Κωδικός Αριθμός: 700004

Εξάμηνο Σπουδών: Α’ – ΥΠ.

Διδάσκοντες: Νικολόπουλος Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής
Παπαδάκη Πολυξένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Το αντικείμενο της Γενικής Πολιτειολογίας. Η έννοια του Κράτους και τα εννοιολογικά στοιχεία αυτού. Η γένεση, αναγνώριση και κατάργηση του Κράτους. Οι θεωρίες για τη δικαιολόγηση του Κράτους (κρατικές και αναρχικές θεωρίες). Η μαρξιστική θεωρία για το Κράτος. Το αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου. Το Σύνταγμα και η συντακτική εξουσία (έννοια και είδη αυτής). Οι πηγές του Ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου. Το πολίτευμα της Ελλάδας και οι οργανωτικές βάσεις αυτού. Η έναρξη και η λήξη της ισχύος των νόμων. Η οργάνωση και η άσκηση της κρατικής εξουσίας. Το εκλογικό σώμα. Η νομική θέση και οι αρμοδιότητες του εκλογικού σώματος. Τα πολιτικά κόμματα.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Γενική Πολιτειολογία και Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Εισαγωγή – Οργανωτικό Μέρος Ι. Συγγραφέας: Α. Ράϊκος, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.

Πρόσθετη βιβλιογραφία στα συγγράμματα (διαθέσιμα στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου για ανάγνωση – δανεισμό):

Το Σύνταγμα της Ελλάδος.

Το πρόβλημα της δικαιολόγησης του σύγχρονου κράτους, συγγραφέας: Πολυξένη Παπαδάκη, εκδ. Σάκκουλας