Κωδικός Αριθμός: 700064

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΕ.

Διδάσκων: Βόγκλης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Αρχές του εμπραγμάτου δικαίου. Σχέση ενοχικού και εμπραγμάτου δικαίου – Έννοια του πράγματος –  Κυριότητα – Νομή – Κατοχή – Πραγματικές και Προσωπικές Δουλείες – Δημοσιότητα εμπράγματων δικαιωμάτων – Εμπράγματη ασφάλεια: υποθήκη, ενέχυρο – Συγκυριότητα – Χρησικτησία – Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Απόστολος Γεωργιάδης, Εμπράγματο Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.