Κωδικός Αριθμός: 700216

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΕ

Διδάσκων: Φίλος Ιωάννης, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Γενικά περί Επιχειρηματικότητας. Εκφάνσεις της Επιχειρηματικότητας. Από την Ιδέα στην ίδρυση της Επιχείρησης:

Βήμα 1. Αποτίμηση Προσόντων, μέσων και αναγκαίων δεξιοτήτων. Βήμα 2.Η αναγνώριση της Επιχειρηματικής ιδέας. Βήμα 3. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο. Βήμα 4. Το Σχέδιο Μάρκετινγκ. Βήμα 5. Χρηματοδότηση της Επιχείρησης Βήμα 6. Επιλογή Μορφής της Επιχείρησης. Λοιπά βήματα για την ίδρυση της Επιχείρησης. Διανοητικό κεφάλαιο της επιχείρησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία