Κωδικός Αριθμός: 700010

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Τσάμης Αναστάσιος, Ομότιμος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις θεμελιώδεις Λογιστικές έννοιες, στις Βασικές Λογιστικές Αρχές και Παραδοχές καθώς και στις Βασικές Τεχνικές της Λογιστικής.

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι ακόλουθες κύριες ενότητες: 1. Οικονομικές Μονάδες – Επιχειρήσεις, 2. Ο ρόλος του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος και οι χρήστες της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 3. Η έννοια και ο προσδιορισμός της Οικονομικής Κατάστασης, 4. Ο Ισολογισμός και η ταξινόμηση των στοιχείων του, 5. Η θεμελιώδης Λογιστική Ισότητα και η έννοια των Ιδίων Κεφαλαίων, 6. Οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων, 7. Η λειτουργία του βασικού Λογιστικού Κυκλώματος (Λογαριασμοί και η ανάπτυξη τους σε επίπεδα, Ημερολόγιο, Καθολικό, Ισοζύγιο, Οικονομικές Καταστάσεις), 8. Λογιστικός προσδιορισμός του Οικονομικού Αποτελέσματος: Η έννοια και η λογιστική παρακολούθηση των Εσόδων – Εξόδων, 9. Οι Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων (Εκμετάλλευσης / Χρήσης)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Α. Τσάμης:  Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, τόμος Ι (ελεύθερης πρόσβασης στο σύστημα «ΠΑΝΔΗΜΟΣ»).