Κωδικός Αριθμός: 700148

Εξάμηνο Σπουδών: Γ΄ – ΥΕ.

Διδάσκων: Βόγκλης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στο δίκαιο των συμβάσεων. Υποχρέωση παροχής – αδυναμία παροχής – υπερημερία δανειστή και οφειλέτη – πλημμελής εκπλήρωση της ενοχής – οι αρχές των αμφοτεροβαρών συμβάσεων – η απόσβεση των ενοχών – η εκχώρηση των απαιτήσεων – η ενοχή εις ολόκληρον – υποχρεώσεις εκ του νόμου – αρχή της καλής πίστης – αρχή της σχετικότητας των ενοχών – αδικοπραξίες – αδικαιολόγητος πλουτισμός – διαρκείς ενοχές – ασφάλειες των πιστώσεων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Μιχ. Σταθόπουλος, Επιτομή Γενικού Ενοχικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλας.

Απ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), εκδ. Σάκκουλας.