Κωδικός Αριθμός: 700087

Εξάμηνο Σπουδών: Η΄, ΥΠ.

Διδάσκων: Φίλος Ιωάννης, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των θεμελιωδών εννοιών και αναλυτικών εργαλείων που αποτελούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση και εφαρμογή των αρχών της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στη λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα,  διδάσκονται οι ακόλουθες βασικές ενότητες: 1. Έννοια και σκοποί της ανάλυσης των Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων, 2. Ομαδοποίηση των στοιχείων των Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων, για υποβοήθηση της ανάλυσής τους, 3. Εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων των αριθμοδεικτών, 4. Εφαρμογές σε δημοσιευμένες Λογιστικές Καταστάσεις Ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες ακολουθούν υποχρεωτικά είτε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, είτε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 5. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας – Κεφάλαιο Κινήσεως, 6. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας, Αποδοτικότητας, Διάρθρωσης Κεφαλαίων – Μόχλευσης, Tύπος DU-PONT, 7. Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίου, Πίνακας Ταμειακών Ροών, 8. Ανάλυση νεκρού σημείου, 9. Επενδυτικοί αριθμοδείκτες.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Α. Αποστόλου, Ανάλυση Λογιστικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων,. To σύγγραμμα είναι ανοικτής πρόσβασης, αναπτύχθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και βρίσκεται στη διεύθυνση http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760.