Κωδικός Αριθμός: 7000187

Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ΄, ΥΕ

Διδάσκων: Μέσω ΕΣΠΑ

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δικαίου Περιβάλλοντος ως κλάδου του Δικαίου, αλλά και το συναφές με αυτό Δίκαιο της Πολεοδομίας. Ειδικότερα, αναλύονται οι θέσεις τους στο πλαίσιο των λοιπών κλάδων του Δικαίου, οι πηγές τους σε επίπεδο διεθνούς, ευρω-ενωσιακής και εθνικής έννομης τάξης, οι βασικές αρχές τους, καθώς και τα εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Δίκαιο Περιβάλλοντος, συγγραφέας Θεόδωρος Ι. Παναγόπουλος, εκδ. Σταμούλης.