Κωδικός Αριθμός: 700059

Εξάμηνο Σπουδών: Ε΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Κουγέας Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση των βασικών εννοιών και στοιχείων του  εφαρμοζόμενου δημοσιονομικού συστήματος στην Ελλάδα και ειδικότερα των κανόνων του δημόσιου λογιστικού (Σύνταγμα, Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία). Εξετάζονται τα στάδια του κρατικού προϋπολογισμού [κατάρτιση, έγκριση, εκτέλεση, έλεγχος] και οι εμπλεκόμενοι σε αυτά φορείς [Κοινοβούλιο, Υπουργείο Οικονομικών / Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Ένωση] και όργανα. Επίσης, επιχειρείται η προσέγγιση της έννοιας της νομιμοποίησης της δημοσιονομικής δραστηριότητας του Κράτους.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ν. Μπάρμπα, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλας.

Β. Κουγέα, Οι αρχές του κοινοτικού προϋπολογισμού και η εφαρμογή τους, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.