Κωδικός Αριθμός: 700050

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄, ΥΠ

Διδάσκων: Μαριόλης Θεόδωρος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση εισροών-εκροών. Καταρχάς περιλαμβάνει τις βασικές σχέσεις του μοντέλου Leontief, την έννοια της αντίστροφης μήτρας, τα ανοικτά και κλειστά μοντέλα, τον χειρισμό των εισαγωγών, και τη μήτρα επενδύσεων. Επίσης εξετάζεται η διαμόρφωση των τιμών και του κόστους. Ακολουθεί η ανάλυση επιδράσεων της τελικής ζήτησης και συγκεκριμένα οι άμεσοι και οι συνολικοί συντελεστές και οι πολλαπλασιαστές εκροής, εισοδήματος και απασχόλησης. Περαιτέρω, εξετάζεται πώς διαπιστώνονται οι διαρθρωτικές μεταβολές στην οικονομία, μέσω των κλάδων κλειδιών. Ακολούθως, περιγράφεται πως από τους πίνακες προσφοράς και χρήσεων προκύπτουν οι συμμετρικοί πίνακες εισροών-εκροών. Πραγματοποιείται παρουσίαση του δυναμικού υποδείγματος εισροών-εκροών. Τέλος εξετάζονται μια σειρά προεκτάσεις της ανάλυσης εισροών-εκροών όπως ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής, οι Ενεργειακοί Πίνακες, οι Περιβαλλοντικοί Πίνακες, οι Περιφερειακοί Πίνακες και ο Πίνακας του Τουρισμού.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Εισαγωγή στο σύστημα και την ανάλυση εισροών-εκροών, συγγραφέας Χ. Οικονομίδης, εκδ. Κριτική.

Φάκελος (Ανάλυση εισροών- εκροών, συγγραφέας H. Platt, μετάφραση Χ. Οικονομίδης).