Κωδικός Αριθμός: 700177

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ – ΥΠ.

Διδάσκοντες: Κοντιάδης Ξενοφών

Μπάλτα Ευαγγελία

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του ελέγχου στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Ο παραδοσιακός έλεγχος νομιμότητας. Ο έλεγχος ποιότητας των υπηρεσιών, ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον έλεγχο νομιμότητας . Εξέταση των νέων μέτρων Κοινωνικού και Διοικητικού ελέγχου στη χώρα μας σε κεντρικό επίπεδο. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης από τα ελεγκτικά σώματα. Η καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Κακοδιοίκησης στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Διεθνών Συμβάσεων. Τα Σώματα Επιθεωρητών-Ελεγκτών στη Γαλλία. Τα Ελεγκτικά Σώματα  της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ, ΣΕΕΥΜΕ, ΕΥΕΠ, ΣΕΔΕ, ΣΕΠΕ, ΥΠΕΕ). Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης .Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου. Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης .Νομοθεσία του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Έλεγχος Διοίκησης, τόμος Β, συγγραφέας Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη, εκδ. Σάκκουλα.