ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. " ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

 1. Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Νομική και Διοικητική Επιστήμη.

 2. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η ανάδειξη και μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που σχετίζονται με τη Νομική Επιστήμη, τη Διοικητική Επιστήμη και τη Δημόσια Διοίκηση.

 3. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και η εξοικείωση πτυχιούχων με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία σε ό,τι αφορά τις θεματικές ενότητες ή επιστημονικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα σε θέματα Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης, Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Μάνατζμεντ και Δικαίου, Τεχνολογίας και Οικονομίας.

 4. Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και σε οργανισμούς του Δημοσίου, σε ελεγκτικούς φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους θεσμούς, με σκοπό αφενός τη μελέτη των σχετικών ζητημάτων και αφετέρου την αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων που προκύπτουν στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα.

 5. Ο τίτλος αποτελεί τυπική και αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Νομική και Διοικητική Επιστήμη» λειτουργούν τρεις Κατευθύνσεις: α) Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση, β) Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία και γ) Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ.

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με το δίκαιο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προβληματική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων για την Κατεύθυνση ορίζεται σε 20 (είκοσι), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Κατεύθυνσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Πρόγραμμα μαθημάτων

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS )

 1. Ειδικά θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

 2. Ευρωπαϊκά Συστήματα Διακυβέρνησης (Κλασσικά πρότυπα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση)

 3. Η δημοσιονομική οργάνωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 4. Η διαφάνεια στη διοικητική δράση

 

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS )

 1. Το Διοικητικό Δίκαιο υπό την επίδραση του Ενωσιακού Δικαίου

 2. Η ΚΕΠΠΑ και ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

 3. Περιφερειακή πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση

 4. Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο

 

Γ΄ Εξάμηνο

Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

 

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,00 («λίαν καλώς»). Με ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών κλάδων των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων για την Κατεύθυνση ορίζεται σε 20 (είκοσι), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Κατεύθυνσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Πρόγραμμα μαθημάτων

Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS )

 1. Μέθοδοι ερμηνείας και διάπλασης του δικαίου

 2. Ειδικά ζητήματα Ενοχικού Δικαίου

 3. Δίκαιο και Τεχνολογία

 4. Δημόσιο δίκαιο και οικονομική κρίση

 

Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 7,5 ECTS )

 1. Δημόσιες συμβάσεις και κρατικές ενισχύσεις

 2. Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στην εσωτερική έννομη τάξη

 3. Δημόσιο Οικονομικό δίκαιο

 4. Αλληλεπίδραση ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου

 

Γ΄ Εξάμηνο

Διπλωματική εργασία (30 ECTS)

 

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με τη δημόσια διοίκηση, το δημόσιο μάνατζμεντ και τη διοικητική επιστήμη, όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων για την κατεύθυνση ορίζεται σε 20 (είκοσι), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές του μεταπτυχιακού προγράμματος της κατεύθυνσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Πρόγραμμα μαθημάτων

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 6 ECTS )

 1. Στρατηγική Διοίκηση-Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

 2. Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης

 3. Ειδικά Θέματα Δημόσιας Διοίκησης ‒ Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση

 4. Εφαρμοσμένα Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

 5. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και παίρνει 6 ECTS )

 1. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ‒ Διαχείριση Αλλαγών

 2. Εφαρμοσμένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης – Δημόσιες Πολιτικές

 3. Ειδικά Θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

 4. Δημόσια Διοίκηση και Καλή Νομοθέτηση

5. Επιλογή ενός από τα πιο κάτω μαθήματα :

5α. Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Διαχείριση Έργου

5β. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΙCT in Management)

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική εργασία (30 ECTS).

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 3

Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ, 31 του Ν. 4485/2017, είναι η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και ο Διευθυντής .

1. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος

2. Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο νόμο και στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. αποτελείται πρωτίστως, σύμφωνα και με την οικεία εγκριτική Υπουργική Απόφαση, από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, μετέχοντα και στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος. Διδακτικά καθήκοντα μπορούν να αναλάβουν μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

2. Όλοι οι ανωτέρω επιλέγονται ανά μάθημα από τη Συνέλευση Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

3. Ως διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. μπορούν επίσης ανά μάθημα να ορισθούν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και γενικότερα όσοι προβλέπονται στο άρθρο 36 του Ν. 4485/2017 με την διαδικασία που εκεί προβλέπεται

4. Στο παρόν Π.Μ.Σ. μπορούν ακόμη να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος. Η συμμετοχή τους ανά ακαδημαϊκό έτος και μάθημα εγκρίνεται βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν εμπρόθεσμης αντίστοιχης αίτησής τους και εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 5

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να επιτραπεί από την Γενική Συνέλευση η αναστολή των σπουδών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία ακαδημαϊκά έτη.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και βεβαιώνεται με την υπογραφή του υπευθύνου διδάσκοντος στα σχετικά παρουσιολόγια.

2. Περισσότερες από δύο απουσίες σε ένα μάθημα έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τις εξετάσεις του μαθήματος αυτού και οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν ξανά το μάθημα αυτό και να προσέλθουν στις επόμενες εξετάσεις. Επιτρέπονται περισσότερες από δύο απουσίες σε κάθε μάθημα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής απόφασης της Σ.Ε.

3. Στο τέλος κάθε εξαμήνου όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο όριο απουσιών προσέρχονται στις προφορικές ή γραπτές εξετάσεις.

4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που απέτυχαν σε δύο (2), το πολύ, μαθήματα του εξαμήνου οφείλουν να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους που διενεργούνται το Σεπτέμβριο.

5. Οι φοιτητές οι οποίοι απέτυχαν σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο ή κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις διαγράφονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και δικαιούνται να λάβουν βεβαίωση για όσα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς.

6. Δεν προβλέπεται επανεξέταση για μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν προσήλθαν ή απέτυχαν σε τρία ή και περισσότερα μαθήματα του ίδιου εξαμήνου.

7. Φοιτητές οι οποίοι απέτυχαν στις δύο εξετάσεις ενός μαθήματος και δεν οφείλουν άλλο μάθημα, δικαιούνται να ζητήσουν επανεξέταση από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η Τριμελής Επιτροπή ορίζεται από τον Κοσμήτορα της Σχολής μετά από εισήγηση της Σ.Ε.. Τα θέματα ορίζονται από τον υπεύθυνο του μαθήματος.

8. Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

9. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βαθμολογική κλίμακα από το μηδέν (0) μέχρι το δέκα (10) με βάση το πέντε (5) και βήματα μισής μονάδας (0,5).

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Οι διπλωματικές εργασίες σε όλες τις κατευθύνσεις::

α) Ανατίθενται μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου σπουδών από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία ορίζει και τον επιβλέποντα.

β) Είναι δυνατή η υποβολή διπλωματικής εργασίας και σε άλλη γλώσσα, από τις διαδεδομένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και της Συντονιστικής Επιτροπής .

γ) Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, είναι η 15η Νοεμβρίου που ακολουθεί το πέρας του Β’ εξαμήνου. Η ημερομηνία κατάθεσης μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο σπουδών με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντος.

δ) Υποστηρίζονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και περιλαμβάνει τον επιβλέποντα. Οι τριμελείς επιτροπές εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Η υποστήριξη γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας και εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα.

2. Η τριμελής επιτροπή αποφασίζει τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας με ελάχιστο αποδεκτό βαθμό το πέντε (5). Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός του προβλεπόμενου χρόνου ή απόρριψης της διπλωματικής εργασίας από την τριμελή επιτροπή, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διαγράφονται και δικαιούνται να λάβουν βεβαίωση για όσα μαθήματα εξετάστηκαν με επιτυχία. Σε ειδικές περιπτώσεις η Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν σχετικής έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης δύναται να δώσει παράταση για την υποβολή ή και την υποστήριξη.

3. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή δύναται να προτείνει βελτιώσεις και να ορίσει νέα ημερομηνία υποστήριξης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

4. Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που δύναται να επιβλέψει ο διδάσκων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) του αριθμού των φοιτητών της Κατεύθυνσης.

5. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης σε τρία (3) αντίγραφα και ένα (1) USB.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και της διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής απονέμεται ο Μεταπτυχιακός Τίτλος.

2. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά τα 2/3 από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των μαθημάτων και κατά το 1/3 από τη βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας.

3. Ο τίτλος απονέμεται με το βαθμό και τη διάκριση «Καλώς» (5-6,49), «Λίαν Καλώς» (6,50-8,49) ή «Άριστα» (8,50-10) σύμφωνα με τα κρατούντα.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη με αυτoματoπoιημένo σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλεματικό δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ και κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή).

ΑΡΘΡΟ 10

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1. Το κόστος της λειτουργίας του Προγράμματος χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου, από χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων και από ερευνητικά προγράμματα.

2. Τα σχετικά κονδύλια μπορούν να καλύπτουν αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, δαπάνες μετακινήσεων (εσωτερικού-εξωτερικού), δαπάνες αναλωσίμων, δαπάνες επιστημονικών εκδόσεων, δαπάνες εκπόνησης και έκδοσης οδηγών σπουδών, δαπάνες διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων, σχετικές ενέργειες δημοσιότητας εν γένει, προμήθειες επιστημονικών εκδόσεων και εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού, δαπάνες εξοπλισμού και συντήρηση εργαστηρίων και συστημάτων.

3. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται στις κατευθύνσεις με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες συνδέσεις σχετικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών

Σύνδεσμοι

panteio     library panteio
eudoxus logo headerunnamed   open eclass banner
erasmus logo   grafeio diasimdesis panteio

 

 

Search

Main Menu