στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου, προβαίνει σε τυπικό έλεγχο πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή των Μεταπτυχιακών Κατευθύνσεων της Σχολής (ΣΕΜΣ).

Η Επιτροπή αυτή:

 1. Εξετάζει τη συνάφεια του προτεινόμενου από τον ενδιαφερόμενο αντικειμένου έρευνας με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα.
 2. Αξιολογεί την πρόταση- αίτηση.
 3. Στην περίπτωση της αποδοχής προβαίνει στον ορισμό του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ υπεύθυνου για την καθοδήγηση και την επίβλεψη της έρευνας.
 4. Η Επιτροπή (ΣΕΜΣ) απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, τους δύο Διευθυντές των ΠΜΣ των Τμημάτων της Σχολής και από δύο μέλη ΔΕΠ εκπροσώπους των Τμημάτων, τα οποία ορίζονται από τις αντίστοιχες ΓΣΕΣ.

Άρθρο 6

Διάρκεια Έρευνας

Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι ετήσια και αρχίζει από την ημερομηνία της αποδοχής της. Μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο επιπλέον έτη μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή προς τη ΣΕΜΣ.

Άρθρο 7

Παρακολούθηση - Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 1. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει μέχρι δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Μετά από εισήγηση του επιβλέποντα προς την ΣΕΜΣ μπορούν να οριστούν μέχρι και δύο συμβουλευτικά μέλη για την επίβλεψη της έρευνας, τα οποία μπορεί να είναι είτε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων τμημάτων ή άλλων ΑΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού.
 2. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συμβολή στην επιστημονική γνώση.
 3. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου προς τη ΣΕΜΣ, την οποία συνυπογράφει και το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.
 4. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του περιλαμβάνεται η παρουσία του στο διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα με συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια καθώς και η αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις, σε περιοδικά με κριτές, όπου αυτό είναι εφικτό.

Άρθρο 8

Διακοπή - Περάτωση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 1. Διακοπή της έρευνας γίνεται είτε μετά από εισήγηση του επιβλέποντα, είτε μετά από αίτηση του ερευνητή, είτε αν δεν έχουν υποβληθεί δύο διαδοχικές εκθέσεις προόδου.
 2. Ο μεταδιδακτορικός σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ συντάσσει και υποβάλλει στη ΣΕΜΣ την Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
 3. Βεβαίωση τόσο για την περάτωση όσο και κατά την πορεία της έρευνας δίδεται από την Κοσμητεία της Σχολής, μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕΜΣ.

Άρθρο 9

Παροχές προς τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές

Στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές παρέχονται κατά τη διάρκεια της έρευνας:

 1. Πρόσβαση στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου
 2. Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.
 3. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων στις οποίες έχει δικαίωμα χρήσης το Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 10

Χρηματοδότηση Έρευνας - Υποχρεώσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

 1. Αν η έρευνα χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή (υποτροφία - χορηγία - ερευνητικό πρόγραμμα κ.λπ.), τότε ο ερευνητής θα αμείβεται. Θα καλύπτονται επίσης (αν είναι εφικτό) και σχετικές δαπάνες, όπως συμμετοχές σε συνέδρια, δημοσιεύσεις, αγορές απαραίτητου υλικού, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων κ.λπ. Η έγκριση των παραπάνω θα γίνεται μετά από πρόταση του επιβλέποντα προς την ΣΕΜΣ, με υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού. Την ευθύνη της διαχείρισης των χρηματικών ποσών αναλαμβάνει ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου.
 2. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της έρευνας τους σε σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα με ευθύνη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Επίσης, υποχρεούνται να συμβάλλουν στην επίβλεψη εργασιών, στην επιμέλεια φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, σεμιναρίων, και ειδικών διαλέξεων.

Άρθρο 11

Μεταβατικές Διατάξεις

O κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά τη σχετική έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. Όσοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές έχουν ήδη εγκριθεί από τα Τμήματα της Σχολής συνεχίζουν την έρευνά τους στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu