Κωδικός Αριθμός: 700121

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Βόγκλης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Έννοια και λειτουργία του δικαίου – πηγές – κανόνες δικαίου. Τα πρόσωπα και τα χαρακτηριστικά τους: φυσικά πρόσωπα – νομικά πρόσωπα. Δικαίωμα: έννοια – διακρίσεις – γένεση – κτήση – αλλοίωση – απώλεια – άσκηση. Δικαιοπραξίες: είδη – κατάρτιση – ακυρότητα – ακυρωσία – ερμηνεία. Ερμηνεία των κανόνων δικαίου. Αιρέσεις – προθεσμίες. Γενικές ρήτρες. Προστασία της Προσωπικότητας. Πλάνη – Απάτη – Απειλή. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις. Αντιπροσώπευση. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Ο χρόνος στο δίκαιο.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, συγγραφέας Απ. Γεωργιάδης, εκδ. Σάκκουλας.