Κωδικός Αριθμός: 700027

Εξάμηνο Σπουδών: Δ΄ – ΥΠ.

Διδάσκων: Καραβίτης Νικόλαος, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Η Δημόσια Οικονομική ως κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης. Κατανεμητική αποτελεσματικότητα και ο μηχανισμός των τιμών. Δημόσια αγαθά, μικτά αγαθά, ατελείς αγορές και ο ρόλος του δημόσιου τομέα. Διανομή του εισοδήματος και ο ρόλος του δημόσιου τομέα. Ο πολιτικός τρόπος λήψης αποφάσεων. Συστήματα λήψης συλλογικών αποφάσεων. Ο διάμεσος ψηφοφόρος, οι ομάδες συμφερόντων, οι πολιτικές αρχές και η δημόσια διοίκηση. Παροχή των δημόσιων και μικτών αγαθών και συνθήκες αριστοποίησης κατανομής των πόρων. Ορισμός του δημόσιου τομέα. Τα μέσα άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής. Ορισμοί των δημοσιονομικών μεγεθών. Ο Προϋπολογισμός. Οι δημόσιες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά και λειτουργίες της φορολογίας. Η κατανομή του φορολογικού βάρους. Φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και μετακύλιση φόρων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Γεωργακόπουλος Θ. Α., Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, εκδ. Μπένου.

Καραβίτης Ν. Η., Δημόσιο Έλλειμμα και Χρέος, εκδ. Διόνικος.