Κωδικός Αριθμός: 700239

Εξάμηνο Σπουδών:

Διδάσκων: Φίλος Ιωάννης, Καθηγητής

Περιεχόμενο μαθήματος

Ορισμός Δημοσίου Λογιστικού (Θεσμικό Πλαίσιο, Αρχικός Νόμος Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξει». Ν. 3871/2010 «περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης (με τροποποιήσεις κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014) και Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό», 2. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός (Προϋπολογισμός της Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων), 3. Δημόσια έσοδα και Δημόσια έξοδα, 4. Γενικές αρχές κατάρτισης των Προϋπολογισμών, 5 Περιεχόμενα και δομή του νόμου για τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό (Άρθρο 52), 6. Κατηγορίες πιστώσεων και δημοσιονομικής ταξινόμησης (Άρθρο 55), 7. Εισηγητική έκθεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού (Άρθρο 53), 8. Τήρηση Αρχών Δημοσιονομικής Διαχείρισης (Άρθρο 33 του Ν.4270/2014,) ήτοι (α) αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (αα) στην αρχή της οικονομικότητας (ββ) στην αρχή της αποδοτικότητας και (γγ) στην αρχή της αποτελεσματικότητας, (β) Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας (γ) Αρχή της διαφάνειας και (δ) Αρχή της ειλικρίνειας, 9. Έλεγχος Δημοσίων δαπανών (Μητρώο Δεσμεύσεων, Υπόλογοι κλπ), 10. Θεσμικά Όργανα (Άρθρο 17) ιδίως Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Άρ.21) και Ελεγκτικό Συνέδριο (Άρ. 31), 11. Ο Απολογισμός του Κράτους, 12. Βασικά στοιχεία σημαντικών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS), 13. Πρακτικές εφαρμογές.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία