Κωδικός Αριθμός: 700205

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄ – ΥΕ

Διδάσκων: Μαριόλης Θεόδωρος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η Ανάλυση των Εθνικών Λογαριασμών. Καταρχάς εξετάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών, οι στατιστικές μονάδες, οι ροές και τα αποθέματα, τα συστήματα των λογαριασμών, και το πλαίσιο των εισροών-εκροών. Ακολουθεί η ομαδοποίηση των οικονομικών μονάδων, οι θεσμικές μονάδες, οι θεσμικοί τομείς και οι παραγωγικές μονάδες. Επίσης, οι συναλλαγές σε αγαθά και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την παραγωγή και το προϊόν, την ενδιάμεση κατανάλωση, την τελική κατανάλωση, τις ακαθάριστες επενδύσεις, τις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Ακολούθως, εξετάζονται οι διανεμητικές συναλλαγές οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως τις αμοιβές απασχολουμένων, τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών, τις επιδοτήσεις και το εισόδημα περιουσίας. Και στο τέλος, εξετάζονται οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ο ισολογισμός, η αλληλουχία των λογαριασμών για το σύνολο της οικονομίας, οι λογαριασμοί του υπόλοιπου κόσμου, οι τριμηνιαίοι και περιφερειακοί λογαριασμοί, το σύστημα εισροών-εκροών, οι αριθμοδείκτες τιμών και όγκων, ο πληθυσμός και οι εισροές εργασίας.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Σύστημα Εθνικών Οικονομικών λογαριασμών, συγγραφείς Θ. Σκούντζος Π. Λίβας, εκδ. Σταμούλη.