Κωδικός Αριθμός: 700233

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΠ.

Διδάσκουσα: Αναγνώστου Διαμάντω, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις βασικές έννοιες και τις διαδικασίες της δημόσιας πολιτικής. Χαρτογραφεί τους θεσμούς, και τους κυβερνητικούς και μη-κρατικούς δρώντες, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές. Εξετάζει τις βασικές θεωρίες και προσεγγίσεις (πλουραλισμός, κορπορατισμός, θεσμισμός, θεωρία της ορθολογικής επιλογής) που έχουν διατυπωθεί για την κατανόηση και τη μελέτη των διαδικασιών λήψης δημόσιων αποφάσεων. Επιπλέον, μελετάει το κάθε στάδιο στη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής: προσδιορισμός του προβλήματος και λήψη αποφάσεων, υλοποίηση, και αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής. Τέλος, εξετάζει τα ζητήματα και τις προκλήσεις για μεταρρύθμιση που αντιμετωπίζει η δημόσια πολιτική στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, και κάτω από την επίδραση του εξευρωπαϊσμού και των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ομάδων συμφερόντων και της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία