Κωδικός Αριθμός: 700147

Εξάμηνο Σπουδών: Β΄ – ΥΠ.

Διδάσκοντες: Νικολόπουλος Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής
Π. Παπαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διάκριση των Κρατών. Ενιαία και σύνθετα κράτη. Ομοσπονδιακά Κράτη και ομοσπονδία Κρατών. Τα όργανα του Κράτους. Η έννοια του πολιτεύματος και η ιστορική του εξέλιξη. Το Κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Το Προεδρικό πολίτευμα. Το ημιπροεδρικό πολίτευμα. Το σύστημα της Συνελεύσεως. Η αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση. Προσόντα εκλογιμότητας και κωλύματα των βουλευτών. Η νομική θέση των βουλευτών. Οι αρμοδιότητες της Βουλής. Η αναθεώρηση του Συντάγματος. Η ψήφιση των νόμων. Η άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας : προσόντα, εκλογή, αρμοδιότητες, αναπλήρωση, ευθύνη. Η Κυβέρνηση: ανάδειξη και  αρμοδιότητες, ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ. Συγγραφέας: Α. Ράϊκος, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.