Κωδικός Αριθμός: 700172

Εξάμηνο Σπουδών:

Διδάσκουσα: Κριάρη Ισμήνη, Καθηγήτρια

Παναγοπούλου Φερενίκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής και της βιολογίας και ο αντίκτυπος τους στις προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις και ειδικότερα στην αντίληψη για την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα εξετάζονται: 1. Η νέα συνταγματική διάταξη περί προστασίας της γενετικής ταυτότητας (άρθρο 5 παρ. γ) και η προστασία του ατόμου έναντι βιοιατρικών επεμβάσεων και 2. Τα από πλευράς δημοσίου δικαίου προβλήματα που ανακύπτουν λόγω των νέων μεθόδων υποβοηθούμενης τεκνοποιίας και παρουσιάζονται οι νομοθετικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για την αντιμετώπιση τους στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Περαιτέρω αναπτύσσεται η συνταγματική προβληματική σχετικά με την κλωνοποίηση, τις γονιδιακές θεραπείες, την προστασία των γενετικών δεδομένων και την ελευθερία της έρευνας στο χώρο της γενετικής.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Βιοϊατρικές Εξελίξεις και Συνταγματικό Δίκαιος, συγγραφέας Ισμ.Κριάρη-Κατράνη, εκδ. Σάκκουλας.

Γενετική Τεχνολογία και Θεμελιώδη Δικαιώματα, συγγραφέας Ισμ. Κριάρη-Κατράνη, εκδ. Σάκκουλας.