Κωδικός Αριθμός: 700236

Εξάμηνο Σπουδών: Ζ΄ – ΥΕ

Διδάσκουσα: Μπάλτα Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η σύγχρονη έννοια και προβληματική της διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση, η οποία λειτουργεί ως παράγων άσκησης δημόσιας εξουσίας και λήψης αποφάσεων στις δημόσιες υποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η σχέση της διακυβέρνησης, τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών, με το δημοκρατικό κράτος και τις καταστατικές αρχές που πρέπει να διέπουν αυτό, όπως η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, της διαφάνειας, της ισότητας, της αποδοτικότητας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης της «καλής διακυβέρνησης».

Επίσης, αναλύονται τα πεδία εφαρμογής της διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση, τα οποία συνίστανται κυρίως στη ρύθμιση των αρμοδιοτήτων με σκοπό τη διοικητική αποτελεσματικότητα, τον έλεγχο και την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διοίκηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, τη διαχείριση της πληροφορίας στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προς ενίσχυση της αποδοτικότητας και μείωσης της γραφειοκρατίας, καθώς και τον προϋπολογισμό και την ευρύτερη παρακολούθηση των δημοσιονομικών μεγεθών.

Τέλος, επιχειρείται η παρουσίαση των επικρατέστερων σύγχρονων μορφών «διακυβέρνησης», όπως είναι, μεταξύ άλλων, η «Χρηστή Διακυβέρνηση» (Good Governance) και το «Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» (New Public Management), οι οποίες αναγνωρίζονται ως βασικό εργαλείο επίτευξης της διοικητικής μεταρρύθμισης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία